Sociálně únosná cena pro vodné a stočné na rok 2016
dle podmínek OPŽP 2007–2013

Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje přehled sociálně únosné ceny pro vodné a stočné, stanovené pro jednotlivá krajská území (NUTS 3) dle pravidel OPŽP 2007-2013, platný pro kalendářní rok 2016.
Takto zveřejněná, sociálně únosná cena pro vodné a stočné je platná pro projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2007-2013 v rámci prioritní osy 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, podoblasti podpory 1.1.1 - Snížení znečištění z komunálních zdrojů a oblasti podpory 1.2 - Zlepšení jakosti pitné vody. Stanovení sociálně únosné ceny pro vodné a stočné je pravidelně zveřejňováno na webu OPŽP v ročních intervalech, a to vždy v září roku před uplatněním výše sociálně únosné ceny pro vodné a stočné na další rok. Tyto ceny jsou rozhodující při posuzování dodržování podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro výše uvedené projekty, a to v tom smyslu, že příjemce má možnost (nikoliv povinnost) ceny na sociálně únosnou úroveň snížit.
V souladu s „Metodikou pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP" (verze 3.5) je sociálně únosná hranice pro výdaje na vodné a stočné definována jako cena pro vodné a stočné (včetně DPH), která představuje 2 % průměrných ročních čistých příjmů domácností se standardní specifickou spotřebou vody 80 l/os*den. 
Stanovení sociálně únosné ceny pro vodné a stočné (vč. DPH) v jednotlivých krajích ČR pro rok 2016 vychází ze statistických údajů o příjmech a životních podmínkách domácností za rok 2013, indexované o skutečnou meziroční změnu indexu spotřebitelských cen k II. čtvrtletí roku 2014, roku 2015 a očekávanou meziroční změnu indexu spotřebitelských cen k II. čtvrtletí roku 2016, s využitím údajů z pravidelně zveřejňované Zprávy o inflaci (ČNB). Průměrné roční čisté příjmy domácností budou vždy aktualizovány a navýšeny o průměrnou inflaci za rozhodné období. 
 
Přehled výše sociálně únosné ceny pro vodné a stočné dle jednotlivých krajů pro r. 2016 je k dispozici  v tabulce na konci článku. Pro Pardubický kraj vychází 101, 46 Kč včetně DPH 15%, V České Třebové je letos "naše cena vody" mnohem nižší, činí  61, 45 Kč. (Podle pravidel to nastavení "sociálně únosné ceny" jako bychom platili za vodu málo....)

Z tabulky vyplývá, že v ceně vody máme "co dohánět", zatím nám tedy nikdo z titulu sociálně únosné ceny nikdo neuleví, měli bychom dodržovat pravidlo zvyšovat každý rok cenu vody p 5% nad inflaci minimálně po dobu 10 let od uvedení investice do ČOV do provozu. Jen z tohoto principu má tedy vzrůst cena vody v České Třebové za tuto dobu o 60%, inflaci v to nepočítaje. 

Existuje ovšem jistá možnost úlevy, světlo na konci tunelu. Na základě provedeného posouzení předpokládaných makroekonomických ukazatelů a jejich skutečného makroekonomického vývoje v r. 2014 rozhodlo MŽP ČR, že je možné upravit výši růstu cen vodného a stočného, kdy příjemce dotace může požádat na SFŽP o snížení  (5%) meziročního nárůstu cen pro vodné a stočné až na 2 % nad inflaci. Žádost bude posouzena a v případě, že i po snížení nárůstu na nižší hodnotu  bude projekt tzv. finančně udržitelný, vznikne možnost růst ceny vody zpomalit. 

To vše ukazuje, jak je tato klauzule o povinném zvyšování ceny vody ve smlouvě o dotaci  velmi záludná. Dobře si ji pročetli v radě města v sousedním městě Litomyšl a spočítali si, že přijmout dotaci z OPŽP není pro město výhodné. Místo toho si zajistili komerční úvěr, který není svázán tak omezujícími podmínkami jako jsou ty naše. Výsledkem je, že zdražování vody v Litomyšli  nebude tak intenzivní jak nařizují pravidla o využívání dotace z operačního programu Životní prostředí pro léta 2007 - 2013.