Českotřebovský deník 151/2015 (29.6.)                                 

Volné byty v České Třebové

Sociální byt na Semanínské ulici čp. 2084 - žádost do 29/7 2015
Dražba pronájmu volného bytu   Masarykova 1101 - žádost do 29/7 20015  II. kolo dražby
Dražba pronájmu volného bytu Na trubech čp. 1109 - žádost do 29/7 2015  II. kolo dražby
 
Úmrtí.

V březnu t.r. zemřel ve věku nedožitých 103 let nejstarší občan České Třebové Ing. Jaromír Barták (nar. 2012).
Poslední léta života trávil v Přelouči v Domově u Fontány, kde byl také blízko své rodiny. V tomto domově měl  všechnu péči, kterou potřeboval, i když se v posledních letech již lépe pohyboval na vozíku, tak velkou část dne trávil v knihovně a u svého počítače. V Přelouči také žil jeho syn. Ing. Barták byl  nejstarším obyvatelem Domova u Fontány, zemřel na zápal plic v pardubické nemocnici.
Zprávu o jeho úmrtí zveřejňuji se zpožděním, protože informace do České Třebové nešly přímou cestou. Nedlouho po Ing. Bartákovi totiž zemřel také jeho syn Vladimír.
Ing. Barták během svého života v našem městě patřil spolu s manželkou MUDr. Bartákovou  ke kulturně činným občanům, oba  patřili k pravidelným návštěvníkům koncertů. bydleli v Nádražní ulici.  Ing. Vladimír Barták má řadu zásluh o město, spolupracoval s F.K. Zedínkem  na dokumentaci Opery Obrázky z Hor, s ředitelem městského muzea Jiřím Pištorou a s pomocí pražské Hlávkovy nadace zajistil odhalení pamětní desky Otakaru Runovi na jeho rodném domě na Starém náměstí.. Chystám se je popsat a sumarizovat v nekrologu, na kterém pracuji. (mm)
 
Od roku 2016 budou kotlíkové dotace i v Pardubickém kraji

Pardubice (29. 6. 2015) – Operační program Životní prostředí v programovém období 2014 až 2020 umožní poskytování finanční podpory na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech, tedy takzvané kotlíkové dotace. Pozitivně by se to mělo odrazit zejména na životním prostředí na území kraje.
„Celkově by mělo být na kotlíkové dotace uvolněno devět miliard korun pro všechny kraje na celé období, z toho v první výzvě se počítá se třemi miliardami korun,“ sdělil krajský radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Zdenek Křišťál. „Předpokládaný termín vyhlášení první výzvy pro kraje je červenec 2015. První výzvu pro uživatele by měly kraje vyhlásit počátkem roku 2016, aby ihned po skončení topné sezony 2015/2016 mohly být výměny kotlů zahájeny,“ dodal Křišťál. Cílem kotlíkových dotací je výměna 80 tisíc kotlů v celé republice.
 
Jak se natáčí Toulavá kamera

Fotografie z letošního  květnového natáčení pořadu Toulavé kamery na trase Stezky ČSOP v Semaníně. Inspiraci k natáčení pořadu dali  českotřebovští ochránci přírody při natáčení předchozího dílu o Třebovských stěnách. V Semaníně byli průvodcem filmařů  Ing. David Smyček a Dr. Hana Grundová. Pořad se vysílal o víkendu 20/21. června a je stále dostupný v archivu české televize. je velkou propagací našeho regionu, proto prosím odkaz na video šiřte dál.  Zatímco za natáčení jiných propagačních pořadů je třeba platit, tak pořady Toulavá kamera natáčí štáb ze své vlastní iniciativy s využitím spolupráce s činovníky v regionu.
Odkaz na pořad: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera
 
KULTURNÍ CENTRUM PROTI ŠMEJDŮM

Na prázdniny jsme nachystali akci, která je připravována především pro seniory – NEDÁME SE! Je to projekt, na kterém spolupracují divadelníci s Policií ČR, psychology a sociálními pracovníky – pod dohledem andragogiků z vysokých škol. Tato celodopolední akce chce  seniorům ukázat, jaké praktiky „šmejdi“ používají, jak na ně líčí – ale především potom to, jak se jim bránit. Vše je doprovázeno komentářem odborníků, vše vychází z interakce s publikem, které je vyzýváno, aby se pokusilo najít řešení, aby navrhlo, jak z modelových situací ven, jak se nedat.
 
NEDÁME SE !

Pondělí 13. 7.                                                                        Malá scéna, začátek v 9.00 hod.
Pořad, pro seniory, který si za cíl klade změnu jejich chování. Chceme, aby nečinili unáhlená rozhodnutí, nenakupovali nepotřebné zboží a nepodepisovali nevýhodné smlouvy. V projektu je využívána celá řada psychologických postupů, které vedou ke změně projevů chování seniorů a potažmo ke změně jejich sebeobrazu. Seminář trvá cca. 4 hodiny a je zpracován zábavnou, divadelní formou. Do děje vstupuje moderátor, který jednotlivé kroky blíže objasňuje, vede diskusi se seniory a navádí je k novým způsobům chování. Výhodou zvolené metody (která se nachází na pomezí divadla Fórum a metody psychodramatu) je, že seniorům poskytuje tzv. „zástupný zážitek“. Senioři se učí z viděného, nově naučené postupy si mohou natrénovat a navíc obdrží okamžitou zpětnou vazbu, jak si vedou. Vstupné zdarma
 
Kraj je připraven žádat finance na sanaci ve Vitce Brněnec a Boru u Skutče

Pardubice (29. 6. 2015) – O podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) na zajištění a odstranění odpadů v areálu bývalého závodu Vitka Brněnec a odstranění skládky pneumatik v Boru u Skutče požádá Pardubický kraj. Na svém jednání to na základě dohody se starosty Svitav a Chrudimi schválili krajští radní. Celkové předpokládané náklady přesahují 30 milionů korun, přičemž v rámci podpory lze získat dotaci ve výši 80 % celkových způsobilých výdajů.
„Byl jsem informován starosty obou měst, že od podání vlastní žádosti odstupují především z důvodů nevyjasněných legislativních otázek. Jsme připraveni tento krok učinit a žádost podat. V současné době zajišťujeme všechny nezbytné podklady pro žádosti, zejména pak odborný posudek opatřený znaleckou doložkou a rozpočet projektu,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Uděláme vše co je v našich silách, aby sanace těchto dvou areálů začala co nejdříve,“ dodal hejtman Netolický.
V případě areálu bývalé Vitky Brněnec se jedná především o přítomnost chemikálií a látek nebezpečných životnímu prostředí. „V ohrožení je tak především řeka Svitava, která protéká v bezprostřední blízkosti areálu. Chemikálie v různých obalech jsou nezabezpečené a přístupné veřejnosti,“ uvedl radní pro životní prostředí a zemědělství Václav Kroutil.
V Boru u Skutče došlo v roce 2011 k požáru skládky pneumatik a gumového těsnění. Odpady vzniklé tímto požárem jsou v místě stále a nebyly žádným způsobem zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem do okolí. „Vzhledem k charakteru odpadů a jejich množství představuje spáleniště významné riziko kontaminace jednotlivých složek životního prostředí závadnými látkami a může způsobit i významné poškození zdraví člověka,“ dodal Václav Kroutil.
Termín pro podání žádostí o dotaci v rámci druhého kola výzvy je stanoven na 27. července 2015 s tím, že celou akci je nutné uskutečnit do šesti měsíců od podpisu smlouvy, nejpozději však do 30. května 2017.
 

Na Zámečku uctili památku obětí heydrichiády

Pardubice (23. 6. 2015) – Oběti poprav skutečných nebo domnělých spolupracovníků českých parašutistů uctil včera odpoledne pietní akt v areálu Památníku Zámeček v Pardubicích. Uspořádalo jej město Pardubice spolu s Československou obcí legionářskou a na oběti heydrichiády vzpomněli představitelé státu, kraje i města. Ke vzpomínkové akci se připojil i projekt Oheň (bez)naděje 2015.
„Dnešní den je připomínkou obětí bezuzdného teroru, který nacisté rozpoutali po atentátu. Byla to velmi vysoká cena za nejvýznamnější akt našeho odboje za druhé světové války. O to důležitější je si připomínat dobu, kdy pouhé podezření, vzhled či formální příslušnost k nějaké skupině byly záminkou pro odsouzení na smrt. Ani dnes bychom se neměli nechat svést k snadnému zevšobecňování,  nálepkování jiných, odsuzování lidí na základě i třeba pomyslné příslušnosti k nějaké skupině. Příště bychom tou skupinou mohli být my sami,“ upozornil ve svém proslovu krajský radní pro sociální věci a neziskový sektor Pavel Šotola.
Pietního aktu se zúčastnili například místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská, poslanci, primátor města Pardubic Martin Charvát, představitelé Armády ČR, Československé obce legionářské, ale také pamětníci a žáci a studenti. Vzpomínka se konala v místech, kde byly ležácké děti násilně odděleny od svých matek. Na ženy, stejně jako téměř na všechny obyvatele Ležáků, pak čekala smrt na nedalekém popravišti.
Na Zámeček přinesli oheň (bez)naděje školáci z Včelákova a Skutče. Ty s ním putují z Ležáků do polského Chelmna, kde skončil život většiny ležáckých dětí. Projekt Oheň (bez)naděje započal v neděli 21. června zapálením ohně v obci Ležáky, pokračuje v úterý u památníku v Lidicích a v den vypálení Ležáků, 23. června, doputuje do Chelmna.