Veřejnost se k problematice budoucnosti Křivolíku nemá co vyjadřovat?

Tuto otázku si musím dát po reakci starosty města na otevřený dopis 44 signatářů zastupitelům města. Starosta  dopis nejdříve označil na zastupitelstvu dne 26.9. 2016 za "poplašnou zprávu" a následně později za "nešťastnou událost".  Přitom dopis byl určen všem zastupitelům, nikoliv jen přímo starostovi města a to proto, že na předchozím jednání dne 11. srpna uvedl, že se "problém Křivolík"  bude řešit právě na dalším zářijovém jednání zastupitelů. Psát takový dopis až po jednání by bylo zhola zbytečné, to by už bylo rozhodnuto.

Domníval jsem se, že starostu mínění veřejnosti zajímá, ovšem pravda to asi nebude, daleko více potřebuje znát  stanoviska úředníků. Ukázalo se, že navržená "privatizace" části Křivolíku, konkrétně rybníčku Panamák s okolím  nemůže být jen záležitost parciálního jednání se sousedními zahrádkáři, ale že také leží na srdci velkému počtu Třebováků, kteří vidí v zachované části Křivolíku oblast s kvalitním rekreačním potenciálem pro každodenní rekreaci.

Jak také vysvětlit rybářům, dosud se o celou soustavu rybníčků v Křivolíku vzorně starajícím, kteří rybníčky užívají ve prospěch celého rybářského hnutí v našem regionu, že mají o rybníček přijít? (Nedivme se tomu, že se chystají v případě schválení směny Křivolík zcela opustit.) Proč by mělo město ztratit kontrolu nad regulací a čistotou vody v rybníčku, který chce využívat pro napájení městského koupaliště?

Diskuze kolem dopisu a celého problému je v mnohém pro veřejnost poučná. Podle reakcí lze zjistit, že vlastně všichni tři dlouhodobě uvolnění zastupitelé ve vedení města v čele se starostou jsou připravované směně Panamák - část Primony nakloněni. Mnozí občané  k tomu dodávají, že to vlastně už je celá rada města. Pokud je to skutečností, tak je opravdu  jakákoliv další diskuze o Křivolíku na veřejnosti zbytečná. Bude pak stačit, aby usnesení o záměru dostalo své pořadové číslo a starosta města nebo jím určený úředník oznámil výsledek mezi ostatními usneseními rady města na úřední desce. Tím to však ale neskončí. Pak se záměr posune k projednání zastupitelům. Jedině zastupitelstvo je oprávněno rozhodovat, jak se má nakládat s městským majetkem. Na jednání zastupitelstva je veřejnost oficiálně zvána, tam se vedení města styku s veřejností již nevyhne.

Rozhodnutí je ale třeba dobře zvážit, nespěchat, získat co nejvíce zpráv, tedy i stanovisko od veřejnosti. Není třeba se obávat problémů spojených s prodlením. Město chce přece podle slov starosty nyní v příhodném okamžiku díky vyhlášení dotace MŽP konečně revitalizovat bývalé koupaliště a bude potřebovat i okolní pozemky či parkoviště. V této souvislosti by se měla řešit celá oblast Křivolík, která je nyní v majetku města. Stejně tak bylo přece postupováno při přípravě sportovního areálu Skalka. Zde se při stavbě zimního stadionu před 10 lety také současně uvažovalo o dalších sportovištích v sousedství - sportovní hale a atletickém stadionu. Co na tom, že ještě dnes celý komplex nestojí, záměr či vize byla vytvořena. Něco takového potřebuje také Křivolík. Místo toho máme bez diskuze akceptovat první nabídku od sousedního podnikatele? To přece ale nejde udělat bez zjištění stanoviska veřejnosti ! Starosta přece není v pozici ředitele nebo majitele firmy, který může rozhodovat, má-li většinu v jejím představenstvu. 

Ještě k územnímu plánu.  Starosta se domnívá, že jej není třeba měnit a že tím má vystaráno. Bude to jistě složitější. Bylo by také dobré si uvědomit zásady urbanistického rozvoje města stanovené v platném územním plánu, kde je v závazné části v článku Urbanistická koncepce černé na bílém napsáno: "Kvalitní přírodní zázemí města chránit a využít co nejvíce pro každodenní rekreaci."  Také v zadání nově připravovaného územního plánu  města je v urbanistické koncepci uveden bod A2 : Navrhnout zařízení rozvíjející rekreační potenciál území (plochy veřejné zeleně, zařízení pro sport a tělovýchovu, rekreační a ubytovací zařízení...) a další bod v oblasti vodní hospodářství:  "Respektovat stávající retenční zařízení v Křivolíku". Pokud zastupitelstvo schválilo toto závazné zadání, nemůže přece souhlasit se směnou rybníčku za jiné pozemky ! 

Shrnutí: důvodů pro zachování Křivolíku v celistvém současném stavu je velká spousta, důvod pro realizaci navržené směny, tedy odkrojení Panamáku s okolím od pozemků města ve prospěch soukromého vlastníka zná snad jen starosta a někteří členové rady města.

Milan Mikolecký