KULTURNÍ CENTRUM Česká Třebová
a Rodinné centrum Rosa

 
N a b í d k a  p o ř a d ů   2 0 1 5
 
ČERVENCOVÉ AKCE V PARKU JAVORKA

 
Středa 8. 7. v 17.30 hodin
Divadlo Tramtarie: HUGO Z HOR – pohádka
 
Čtvrtek  9. 7. v 19.00 hodin
SLÁVEK JANOUŠEK - koncert
 
Pátek  10. 7. ve 21.30 hodin
JAK JSME HRÁLI ČÁRU –  večerní promítání
 
Středa 15. 7. v 17.30 hodin
Divadlo Harmonika : SNĚŽIBÁBA A ČERT- pohádka
 
Čtvrtek 16. 7. v 19.00 hodin
DO VĚTRU - koncert                     
 
Pátek 17. 7. ve 21.30 hodin
VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU  –  večerní promítání
 
Středa 22. 7. v 17.30 hodin
Divadlo Kaká: JAK BOBR HLEDAL DÉŠŤ - pohádka
 
Čtvrtek 23. 7.  v 19.00 hodin
SMYČCOVÝ KVARTET, VIOLONCELLO, PIANO, KELTSKÁ HARFA – koncert
A. Dolečková, A. Herrmanová, P. Malíková, Z. Robová, P. Kašpar, A. Rakoto      
 
Pátek 24. 7. ve 21.30 hodin
ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE -  večerní promítání
 
Středa 29. 7. v 17.30 hodin
Divadlo Toy machine: KOCOUR V BOTÁCH - pohádka
 
Čtvrtek 30. 7. v 19.00 hodin
MALÝ TANEČNÍ ORCHESTR - koncert
 
Pátek 31. 7. ve 21.30 hodin
ZEJTRA NAPOŘÁD – večerní promítání
 
Změna programu vyhrazena!!
Vstupné na letní koncerty v Javorce je dobrovolné, filmová projekce je zdarma.
 

NEDÁME SE !

Pondělí 13. 7.                                                                        Malá scéna, začátek v 9.00 hod.
Pořad, pro seniory, který si za cíl klade změnu jejich chování. Chceme, aby nečinili unáhlená rozhodnutí, nenakupovali nepotřebné zboží a nepodepisovali nevýhodné smlouvy. V projektu je využívána celá řada psychologických postupů, které vedou ke změně projevů chování seniorů a potažmo ke změně jejich sebeobrazu. Seminář trvá cca. 4 hodiny a je zpracován zábavnou, divadelní formou. Do děje vstupuje moderátor, který jednotlivé kroky blíže objasňuje, vede diskusi se seniory a navádí je k novým způsobům chování. Výhodou zvolené metody (která se nachází na pomezí divadla Fórum a metody psychodramatu) je, že seniorům poskytuje tzv. „zástupný zážitek“. Senioři se učí z viděného, nově naučené postupy si mohou natrénovat a navíc obdrží okamžitou zpětnou vazbu, jak si vedou. Vstupné zdarma

Neděle 2. srpna                                                                   Městský park Javorka, začátek ve 14.00 hodin

Kulturní centrum a Městské muzeum Česká Třebová
ve spolupráci s Rodinným centrem ROSA, ZUŠ, DDM a ZŠ Na Rovině pořádají

PIKNIK V JAVORCE"

AKCE, KTERÁ PŘIPOMÍNÁ 140 LET OD ZALOŽENÍ MĚSTSKÉHO PARKU JAVORKA A 600 LET OD UPÁLENÍ JANA HUSA.
OBČERSTVENÍ V BOSENSKÉM PAVILONU. MOŽNOST ZAKOUPENÍ PIKNIKOVÉHO KOŠE (pokud nebudete mít vlastní) A ZAPŮJČENÍ DEKY.
ZAJIŠTĚN PROGRAM PRO DĚTI VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ, SE ZÁVĚREČNOU HROU O CENY.
V PRŮBĚHU ODPOLEDNE BUDE NA RŮZNÝCH MÍSTECH JAVORKY PROBÍHAT KULTURNÍ PROGRAM, DO KTERÉHO SE MŮŽE ZAPOJIT I VEŘEJNOST ( Kytary, či jiné nástroje s sebou…)
 
PROGRAM14.00                         Zahájení akce
                         15.00 – 18.00            Hry pro děti
                         16.00                         Komentovaná prohlídka městského parku (pro dospělé) 
                         18.00                         Putování za oživlými bytostmi Javorky (hra pro děti)
AKCE SE KONÁ POUZE ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ !!!
Vstup zdarma 
K u l t u r n í   c e n t r u m   Česká Třebová
v y h l a š u j e

 

D I V A D E L N Í   P Ř E D P L A T N É  „A“
sezóna PODZIM 2015

 

 PROGRAM :
1.                 Golden Archer Productions
                    Stefan Canev: DRUHÁ SMRT JOHANKY Z ARKU
                    Strhující nadčasový příběh s prvky černého humoru nabízí divákovi prostor k                   
                    zamyšlení nad rolí lidského jedince ve společenském dění kolem nás.
                    Hrají: V. Cibulková, L. Mrkvička a S. Lehký
                    Režie: Světlana Lazarová
                 
2.                Agentura SophiaArt  
                   Luc Chaumar:  MAFIE A CITY   
                   Přiznat svému nejlepšímu příteli, že jsem milencem jeho dcery, to je záležitost                 
                   mimořádně delikátní. Zejména pak, je-li šéfem mafie!
                   Hrají: I. Vyskočil, V. Nová, L. Langmajer a K. Zima
                   Režie: Ivan Vyskočil
 
3.                Divadelní společnost Julie Jurištové
                   Emil Artur Longen: DEZERTÉR Z VOLŠAN
                   Nenapravitelný flamendr hlídaný na příkaz manželky sluhou to přežene s
                   koňakem. Je pokládán za mrtvého. Manželka mu vystrojí pohřeb, ale domělý
                   nebožtík se probudí a dozví se tak leccos nepěkného od truchlících  pozůstalých.
                   Hrají: O. Navrátil, K. Špráchalová, D. Bartůňková, L. Jeník …
                   Režie: Milan Schejbal
 
4.                Divadelní agentura FAMÍLIE
                   Anthony Nielsen: LHÁŘI
                   Komedie o citlivých policistech, které dělí od vánočních svátků jen poslední,
                   ale velmi choulostivý úkol. Pod tíhou vánoční atmosféry se snaží o lidský přístup,
                   který jejich autoritu strážců zákona dočista zesměšní a znemožní.
                   Hrají: V. Kopta, V. Záveský, J. Šulcová, M. Vašinka, V. Křížová/S. Vrbická…
                   Režie: Viktor Pavlovič
 
5.                Agentura FDA
                   Jeff Baron: NAVŠTĚVY U PANA GREENA
                   „ Legrační, dojímající příběh lásky a odpuštění“
                   Hrají: Stanislav Zindulka a Matěj Hádek
                   Režie: Vladimír Michálek
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 M i m o ř á d n é   p ř e d s t a v e n í
                   6.                      Inscenace některého z amatérských divadelních souborů
                         Z m ě n a  p r o g r a m u  v y h r a z e n a
Plánované termíny zařazení jednotl. pořadů: 30. 9., 13. 10., 13. 11., 17. 12., leden 2016
Přihlášky, které je nutno podat  n e j p o z d ě j i  do 31. července 2015, jsou k dispozici v Kulturním centru v Nádražní ul. a Inf. centru MěÚ.Podrobné podmínky předplatného jsou uvedeny v přihlášce nebo se informujte v KC, č. tel. 465 532 805 , 465 530 305
                                                                
P o d m í n k y   p ř e d p l a t n é h o 
a)      Každý přihlášený získává zlevněné vstupné a sedadlo podle vlastního výběru
b)   Cena předplatného je   :                                     Kč  1400,--
       Studenti, důchodci      :                                      Kč  1200,--
 
c)   Předplatné se v případě nenavštívení představení nevrací
 
d)   Abonentní průkazky platí pouze na   ř á d n é   akce, na akce mimořádné, zařazené do
předplatného, má každý předplatitel při nákupu vstupenky 50 % slevu (místo nebude reservováno)
 
e)   Každý abonent obdrží včas průkazku , kterou se při návštěvě představení prokáže. Na
      průkazce je uvedena řada a číslo stálého sedadla.
      P r ů k a z k a   j e   p ř e n o s n á,  s  v ý j i m k o u   s l e v   p r o   s t u d e n t y
      a   d ů ch o d c e ! !
 
f)   Předplatné se hradí složenkou, kterou Vám zašleme na základě přihlášky, či v hotovosti
v kanceláři KC. Možno uhradit na účet, jehož číslo je na složence.
 
g)   Každá abonovaná i mimořádná akce bude propagována na plakátech, v mediích a v
Českotřebovském zpravodaji
 
h)   Přihlášky je nutno podat nejpozději do 31. července 2015. Stálým předplatitelům budou zaslány poštou a jejich místa jim budou rezervována do 19. července 2015
 
i)    Řádně vyplněné přihlášky s plnou a čitelnou adresou zasílejte poštou na adresu :
Kulturní centrum, Nádražní 397, Česká Třebová, telefon 465 532 805 nebo 465 530 305. Osobně se Vám budeme věnovat denně od 8.00 do 12.00 hod.
 
Přihlášky můžete též vložit do připravené schránky v Inf. centru MěÚ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P Ř I H L Á Š K A
 
na divadelní předplatné „A“ - sezóna PODZIM 2015
 
Jméno (Organizace)    .................................................................................
Přesná adresa              .................................................................................
Přihlašuji se na řada č.  ................. sedadlo č. ................................................
Sleva pro důchodce, datum narození  ....................................................................
Sleva pro studenty - škola, třída  ..................................................................
Telefon …………………………………..
Platím celkem ...............................
Způsob platby……………………
 
Cena předplatného Kč 1400,--  1200,--                                ...........................................
                                                                                                 Datum, podpis (razítko)
K u l t u r n í   c e n t r u m   Česká Třebová
v y h l a š u j e

 

D I V A D E L N Í   P Ř E D P L A T N É  „B“
sezóna PODZIM 2015

PROGRAM :
  
1.                     Klicperovo divadlo Hradec Králové
                        W. Shakespeare – D. Drábek     RICHARD III.
                        Proslulá Shakespearova hra v neokázalém nastudování, v němž roli Richarda III. geniálním způsobem ztvárnila herečka Národního divadla Praha Pavlína Štorková.
                        Hrají: P. Štorková, J. Sklenář, H. Pech, F. Richtermoc, L. Novotný…            
                        Režie : David Drábek  
 
2.                     Činoherák Ústí nad Labem
F. Kafka   ZÁMEK
Hrají: M. Steinmasslová, J. Jankovský, A. Krausová, D. Dittrich…
Režie: Filip Nuckolls
 
3.                     HaDivadlo Brno
Alois a Vilém Mrštíkové   MARYŠA
Krojovaná revolta: od obětavé tvrdohlavosti k tvrdohlavé oběti.
Hrají: M. Maršálek, S. Peková, S. Venclovská, C. Drozda…
Režie: Lukáš Brutovský
 
4.                     Klicperovo divadlo Hradec Králové
                        K. J. Erben     KYTICE
                        Kytice jako téma viny, trestu a daností zákonů lidských i přírodních. Kytice
                        jako kniha, kterou všichni známe, ale na kterou jsme už možná zapomněli…
                        Hrají: M. Eliášová, M. Závičár, M. Zaoralová, H. Plecháčková…
                        Režie: Karel Brožek
 
5.                     Východočeské divadlo Pardubice
                        D. Seidler    KRÁLOVA ŘEČ
Drama o smyslu lidského poslání, proslavené filmovým zpracováním s Colinem Firthem v roli Jiřího VI.
Hrají: M. Mejzlík, J. Kalužný, P. Janečková, D. Novotná…
Režie: Petr Novotný
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        M i m o ř á d n é   p ř e d s t a v e n í
                   6.                      Inscenace některého z amatérských divadelních souborů
 
                         Z m ě n a  p r o g r a m u  v y h r a z e n a
Přihlášky, které je nutno podat  n e j p o z d ě j i  do 31. července 2015, jsou k dispozici v Kulturním centru v Nádražní ul. a Inf. centru MěÚ. Podrobné podmínky předplatného jsou uvedeny v přihlášce nebo se informujte v KC, č. tel. 465 532 805
P o d m í n k y   p ř e d p l a t n é h o 
a)      Každý přihlášený získává zlevněné vstupné a sedadlo podle vlastního výběru
b)   Cena předplatného je   :                                     Kč  1400,--
       Studenti, důchodci      :                                      Kč  1200,--
 
c)   Předplatné se v případě nenavštívení představení nevrací
 
d)   Abonentní průkazky platí pouze na   ř á d n é   akce, na akce mimořádné, zařazené do
předplatného, má každý předplatitel při nákupu vstupenky 50 % slevu (místo nebude reservováno)
 
e)   Každý abonent obdrží včas průkazku , kterou se při návštěvě představení prokáže. Na
      průkazce je uvedena řada a číslo stálého sedadla.
      P r ů k a z k a   j e   p ř e n o s n á,  s  v ý j i m k o u   s l e v   p r o   s t u d e n t y
      a   d ů ch o d c e ! !
 
f)   Předplatné se hradí složenkou, kterou Vám zašleme na základě přihlášky, či v hotovosti
v kanceláři KC. Možno uhradit na účet, jehož číslo je na složence.
 
g)   Každá abonovaná i mimořádná akce bude propagována na plakátech, v mediích a v
Českotřebovském zpravodaji
 
h)   Přihlášky je nutno podat nejpozději do 31. července 2015.
 
i)    Řádně vyplněné přihlášky s plnou a čitelnou adresou zasílejte poštou na adresu :
Kulturní centrum, Nádražní 397, Česká Třebová, telefon 465 532 805 nebo 465 530 305. Osobně se Vám budeme věnovat denně od 8.00 do 12.00 hod.
 
Přihlášky můžete též vložit do připravené schránky v Inf. centru MěÚ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P Ř I H L Á Š K A
 
na divadelní předplatné „B“ - sezóna PODZIM 2015
 
Jméno (Organizace)    ................................................................................. 
Přesná adresa              .................................................................................
Přihlašuji se na řada č.  ................. sedadlo č. ...............................................
Sleva pro důchodce, datum narození  ............................................................
Sleva pro studenty - škola, třída  ..................................................................
Telefon …………………………………..
Platím celkem ...............................
Způsob platby……………………
 
Cena předplatného Kč 1400,--  1200,--                                ...........................................
                                                                                                 Datum, podpis (razítko)