Českotřebovský deník 257/2016 (5/10)
Tento deník je celý věnován aktuální právní problematice měst a obcí, která  by měla zajímat i nás v České Třebové 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nabízím k prodeji zděný družstevní byt 3+1, 84 m2, v lokalitě Česká Třebová - Lhotka. Vlastní plynové vytápění, plastová okna, vestavěné skříně, částečně zařízený Cena: 1 290 000,- Kč. Mobil.: 604 201 370, e-mail: rozvoz@tiscali.cz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Centrální evidence přestupků zahájila 1. října 2016

Dne 1. října 2016 byla spuštěna Centrální evidence přestupků, která si klade za cíl evidovat přestupky na jednom místě a pomůže tak oprávněným institucím a správním orgánům lépe sdílet informace o pachatelích závažnějších přestupků a díky tomu efektivněji postihovat recidivu. Se spuštěním Centrální evidence přestupků počítá novela přestupkového zákona, která nabývá účinnosti právě 1. 10. 2016. Centrální evidence přestupků umožní účinněji sdílet informace i dalším orgánům, které na základě záznamu o předchozích přestupcích pachatele mohou informace zohlednit a uložit vyšší sankce.
Opis z evidence přestupků je veřejnou listinou, požádat o něj ale mohou pouze zákonem taxativně vyjmenované oprávněné osoby, mezi které patří například orgány činné v trestním řízení nebo Ministerstvo spravedlnosti.
Přestupkový zákon výslovně stanoví, které vybrané přestupky se do této evidence zapisují: „Evidovat se budou pouze přestupky, jejichž evidence je odůvodněna preventivním působením na pachatele a zpřísněným postihem v případech recidivy spolu s dalšími přestupky, které mají vliv na posuzování spolehlivosti podle některých zvláštních zákonů. Jde například o přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití nebo proti majetku,“ vysvětluje Radka Paulová, ředitelka Rejstříku trestů, který přestupkovou evidenci povede.  Správní orgány, které jsou v souladu s přestupkovým zákonem povinny vkládat údaje o pravomocných rozhodnutích o vině u vybraných přestupků, evidenci plní již od prvního dne spuštění a v systému se tak začínají objevovat první prohřešky. Od data spuštění bylo vydáno skoro tisíc opisů z evidence přestupků.  Zdroj: justice.cz (justice.cz)
 
Pronajmu byt 1+ 1 v centu města Česká Třebová - sídliště Trávník, 5. nadzemní podlaží. Cena nájemného činí 5.700 Kč (včetně energií + internet). Možnost pronájmu již od měsíce listopadu a pouze nekuřák. Bližší informace na tel. 776 394 460.
 
K problematice zveřejňování veřejných zakázek

Informace o veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele bude mít podobu strukturovaných dat, jejichž popis je uveden v příloze č. 8 vyhlášky 168/2016 Sb.
V návaznosti na přijetí nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek [PDF, 1.56MB] a nabytí účinnosti vyhlášky č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele[PDF, 3.09MB], budou informace o veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele mít podobu strukturovaných dat, jejichž popis je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce. Nový popis strukturovaných dat se liší od původního popisu dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu.
Vzhledem k výše zmíněnému, je možný vznik následujících 3 situací:
l) Uveřejnění nové zakázky po 1. 10. 2016 -> data na profilu zadavatele k dané VZ musí být ve struktuře XSD podle vyhlášky č. 168/2016 Sb.
2) Veřejné zakázky ukončené před 1. 10. 2016, do kterých již nebudou doplňovány žádné údaje -> informace o těchto VZ jsou již z profilu zadavatele staženy do ISVZ a není tedy potřeba jejich aktualizace, můžou tedy zůstat ve struktuře podle vyhlášky č. 133/2012 Sb.
3) Veřejné zakázky zahájené před 1. 10. 2016, do kterých bude nutné zasahovat např. uvedení skutečně uhrazené ceny -> v tomto případě bude VZ z profilu zadavatele znovu stahována do ISVZ, a proto je nezbytné, aby byla data k této VZ aktualizována, tzn., že data musí být ve struktuře dle vyhlášky č. 168/2016 Sb. Ze strany zadavatele bude vyžadováno doplnit manuálně údaje: Jde o rámcovou dohodu, nebo jde o DNS. Zbylé povinné položky profil zná a doplní automaticky a to: Dělená na části a Datum uveřejnění VZ na profilu zadavatele.  Zdroj: Portál o veřejných zakázkách a koncesích
Téměř 200 milionů Kč z EU pro přírodu a krajinu

Startuje příjem žádostí na projekty, které pomohou zajistit péči o přírodu a přispějí ke zvýšení druhové pestrosti naší krajiny. Ministerstvo životního prostředí totiž otvírá prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR [1] dvě výzvy k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Pro žadatele je v nich připraveno celkem 192 milionů Kč.
Žádosti o podporu mohou od 30. září do 30. listopadu letošního roku podávat kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce ad. [2] Maximální výše podpory v případě obou výzev [3] činí 85 % uznatelných výdajů, zbylých 15 % spolufinancuje žadatel.
„Peníze ze 48. výzvy jsou určeny na aktivity, které napomohou jedinečné přírodě národních parků, národních přírodních rezervací a památek, chráněných krajinných oblastí či míst, které jsou součástí evropské sítě chráněných území Natura 2000,” říká náměstek ministerstva životního prostředí Vladimír Dolejský. Pro 48. výzvu je vyčleněno 90 milionů korun a podporovány budou projekty zaměřené na předmět ochrany daného území. Může se jednat např. o péči o mokřady, vřesoviště, vysazování původních druhů dřevin apod. v národních parcích, rezervacích či dalších chráněných územích. Podpořena může být i návštěvnická infrastruktura vyplývající z plánovací dokumentace.
„Další výzva se zaměřuje na zvyšování biologické rozmanitosti, které spočívá především v podpoře vzácných druhů rostlin a živočichů ve volné krajině a urbanizovaném prostředí, péči o jejich stanoviště a v boji s invazními druhy,” vyjmenovává ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc. Na péči o vzácné druhy rostlin, živočichů nebo biotopů, jako jsou rašeliniště a písčiny, likvidaci invazních druhů a předcházení škodám způsobeným zvláště chráněnými druhy, je ve 49. výzvě připraveno 102 milionů korun. Podporována bude rovněž osvěta nebo zřizování naučných stezek.
Žádosti o podporu mohou zájemci podávat elektronicky prostřednictvím portálu pro žadatele IS KP14+, který je součástí jednotného monitorovacího systému pro administraci evropských dotací MS2014+. Kvůli elektronickému podání žádosti a povinných příloh je nezbytné, aby žadatel disponoval elektronickým podpisem. Veškerá dokumentace k výzvám z OPŽP 2014–2020 je zveřejněna na webových stránkách programu www.opzp.cz.
Plánované záměry doporučujeme konzultovat na regionálních pracovištích Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Kontakty jsou zveřejněny na stránkách agentury http://www.dotace.nature.cz/opzp-kontakty.html. Pro své dotazy mohou žadatelé též využít e-mailovou schránku dotazy-PO4@nature.cz Zdroj: OPŽP ČR (http://www.opzp.cz/
Veřejný ochránce práv není oprávněn do rozhodování samosprávy zasahovat

V poslední době roste počet stížností na parkovací zóny v Praze. Jejich zavedení je však v souladu se zákonem a je zcela v pravomoci obcí a měst tímto způsobem parkování na svém území upravit. 
Zástupce ombudsmanky v posledních třech měsících řešil už téměř třicet stížností na tzv. modré zóny placeného stání v pražských městských částech. Stěžovatelé nesouhlasí s výší úhrady za používání parkovacích míst, namítají, že radnice prodává víc karet, než kolik je v modré zóně parkovacích míst, napadají podmínku trvalého pobytu i vlastnictví vozidla. Celkově považují zavedení parkovacích zón za diskriminační a zasahující do svobody pohybu.
Rozhodování samosprávy je z působnosti ombudsmana vyloučeno. Zástupce ombudsmanky se tedy nemůže zabývat stížnostmi na zřizování parkovacích zón, ani na ceník parkovacích karet a lístků. Upozorňuje je tedy, že zavádění parkovacích zón je v souladu se zákonem o pozemních komunikacích, což potvrdil i Nejvyšší správní soud, který se v minulosti pražskými parkovacími zónami zabýval, a to včetně otázek svobody pohybu, parkování při nutnosti naložit a vyložit náklad i vazby vydávání parkovacích karet na trvalý pobyt v dané zóně. Podle Nejvyššího správního soudu jsou parkovací zóny přípustné a nepřekračují zákonný rámec.
Časté námitky:
Prodávání více karet, než je parkovacích míst Parkovací karta nemá za cíl zajistit jejímu držiteli nárok na parkovací místo, ale umožnit mu v dané zóně zaparkovat, je-li nějaké místo volné. Ne vždy jsou všichni majitelé parkovacích karet aktuálně v dané městské části přítomni a volná kapacita míst se tedy v čase mění.
Dlouholeté bydlení v městské části, ale s evidenčním místem trvalého pobytu jinde.  Je na každém, aby si místo svého trvalého pobytu zvolil. Z tohoto rozhodnutí mu pak plynou další práva a povinnosti. Touto otázkou ve vztahu k parkovacím zónám se zabýval Nejvyšší správní soud a konstatoval, že nejde o diskriminaci, pokud obec umožní zakoupit dlouhodobou parkovací kartu osobám, které zde mají místo trvalého pobytu nebo tu vlastní nemovitost, případně právnickým osobám, které zde mají sídlo nebo provozovnu.
Obyvatelé Prahy nemohou volně parkovat ve všech městských částech  Hlavní město Praha má mezi městy specifické postavení. Z důvodu své velikosti i důležitosti je její území současně krajem. Jednotlivé městské části jsou tedy podle zákona o pozemních komunikacích obcemi, které si mohou rozhodovat o organizování dopravy.
Provozování trvale zapůjčeného auta  Podmínka vlastnictví nebo provozování vozidla doložená velkým technickým průkazem, případně smlouvou o leasingu nebo z půjčovny, je zcela v souladu se zákonem. Řešením by tedy bylo přepsání (odkup nebo darování) vozidla. 
Nemožnost dopravovat dítě do zájmových kroužků v městské části s parkovacími zónami. Je věcí každého rodiče, aby vybral dítěti kroužky podle jeho a svých časových i dalších možností. I když může být nutnost hledání místa k parkování poblíž kroužku po zavedení parkovacích zón komplikovaná, neznamená to, že jsou parkovací zóny diskriminační. Problémy s parkováním jsou obdobné ve všech městech a obvykle se jako řešení nabízí hustší síť hromadné dopravy. Praha v tom není výjimkou.
Předpisy pro oblast loterií a sázkových her
Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her - zákony a související právní předpisy včetně obecně závazných vyhlášek obcí.

ZÁKONY

 • Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách  
 • anglická verze - ACT No. 186/2016 on gambling (.PDF, 350 kB)
 • Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (zrušen ke dni 1.1.2017 a nahrazen zákonem č. 186/2016)

  VYHLÁŠKY

 • Vyhláška č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích (ve znění účinném od 1.9.1998)
 • Vyhláška č. 285/1998 Sb., o podmínkách monitorování a uchovávání záznamů v kasinu (ve znění účinném od 1.1.1999)
 • Vyhláška č. 315/1999 Sb., o způsobu oznamování soutěží, anket a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou loterií (ve znění účinném od 1.1.2000)  

  OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCÍ

 • Seznam platných obecně závazných vyhlášek obcí ke dni 30.9.2016PDF (448kB)
 • Seznam platných obecně závazných vyhlášek obcí ke dni 30.9.2016XLS (481kB)
 •