AREÁL ČESKOTŘEBOVSKÉHO SOKOLA POTŘEBUJE dokončit REVITALIZAci                  

Letos T.J. Sokol slavila 130. výročí své existence. Oslavy začaly na jaře výstavou v městském muzeu, hlavní den oslav byl v květnu spojen se znovuodhalením opraveného památníku Sokolům, kteří se nevrátili z II. světové války a veřejným cvičením za účasti sokolů z řady sokolských jednot  Východočeské župy Pippichovy.  Areál Sokola byl upraven, panovala dobrá nálada, ovšem řada otázek návštěvníků směřovala k problému opravy fasád a revitalizaci areálu, který nese nejen stopy minulosti, ale také nikdy zcela nedokončených rekonstrukcí a dostaveb. je umístěn v kouzelném prostředí lomu blízko centra města. Kdysi byl centrem sportovního i kulturního života města, hrálo se zde divadlo, promítalo kino cvičilo se  uvnitř v sokolovně i na venkovních hřištích, v zimě se bruslilo... Sokol dostal areál  v zuboženém stavu a neměl dost sil na kompletní rekonstrukci. Prvním tahounem změn v Sokole byl starosta Ing. Zdeněk Lang. Bohužel jeho úmrtí v roce 2001 současně znamenalo konec úspěšného rozvoje sokolovny.Pak došlo k několika častým změnám ve funkcích starosty sokolské jednoty, ke ztrátě kontinuity a ke snížení odpovědnosti. Nová  sokolská generace, která na základě restituce získala sokolovnu zpět se tedy nijak nevyznamenala. Nejrůznější přestavby a dostavby nikdy nebyly dokončeny a navíc sokolskou jednotu zadlužily. Právě v této době byla přitom šance na realizaci zajímavé přestavby. Dopadla nakonec špatně, jednota nezajistila řádný odpovědný stavební dozor a dala volné pole stavební firmě, která při rekonstrukci přicházela s dalšími a dalšími "vícepracemi" aby nakonec od rozestavěné akce odešla bez dokončení s tím, že jí jednota dluží spousty peněz.  Až poletech se před krajským soudem ukázalo, že to tak nebylo, ale stálo to hodně nervů. Když bylo v prvních letech tohoto  století nejhůř, pomohlo formou úvěru město Česká Třebová  a  také Pardubický kraj. Vše mělo ještě druhou stránku: těžké podmínky v Sokole způsobily osamostatnění některých oddílů: basketbalu, volejbalu – chlapci, odešel také oddíl sportovní gymnastiky, zanikl oddíl cyklistiky. Jako poslední se osamostatnil oddíl juda, který ovšem dále využívá  prostory v sokolském areálu.

V roce 2008 vstala T. J. Sokol pod schopným vedením znovu z popela. Sokol musel znovu postupně zrekonstruovat svoje objekty. Nejsou nejmodernější, ale použivatelné a také se využívají. V areálu vznikl také bufet, opět se pořádají společenské akce a karnevaly pro děti. Vznikly nové oddíly - lední hokej, oddíl volejbalu zaměřený na práci s mládeží  a turistika. Tím se počet členů a oddílů stabilizoval. 

V roce 2010 T.J. Sokol slavila 125 let své existence ale současně se ještě soudila s problematickým zhotovitelem stavební akce z prvních let tohoto století - firmou CERVIN, s.r.o.  Teprve v odvolacím řízení se podařilo zvrátit rozsudek soudu první instance, který byl postaven na základě nedokonalého znaleckého posudku obsahujícím mnoho faktických chyb. Prokázalo se, že některé fakturované práce při rekonstrukci tělocvičny nebyly vůbec provedeny, jiné byly fakturovány dvakrát. Sokol vysoudil statisíce, ale finanční náhrady se nedočkal. Firma CERVIN je v likvidaci a bez majetku. Ještě před pěti lety však před vydáním pro tuto společnost likvidačního rozsudku jednatelka paní Hrmová napsala o tom, že "stanovisko T.J. Sokol požadující náhradu škody za neprovedené a nedokončené práce   firmu CERVIN uráží. Sokol ( podle paní Hrmové) uváděl nepravdivé a záměrně zkreslené údaje, veškerá vina za tuto neúspěšnou akci byla svalována na zhotovitele". Měla pravdu v tom, že prvoinstanční soud opírající se o nedokonalý znalecký posudek opravdu shledal nároky Cervinu jako odůvodněné a oprávněné a uložil TJ Sokol zaplatit více než milion korun. Sokol v té době proto pod tíhou problému musel uvažovat o prodeji vstupní budovy do areálu, kterou pro sportovní činnost nepotřebuje. Dozvědět jsme se tom mohli i z TV NOVA, kterou o problému, tendenčně zaměřeném proti Sokolu, informovali jiní místní nepřátelé Sokola. (T.J. Sokol ve Třebové nemá bohužel jen přátele). Sokolové tehdy jednali s realitní kanceláří bez předchozího souhlasu sokolské župy, nechtěli čekat. Nakonec ale nabídku stáhli. Ve skutečnosti by ovšem prodej budovy ve vstupu (bývalého hostince), vyřešil mnoho problémů sokolské jednoty i v současné době. Nemusela by se o objekt, který přímo k tělovýchovné činnosti nepotřebuje, starat a získané prostředky by umožnily dokončit rekonstrukce, sjednotit fasády apod.  Areál tak zůstává sokolům stále na krku v celém rozsahu. Dotace na sportovní infrastrukturu sice existují, ovšem je třeba k nim přidat minimálně 30% svých prostředků. To snadno seženou bohaté oddíly, pro Sokol by to znamenalo omezení sportovní činnosti. A tak se Sokol pohybuje v kruhu a hledá možnosti jak svůj areál revitalizovat. Třeba tak, jak se s pomocí města podařilo na Lhotce, kde sice je areál málo využívaný, zato je v absolutním pořádku.  

T. J.  Sokol  nakonec odvolací soud vyhrál a své poměrně zajímavé peníze ve výši několik set tisíc korun dle rozsudku získal, žel jenom na papíře. Na dokončení nešťastné "zpackané akce" akce si T. J. Sokol musela vypůjčit z městské pokladny peníze, které dodnes městu po desetitisíci korunách ročně splácí. V době, kdy existují dotace města do sportovní infrastruktury, to je anachronismus. Navíc uvnitř jednoty dnes platí přísné platební podmínky za užívání sportovišť vlastními oddíly, určité prostředky jsou i z pronájmu. Na velké akce to však nestačí. Bylo by rozumné, kdyby Sokol požádal o prominutí zbytku této půjčky, každých 10 000 Kč sokolům pomůže.  Byl by to první krok ke zlepšení těžké situace v sokolské jednotě. Věřím, že by se zastupitelstvu města našlo dostatek hlasů na schválení  takového usnesení.

Milan Mikolecký

 

Články z roku 2010:
Sokol sportuje, buduje a také se soudí    (ČtZ březen 2010)

Tělocvičná jednota Sokol Česká Třebová měla další valnou hromadu, na které hodnotila svou sportovní i společenskou činnost, také ekonomickou situaci, a právní problematiku, která jednotu zatěžuje. Bylo konstatováno, že vlastní sportovní činnost oddílů jednoty je velmi dobrá.  Konkrétně se jedná o práci oddílu volejbal - dívky a ženy, stolní tenis, lední hokej,  judo, karate, Aikido, cyklistického oddílu a také odboru sokolské všestrannosti.
 
Hodnocení sportovní činnosti oddílů Sokola je průběžně publikováno. Zvláště je třeba ohodnotit např. vynikající práci s mládeží v oddílu juda, vítězství  volejbalistek v krajském přeboru, ale také dobré výsledky stolních tenistů. Nejmladší je oddíl ledního hokeje. Oddíl má 18 členů z toho 17 hráčů a 1 trenér.  Startuje v soutěži - 2. lize Městské hokejové ligy CHL. Sezóna začala 18.září 2009 a končila 21.března 2010. Ve 2 lize soutěže s námi v soutěži startovalo 10 týmů a dalších 10 pak v lize první. Po skončení celé soutěže se naše mužstvo umístilo na 3 místě II. ligy.
 
V současné době má T.J. Sokol Česká Třebová 320 členů. Do členské základny jednoty patří  150 dětí a 107 dospělých, dále  63 seniorů, ve srovnání s ostatními sokolskými jednotami v okrese to je velký úspěch. Také senioři v naší jednotě pravidelně cvičí (je pro ně organizováno 5 cvičebních hodin v týdnu) a scházejí se i na dalších společenských akcích.
 
Odbor sokolské všestrannosti. V roce 2009 měla všestrannost 162 členů ve složení 98 seniorek a seniorů, 49 žen a mužů,
15 dětí. Z toho bylo 15 cvičitelek a cvičitelů. Cvičení probíhalo v tělocvičně Ústecká, kde cvičí oddíl mužů a oddíl žen. V sokolovně Na Skále pak cvičí oddíl seniorek, žen, aerobiku a rodičů s dětmi. Cvičitelky do hodin zařazují zdravotní cvičení, kondiční cvičení, cvičení s náčiním. V hodinách pro rodiče a děti se využívá jak náčiní, tak nářadí. Pohybové hry a soutěže jsou nejoblíbenějšími činnostmi. Na Parníku se cvičí na nářadí a hrají míčové hry.
V březnu byl uspořádán Karneval pro děti a večer karneval pro dospělé. Na závěr cvičebního roku byly členové všech oddílů na společné vycházce u Floriána. Děti během cesty plnily společně s rodiči tematické úkoly, na hřišti proběhly soutěže ve sportovních disciplínách – hod na dálku, na cíl, slalomový běh a skoky do dálky. Žákyně splnily test všeobecných vědomostí. Dospělí zvolili buď pěší vycházku nebo cyklistický výlet. O prázdninách činnost pokračovala pěšími i cyklistickými výlety.
Mimo pravidelné cvičení se ženy scházely při kulatých životních jubileích, seniorky pak při příležitosti Dne matek s vystoupením dětí ze Ústecká a na předvánočním posezení s písničkami kytaristy. Na podzim začal nácvik společné skladby pro seniorky a seniory na Sokolgym Brno. Tato akce se uskuteční v červnu 2010.
 
Důležitým úkolem Sokola je zajistit ekonomickou stabilitu  jednoty a zajistit prostředky na režijní náklady areálu, které činí ročně 323 684 Kč. Aby se daly všechny režijní platby zajistit v termínu, je nutné velkého sebeobětování.  Mezi příjmy Sokola patří pronájem tělocvičen, oddílové příspěvky a povinnost každého člena přispívat ročně na správu ve výši 200 Kč ročně. Snažíme se, abychom pomohli především sami sobě. Proto za pronájem tělocvičny platí nejen cizí nájemci, ale také vlastní oddíly jednoty ve stejné výši 150 Kč/hodinu. Za  pochopení a vstřícný postoj je třeba poděkovat všem členům českotřebovského Sokola. Sokolovna  na Skále má svá nejlepší léta za sebou, stavební stav budov tomu odpovídá a nové přestavby a rekonstrukce se během předchozích let nepovedlo nikdy řádně dotáhnout do konce. I když stále vymetáme  nějaké "kostlivce ze skříní", situace se poměrně rychle zlepšuje... 
 
Investiční činnost. V posledních dvou letech se díky využití grantového programu Pardubického kraje a Města podařilo realizovat také důležité investiční akce. Loni tak Sokol získal 200 tis. Kč z Pardubického kraje na opravu střech a omítek, další prostředky ve stejné výši poskytlo v dotaci město Česká Třebová. Také pro letošní rok je připraveno provedení dalších nutných prací, jako je především rekonstrukce vytápění v objektu stolního tenisu, svépomocí bude provedena oprava střešního pláště a rekonstrukce osvětlení. Bude také opravena podlaha a dřevěné obložení velké tělocvičny. O finanční prostředky na tyto práce jsme požádali opět v rámci grantového programu Pardubického kraje. Spolupracujeme také s vedením České obce sokolské, abychom byli během krátké doby schopni také obnovit vnější plášť sokolovny a celý areál tak získal nový vzhled. Jsou to velké starosti, ale zdaleka tím není  vyčerpán kalich sokolské hořkosti do dna.
 
Z předchozích let má Sokol  problémy, které je nucen řešit soudní cestou. Probíhá spor s firmou CERVIN, s.r.o. Semanín (majitelka Eva Hrmová), která zde v letech 2002 - 2003 realizovala stavební úpravy. Firma stavbu nedokončila, práce ukončila  30. 10. 2003 (po té co vyčerpala nasmlouvaný finanční limit stavby). Stavbu po ní muselo dodělávat dalších devět firem, kterým bylo za jejich práce zaplaceno 873 tisíc korun (!), aby bylo možné objekt vůbec využívat. Firma Cervin, s.r.o. dostala zaplaceno dle původně uzavřené smlouvy, t.j. 2 891 tisíc Kč, ačkoliv řadu v projektu obsažených prací ani neudělala. Přesto majitelka firmy paní Eva Hrmová si dodatečně téměř po roce 1.7. 2004 naúčtovala "vícepráce" (ač nebyly nikým z výboru Sokola odsouhlasené, neexistuje o tom žádný zápis) v hodnotě 678 tisíc korun. Úhradu "víceprací" firma vymáhá soudní cestou. U první instance, u okresního soudu v Ústí nad Orlicí T.J. Sokol tento spor prohrál. Soud zastoupený předsedkyní senátu Tamarou Škorpilovou stanovil, že žalobkyně, tedy  Eva Hrmová jako majitelka firmy Cervin, s.r.o., měla ve věci úspěch v rozsahu 76%. Odvolali jsme se a žádáme nové odborné posouzení situace, kterou máme dobře zdokumentovanou. Jsme přesvědčeni, že znalecký posudek Ing. A. Vymetálka (znalce vybral pan Hrma), vzbuzuje pochybnosti objektivity, část víceprací byla totiž např. účtována (a zaplacena) již v předchozích fakturách, část fakturovaných  víceprací nebyla vůbec provedena. Je s podivem, že na to renomovaný soudní znalec nepřišel. Soudní pře s takovýmto  dodavatelem stavby nám díky neobjektivnímu znaleckému posudku dělá v Sokole velké starosti.
 
Nyní, když jsme se dostali do ekonomické rovnováhy a snažíme se pro sportování našich členů připravit v sokolovně a herně stolního tenisu co nejlepší podmínky, musíme bohužel řešit chyby a špatná rozhodnutí bývalých výborů a představitelů Sokola v letech 2001 - 2003, kteří nevěnovali přípravě, provedení a kontrole rozsáhlé stavební činnosti dostatek pozornosti a umožnili dodavateli stavby, aby využila  např. střídání ve funkci starostů Sokola ve svůj prospěch. Jsme přesvědčeni, že jsme v právu, že si firma dodavatele účtuje vícepráce neoprávněně,  a že soudní při u odvolací instance vyhrajeme. Opačný případ by bez vnější pomoci znamenal de facto ohrožení existence Sokola.
.
Poděkování cvičitelům a trenérům. Děkuji všem cvičitelkám a cvičitelům a také trenérův našich sportovních oddílech, že se věnují ve svém voleném čase obětavě sportování ať již mládeže, dospělých a seniorů. jde o pravidelnou náročnou práci bez nároku na finanční  odměnu, což je v dnešní době obdivuhodné. Přeji  všem do další činnosti hodně chuti a zdraví
                                                                                                                                         Růžena Dobroucká, starostka Sokola
 
CERVIN, s.r.o. reaguje na článek v Českotřebovském zpravodaji 5/2010          

V čísle 5/2010 výše zmiňovaného zpravodaje byl otištěn článek starostky TJ Sokol Česká Třebová Růženy Dobroucke popisující značně tendenčním způsobem realizaci stavební akce rekonstrukce budovy TJ Sokol. S ohledem na to, že jsme byli přímými účastníky této stavební akce považujeme za nutné na tato zavádějící tvrzení krátce reagovat, jakkoli může být v dnešní době obvyklé, že se dlužník brání zaplacení všemi způsoby, a to i včetně medializace.
Skutečností je, že spolupráce s
TJ Sokol neprobíhala zcela bez problémů, a to již od samého počátku. V průběhu stavby totiž vyšlo najevo, že TJ Sokol neměl dostatečným způsobem zajištěno financování stavby. Docházelo k prodlevám při placení vystavených faktur. Z důvodu platební neschopnosti TJ Sokol jsme byli nuceni přistoupit i k dočasnému přerušení prací. Situace vyvrcholila tím, že došlo k zásadnímu prodlení při placení víceprací, ke kterým došlo již v průběhu stavby, protože projekt neřešil celou řadu naprosto klíčových prací, které podmiňovaly pokračování stavby. Tyto vícepráce si TJ Sokol prostřednictvím svých zástupců dodatečně objednal a odsouhlasil na kontrolních dnech, které se konaly z počátku téměř pravidelně každý týden. Svá rozhodnutí také stvrdili podpisem ve stavebním deníku. Není tedy pravdou tvrzení starostky TJ Sokol Růženy Dobroucke, že neexistuje žádný zápis ani odsouhlasení těchto prací.
Až tehdejší starosta
TJ Sokol pan Duspiva se seznámil se situací a iniciativně přislíbil schůzku, na které mělo dojít k synchronizaci dalšího postupu prací a odsouhlasení víceprací. Zástupci, kteří byli určeni k dozorování prací na stavbě, však téměř přestali navštěvovat kontrolní dny a nakonec je svou přítomností nepoctili vůbec. Pouze z tohoto důvodu jsme nemohli dále pokračovat ve stavbě. Přes všechny pokusy se nám již nepodařilo dohodnout se na dalším pokračování stavby a byli jsme nuceni ukončit stavební práce a následně odstoupit od smlouvy. Zástupci TJ Sokol, včetně pana starosty, nejevili naprosto žádný zájem o stavbu, dokonce ani o její předání i přes veškerou naši snahu se s vedením TJ Sokol domluvit, l přes naše počáteční návrhy na tehdejší řešení situace, nám do dnešního dne, za celých 7 let nikdo neodpověděl. Stavba skončila tak, jak skončit musela a to jejím ukončením a předáním bez přítomnosti zástupců z vedení TJ Sokol.
Ponecháváme stranou invektivy stran výběru soudních znalců. Jejich určení je zcela v kompetenci příslušného a nezávislého soudu. Je tudíž opět nepravdivé tvrzení paní
Dobroucké, že soudního znalce navrhoval pan Hrma, který ani nebyl účastníkem soudního řízení!
Článek, který vyšel v květnovém zpravodaji, nás uráží, je lživý, uvádí nepravdivé a záměrně zkreslené údaje, když je veškerá vina za tuto neúspěšnou akci svalována na zhotovitele. Vedení
TJ Sokol záměrně či z neznalosti, avšak zcela mylně informuje veřejnost pouze o těch sku- tečnostech, které jsou pro ně příhodné, přitom záměrně zamlčuje podstatné okolnosti o situaci, která před mnoha lety nastala. Objektivní skutečností ovšem je, že již sedm let probíhá soudní spor o zaplacení díla, které jsme provedli a byli připraveni je předat, přičemž prvoinstanční soud již shledal naše nároky jako odůvodněné a oprávněné a uložil TJ Sokol objednané investice zaplatit.
                                                                                                                        HRMOVA Eva Jednatel Cervin s.r.o.