Ještě úvaha nad děním v revitalizované části Křivolíku    


Protože nevidím nadále snahu o nápravu věci, nemohu mlčet k nezodpovědnému přístupu některých členů vedení města k hospodaření s obecním majetkem -  pozemky města v již revitalizované části Křivolíku (zahrnující rybník Panamák s přilehlými parcelami). Jde o jejich připravovanou směnu za parcely pod zbývajícími ruinami Primony, které nový majitel průmyslového areálu v horní části Křivolíku údajně získal jako povinný “přívažek“ dražby křivolického podniku předchozího majitele.

Předně, nevidím dostatečně závažné důvody, proč by se rozumně hospodařící město mělo vzdát strategického majetku, jakým uvedený rybník jako součást systému retenčních nádrží/zásobáren vody pro periody sucha bezesporu je. Podle jediné mě dostupné důvěryhodné informace z radnice by pan podnikatel Škrkoň rád získal Panamák pro realizaci svých osobních zájmů a poskytování relaxačních benefitů svým zaměstnancům. Prostor rybníka by zveleboval, aniž by narušil jeho vodohospodářskou funkci, což by bylo garantováno vložením příslušného věcného břemene do kupní smlouvy. V podstatě ušlechtilý záměr, jen pokud by nesměřoval proti veřejnému zájmu zakotvenému v územním plánu města a stvrzenému v recentním otevřeném dopisu osobností města jeho zastupitelům s požadavkem o zachování celistvosti revitalizované části Křivolíku oddělující prostor bývalého/budoucího koupaliště od průmyslové zóny. Oplocený soukromý prostor v předmětné lokalitě na účet její výměry je nepřijatelný.

Navíc, voda křivolického potoka pro napájení již léta plánovaného venkovního koupaliště (s výhodou předehřívaná v Panamáku) by při akceptování směny nutně protékala přes soukromý majetek. To by v budoucnu mohlo vést ke konfliktům a nežádoucím střetům. Rybník je MO ČSR vzorně obhospodařován k obecnému prospěchu. V případě jeho ztráty by se rybáři mohli vzdát Pivovarského rybníka pro celkovou nízkou rentabilitu vhledem k závazkům péče o suché poldry povodí potoka.

Je pochopitelné, že se pan Škrkoň jako cílevědomý podnikatel snaží svůj nově zakoupený areál rozšířit. Pokud však pan starosta, ať už z jakýchkoli důvodů, předjednal o své iniciativě uvedenou směnu pozemků, je jeho chybou, že podcenil citlivost celé záležitosti a její celospolečenský dosah. Udržované informační vakuum mělo zřejmě usnadnit průběh věcí podle jeho představ a eliminovat případný odpor veřejnosti. Proč není zohledňováno zamítavé stanovisko odboru životního prostředí? Proč je stavěn zájem jednotlivce nad prospěch veřejnosti? Existují přece hodnoty - stále více ty přírodní s těžko vyčíslitelnou tržní cenou - které nelze ve funkční demokratické společnosti lacino prokšefovat. Obvinění pana Mikoleckého ze šíření poplašných zpráv se mi proto jeví nemístné. Jen jeho zásluhou se veřejnost zavčas dozvěděla o připravovaném záměru a mohla konat (viz Otevřený dopis zastupitelům).

Je chybou, že prostorám bývalého koupaliště a přilehlé revitalizované části Křivolíka nebyla přes jejich nezastupitelnou hodnotu po řadu let věnována náležitá pozornost. Rozlehlý venkovní areál pro uvolněnou rekreaci/relaxaci, víkendové pikniky a neorganizované sportovní aktivity občanů v tomto městě citelně schází. Nyní narychlo prezentovanému projektu biokoupaliště, usilujícímu o asanaci devastovaného území zahrnujícího jen menší část obhajovaného areálu, chybí možnost dalšího budoucího rozvoje. Jako parciální řešení využití této lokality svou cenu určitě má. Je otázkou, budou-li jeho kapacitní možnosti vzhledem k velikosti města postačující. Nově vyhlášená výzva z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 MŽP (38. výzva OPŽP - Čistší vodárenské nádrže i koupaliště; žádosti od 17.10. t.r. do 19.1.2017) je nejbližší z šancí, jak se k potřebným dotacím konečně dostat a uvažovat i o velkorysejším projektu. Dále pak, zejména, podporovaná prioritní osa 4, 31. výzva: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, projekt 4.4 – Zlepšení kvality prostředí v sídlech; návrhy 30.5.2016 - 31.12.2017. V každém případě je třeba prezentovat co největší zvelebovaný přírodní celek.

Je chybou pana starosty, že nedostatečná komunikace s veřejností v otázce Křivolíku vedla k současnému vyhrocení situace. Mohl včas nalézt jiné řešení k uspokojení pozemkových nároků pana podnikatele. Jsou-li pozemky pod zbývajícími objemnými troskami Primony pro město opravdu tak lukrativní, mělo by je, podle mého soudu, vedení radnice raději vykoupit za cenu blízkou dražební (údajně něco přes 2 miliony Kč), čímž by současného majitele zbavilo břemene jak se s nimi vypořádat. Zachovalo by si tak svou důvěryhodnost a prokázalo respekt k demokratickým principům správy města.

Pevně věřím, že se zastupitelé nezpronevěří svému poslání a budou při hlasovaní o uvedených pozemkových transakcích preferovat zájem široké veřejnosti. Nenechme tento dosud moudře chráněný přírodní celek předurčený pro občanské volnočasové aktivity zneužít a obrat o jeho nejcennější části.

Jindřich Volc