MĚSTO ČESKA TŘEBOVÁ
Nařízení č. 1/2015
o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.

Rada města Česká Třebová na základě zmocnění uvedeném v ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon") a v souladu s ustanoveními § 11 odst. l a 2 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízeni), ve znění pozdějších předpisů vydává usnesením č. 668 ze dne 15. 6. 2015 toto nařízení:

 

Článek l
Předmět úpravy
(1) Tímto nařízením se vyhlašuje záměr zadat zpracování nových lesních hospodářských osnov (dále jen LHO) na území obce s rozšířenou působností Česká Třebová, tvořených katastrálními územími uvedenými v či. 2 tohoto nařízení, protože zde končí platnost lesních hospodářských osnov.
(2) Pro všechny lesy nacházející se na katastrálních územích uvedených v či. 2 tohoto nařízení o celkové výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob, pokud pro ně není zpracovaný samostatný lesní hospodářský plán, budou v souladu s ustanovením § 25 odst. 1) lesního zákona, zpracovány nové LHO. Náklady na jejich vyhotovení hradí stát.
(3) Zpracování nových LHO zadává v souladu s ustanovením § 13 odst. 4 vyhlášky Ministerstva zemědělství České republiky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, Městský úřad Česká Třebová, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů. Platnost nových LHO bude od 1. 1.2017 do 31. 12. 2026, tj. po dobu 10 let.

 

Článek 2
Zájmové území
Nové LHO budou zpracovány pro tyto katastrální území:
Česká Třebová, Kozlov u České Třebové, Lhotka u České Třebové, Parník, Přívrat, Rybník u České Třebové, Semanín, Skuhrov u České Třebové, Svinná u České Třebové a Třebovice.

 

Článek 3
 LHO
Lesní hospodářskou osnovou se rozumí osnova pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů. Zpracovává se obvykle na dobu 10 let. Osnova bude kromě popisu stavu lesa obsahovat i doporučující hospodářská opatření. Pro vlastníka lesa o výměře větší než 3 ha, který má zájem využít osnovu pro hospodaření v lese a protokolem o převzetí ji převezme, se stává závaznou celková výše těžeb, která je nepřekročitelná. a minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu. Pro vlastníka lesa o výměře do 3 ha, který má zájem využít osnovu pro hospodaření v lese a protokolem o převzetí ji převezme, se stává závaznou celková výše těžeb, která je nepřekročitelná.

 

Článek 4
Práva vlastníků
(1) Fyzické a právnické osoby vlastnící v zájmovém území vymezeném v či. 2 tohoto nařízení lesy o celkové výměře menší než 50 ha, mají právo v termínu do 30. 9. 2015 uplatnit písemně nebo ústně do protokolu své připomínky a požadavky na zpracování LHO, včetně záměrů hospodářských opatření, u příslušného orgánu státní správy lesů, kterým je Městský úřad Česká Třebová, odbor životního prostředí. V termínu podle předchozí věty oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního hospodářského plánu.
(2) Připomínky a požadavky na zpracování LHO mohou uplatnit také další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny.

 

Článek 5
Závěrečná ustanovení
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení a je účinné do dne 31. 12. 2015. Dnem vyhlášeni je první den jeho vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Česká Třebová.
 
Ing. Jaromíra Žáčkova místostarostka