Jednání zastupitelstva města dne 22. června  2015
 
Celoroční hospodaření města v r. 2014
Hospodaření města skončilo v r. 2014 s výsledkem salda příjmů a výdajů celkem +15.168.151,74 Kč. Zúčtování příjmů a výdajů minulých let vč. r. 2014 je v celkové hodnotě -56.974.511,14 Kč. Toto záporné saldo je kryto přijatými úvěry, jejichž nesplacený zůstatek na konci roku 2014 v součtu činí 78.076.000,- Kč. Závěrečný účet obsahuje navíc stavy veškerých finančních prostředků na finančních fondech města, stav nesplacených a přijatých půjček včetně výsledků hospodaření příspěvkových organizací města a organizací městem založených k 31.12.2014. Údaje účetní závěrky, plnění rozpočtu města a údaje uvedené v závěrečném účtu byly ověřeny nezávislým auditorem. Auditor ve Zprávě o výsledku přezkoumání konstatuje, že při přezkoumání hospodaření Města Česká Třebová za rok 2014 nezjistil žádné chyby a nedostatky.
 
Rozpočtová změna č. l v r. 2015
Návrh v u daňových příjmů obsahuje pouze změnu výše výnosů daně z příjmů právnických osob - město Č.T. Uvedená změna - 626,6 tis. Kč je obsažena ve stejné výši v příjmech i výdajích, rozpočet tedy ovlivňuje pouze nominálně. V prvních třech měsících roku 2015 došlo meziročně k výraznému poklesu inkasa ostatních daňových příjmů města (zejména daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty), výše inkasovaných příjmů za měsíc duben a květen 2015 svým trendem již odpovídá schválenému rozpočtu a v 1. rozpočtové změně tak není navrhována jejich změna. Do rozpočtu jsou zapojena všechna dosud přijatá pojistná plnění, předpokládané pojistné plnění z požáru u budovy Sociálních služeb Česká Třebová a ostatní příjmy. Návrh obsahuje i úpravu výše předpokládaných dotací a zapojení těchto dotací do rozpočtu města.
Změna výše těchto dotací a jejich zapojení do výdajů rozpočtu se skládá z těchto položek :
Centrální registr vozidel                                                                      36,30 tis. Kč
ZŠ Habrmanova - projekt „Přírodovědné pokusy ve škole"                40,50 tis. Kč
Kulturní centrum ČT - kulturní aktivity                                                80,00 tis. Kč
Městská knihovna (program VISK 9/II.VISK 3,VISK 8/B)              122,00 tis. Kč
Městská knihovna - kulturní aktivity a fond zvukových knih                16,00 tis. Kč
ZŠ Habrmanova - přírodovědné soutěže                                             6,00 tis. Kč
Městské muzeum - úložný systém pro obrazy                                     50,00 tis. Kč
Městské muzeum - kulturní aktivity                                                   20,00 tis. Kč
Kulturní památky - obnova                                                               10,00 tis. Kč
Sociální služby ČT - poskytování sociálních služeb                          8194,00 tis. Kč
Prevence kriminality                                                                         200,00 tis. Kč
Zabezpečení škol a školských zařízení                                               439,20 tis. Kč
Sociálně právní ochrana dětí                                                             . 94,10 tis. Kč
Zateplení budovy MS Vinohrady                                                     -282,30 tis. Kč
Celkem....................................................................                      9025,80 tis. Kč
K financování navržených změn rozpočtu není navrženo další zapojení přebytku z minulých let.
 
Majetkoprávní záležitosti
Celkem zastupitelé projednali 15 majetkoprávních záležitostí, příslušná usnesení jsou publikována na webové stránce www.ceska-trebova.cz. Ze schválených usnesení vybírám:
Schválení záměru bezúplatného převodu pozemků dotčených stavbou "Oprava silnice III/31512 Česká Třebová - Skuhrov. Úpravy se týkají oblasti v zatáčce pod Studenou hůrou. Po skončení stavby budou majetkoprávní vztahy uspořádány formou darovací smlouvy. 
Záměr prodeje části pozemku ppč. 3559/104 (pozemku využívaném jako parkoviště  společností Korado a.s. před hlavním vchodem v ulici bří Hubálků)  Záměr prodeje počítá s cenou, za kterou tuto plochu Město zakoupilo v loňském roce 2014 od Českých drah, a.s., t.j. 290 Kč/m2. Záměr dále počítá s prodejem části přilehlého pozemku města 3408/1 za cenu 150 Kč /m2.
Výkup pozemku pro budoucí dopravní hřiště v Benátkách. Zastupitelé schválili výkup ppč 3358/61 o velikosti 217 m2 za 30 000 Kč od Úřadu pro zastupování státu ve věcech pro majetkových. Dopravní hřiště je navrhováno na ploše související s hokejbalovým areálem. 
Privatizace bytových jednotek ve čtverci nebyla schválena. Zastupitelé na doporučení rady města neschválili žádost nájemníků o odkoupení bytových jednotek a půdních prostor v domě čp. 1105. Tento dům není rozdělen na bytové jednotky, je v něm 6 bytů. Rozdělením a částečným odprodáním bytových jednotek by vzniklo pro město nevýhodné spoluvlastnictví bytového domu. Bylo konstatováno, že případnou privatizaci bytů v této lokalitě bude vhodné organizovat pro celý bytový soubor "čtverec". Zástavy bránící privatizaci budou v této lokalitě kompletně odstraněny v roce 2022.
Uplatnění předkupního práva ke stavební parcele. Parcela ke stavbě rodinného domu v lokalitě Kateřinská o výměře 1081 m2 byla v r. 2008 prodána v dražbě za 900 tis. Kč, t.j. za cenu 832,556 Kč/m2. Nyní nabízejí majitelé parcely pozemek ke zpětnému odkupu městu Česká Třebová. I když není zaručeno, že se nyní podaří pozemek znovu za stejnou cenu prodat, bylo uplatnění předkupního práva zastupiteli schváleno, neboť vykoupení pozemku a jeho nabídka k dalšímu prodeji bude transparentní operací.
 
Komplexní pozemková úprava Skuhrov
Zastupitelstvu města byl předložen ke schválení obsáhlý plán společných zařízení v katastru obce Skuhrov. Jeho rozsah  je 77 stran + technický výkres.  Obsahuje 4 kategorie opatření, a to: opatření sloužící k přístupnosti pozemků,  protierozní opatření, vodohospodářská opatření a  opatření k tvorbě a ochraně životního prostředí.
Společná zařízení jsou navržena na 167 ha pozemků, z toho 14,2 ha je státních pozemků a  jen 0,42 ha ve vlastnictví obce. Náklady na uskutečnění plánu společných zařízení jsou vyčísleny celkem na 30.612.000,- Kč. Výklad a komentář na jednání zastupitelstva města přednesla Ing. Magdaléna Hofmanová (Geoplan Hradec Králové). O komplexní pozemkové úpravě byl také informován osadní výbor Skuhrov, který ji odsouhlasil.  Plán společných zařízení komplexní pozemkové úpravy zastupitelé schválili.
 
Dotace z rozpočtu města schválené na jednání Zastupitelstva města dne 22. června 2015
 
1) Individuální dotace
Římskokatolická farnost Česká Třebová - obnova okna v JZ stěně kostela sv. Jakuba Většího v rámci Programu regenerace MPR a MPZ                                                                                                                                   117653 Kč
Eko Bi, s.r.o. dotace na provoz sjezdového areálu Peklák v sezóně 2014/2015                   250 000 Kč
Eko Bi, s.r.o. dotace částečnou úhradu ztráty zimního stadionu v sezóně 2014/2015            450 000 Kč
Náboženská obec Církve Československé husitské v České Třebové - 
dotace na opravu vitrážního okna ve Vyskočilově vile                                                           80 000 Kč
Příspěvek na opravu fasády v MPZ s majitelkou čp. 17 L. Kaisrovou                                   51 606 Kč
SDH Č. Třebová - dotace na obnovu tábora Řadov                                                             60 000 Kč
Nadační fond Jana Pernera (podpora činnosti fondu)                                                          150 000 Kč
 
2)  Dotace na podporu projektů zaměřených na opravu, údržbu
a modernizaci sportovních a kulturních zařízení pro rok 2015
 
JUDO Česká Třebová (pořízení Care systému)                                                                        65 100 Kč
T.J. Sokol Česká Třebová II (pořízení Karovoley systému)                                                      67 000 Kč
TJ Lokomotiva Česká Třebová  movitý majetek pro oddíl hokejbalu                                      75 000 Kč
TJ Lokomotiva Česká Třebová odd. kuželek                                                                           35 000 Kč
TJ Lokomotiva Česká Třebová plavecký oddíl nástěnné stopky                                              21 000 Kč
FK Česká Třebová - boiler na TUV                                                                                      18 500 Kč
RC ROSA  vestavěná skříň                                                                                                    35 100 Kč
Částky menší než 50 000 Kč byly schváleny předem radou města. 
Z částky 650 000 Kč určené pro dotace v tomto programu bylo schváleno využití 642 700 Kč.
 
Program regenerace městské památkové zóny (MPZ) Česká Třebová na roky 2016 - 2025
V roce 1994 byl zpracován v současné době platný Program regenerace MPZ Česká Třebová dle usnesení vlády č.209/1992. Tento program byl během let několikrát aktualizován, ale dle současných požadavků je již zastaralý a nevyhovující. Řádně zpracovaný, aktualizovaný a schválený program regenerace MPZ je jednou z podmínek pro přidělení finanční podpory z  programu Ministerstva kultury ČR
Předložený Program regenerace městské památkové zóny města Česká Třebová pro roky 2016 - 2025 obsahuje popis městské památkové zóny (MPZ), soupis kulturních památek v MPZ, historické souvislosti, zhodnocení oprav objektů v MPZ v uplynulých letech, předpokládané opravy v následujících 10 letech s odhadem finančních nákladů dle stupně důležitosti na obnovu a údržbu objektů v MPZ a výkresovou dokumentaci. Obsáhlý dokument zastupitelstvo města s vědomím závažnosti schválilo.
Citát ze závěru dokumentu: zastupitelstvo města
I. vyjadřuje :
1. své odhodlání realizovat a podporovat regeneraci MPZ Česká Třebová
2. svůj záměr koncepčního přístupu k regeneraci MPZ v souladu s celostátním programem „Program regenerace“ a se zájmy památkové péče
II. stanovuje :
1. koncepci regenerace v návaznosti na plánovaný rozvoj a funkce města
2. konkrétní kroky regenerace MPZ
III. vyzývá :
1. všechny občany města, zvláště pak majitele objektů v MPZ ke spolupráci při rozpracování a v naplňování Programu regenerace MPZ Česká Třebová
2. všechny majitele, uživatele a správce objektů k aktivnímu přístupu k regeneraci MPZ
 
Schválení Plánovací smlouvy mezi Městem a Pardubickým krajem.
Odbor rozvoje města a investic MěÚ připravuje na rok 2016 realizaci investiční akce „Parkoviště a svodná dešťová kanalizace pro sportovní areál Na Skalce v České Třebové". V rámci realizace této investiční akce jsou jednotlivé stavební objekty (parkoviště, dešťová kanalizace) dimenzovány i pro napojení dešťových vod nové tělocvičny VOS a SŠ technické (stavba Pardubického kraje) a pro využití normového počtu parkovacích míst návštěvníky tělocvičny (12 míst pro osobní vozidla). Zastupitelé schválili uzavření smlouvy, která je potřebná pro stavební řízení stavby nové tělocvičny realizované Pardubickým krajem.