Českotřebovský deník  24/2016 (27/1)                                   
Velký zájem o kotlíkové dotace 

Krajský úřad Pardubického kraje zahájil příjem žádostí o takzvané kotlíkové dotace dne 27/1 v 7 hodin ráno. Někteří zájemci čekali před úřadem už v úterý po obědě a necelé dvě stovky tu strávily i noc. Úřad pro ně otevřel prostory v přízemí bývalé reálky, kde bylo jedno z přijímacích míst a kde byl pro ně připraven i horký čaj. Nápor stovek žádostí zvládli úředníci v posíleném týmu ráno přijmout za 40 minut.
„Rozložili jsme přijímání žádostí do dvou míst, kde bylo připraveno deset úředníků. Šlo to opravdu rychle, za necelou minutu byla každá žádost zaregistrována,“ řekl radní Zdenek Křišťál, který přišel situaci na místě zkontrolovat krátce po sedmé hodině ráno. „Chtěl bych poděkovat celému týmu, který se podílel na organizaci této výjimečné události,“ dodal radní.
Od tři čtvrtě na osm ráno jsou už přijímací místnosti téměř prázdné. Úředníci do deseti hodin přijali více než 650 žádostí, kolem 250 jich navíc přišlo poštou. Žadatelé se zhruba do dvou měsíců dozvědí, zda byla jejich žádost kladně vyřízena, potom mají šest měsíců na výměnu kotle a předložení vyúčtování. Teprve na jeho základě jim bude samotná dotace vyplacena.
Pardubický kraj prostřednictvím kotlíkových dotací rozdělí mezi žadatele v první výzvě 100 milionů korun, celkem pak téměř 180 milionů korun. Do konce roku 2018 by mělo být vyměněno asi 1200 zastaralých kotlů na pevná paliva za moderní nízkoemisní zdroje tepla. Výše podpory na jeden projekt se bude pohybovat mezi 70 a 85 procenty podle lokality a typu nového zdroje tepla.
Dnes jsou žádosti přijímány na dvou místech – v sále Jana Kašpara v budově bývalé reálky (budova C) a v zasedací místnosti č. 2216 v budově B (vstup do budovy pro žadatele vchodem z náměstí Republiky je zřetelně označen). V následujících dnech bude možné využít podatelnu krajského úřadu nebo pracoviště úseku kotlíkových dotací (kanceláře č. 2323, 2328, 2329 a 2330). Žadatelé mohou vyplněnou žádost v označené obálce odeslat také na adresu: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice. Podrobné informace o způsobu příjmu žádostí jsou k dispozici na webu www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.
 
Zahájení vodoprávního řízení 

Městský úřad Česká Třebová jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu, že na základě podání žádosti Města Česká Třebová (IČ 00278653) se sídlem Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová doručené dne 05.01.2016 ve věci povolení  stavby „Výstavba vodovodu Česká Třebová – ul. Ústecká“ bylo zahájeno vodoprávní řízení o povolení k provedení stavby vodního díla (podle ustanovení § 15 vodního zákona). Projekt (vypracovala společnost K I P spol. s r.o. IČ 15036499, pod zak. č. 2833/2-67, v měsíci prosinci 2015, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, spec. stavby zdravotnětechnické Luboš Bartoš, ČKAIT 0601828) řeší výstavbu
dvou nových vodovodních řadů 1a a 1b DN 150 napojených na stávající vodovodní řad z litinových trub DN 200 v křižovatce s ulicí J. Pácla. Stavba je ukončena v prostoru křižovatky směr sídliště Lhotka. Tímto vodovodem bude nahrazen úsek stávajícího vodovodu z litinových trub DN 200. Na nově vybudované řady budou přepojeny veškeré stávající přípojky a odbočřady. Nové vodovodní řady jsou provedeny z tlakových polyetylénových  trub SDR17 160x9,5 v celkové délce 1219 m (větev 1a 628 m, větev 1b 591 m). Na celé trase bude osazeno 5 nových hydrantů DN 80 (2 nadzemní a 3 podzemní). V rámci stavby dojde k přepojení 31 stávajících vodovodních přípojek a 7 vodovodních řadů.  Součástí stavby je odstranění stávajících nepotřebných vodovodních zařízení (např. šoupata, hydranty, ovládací tyče nebo šachty) tak, aby netvořily překážku při rekonstrukci silničního krytu. Stavba je umístěna z větší části do pozemní komunikace I/14 a z části (cca 25 m) do  volného terénu. Počátek obou řadů je na křižovatce s ulicí J. Pácla, odtud jsou oba řady  vedeny každý po jedné straně ulice Ústecká. Větev 1a je ukončena v ulici Ústecká podzemním hydrantem větev 1b hydrantem nadzemním v zelené ploše na křižovatce k sídlišti Lhotka. Ovládací prvky vodovodu budou umisťovány v maximální možné míře mimo těleso komunikace.
Stávající odpojované potrubí zůstane v komunikaci – dojde pouze k odstranění poklopů a armatur ve vozovce. Na sávající trase vodovodu jsou osazeny dvě šachty, které budou po demontáži armatur a tvarovek zality prostým betonem. Během výstavby se nepočítá  s celkovou uzavírkou komunikace. Staveništěm bude po dobu výstavby pruh v šířce cca 5 m v linii nových vodovodních řadů. Umístění zařízení staveniště dohodne zhotovitel stavby  s investorem a bude dostatečně oploceno a osvětleno.
 
Předmětem stavebního povolení je:
vodovodní řad 1a v délce 628 m z polyetylénových trub SDR17 160x9,5,
vodovodní řad 1b v délce 583 m z polyetylénových trub SDR17 160x9,5,
přepojení 7 vodovodních řadů DN 100,
odstranění nepotřebných zařízení a šachet na vodovodním řadu.
 
Předmětem stavebního povolení není:
přepojení a úprava vodovodních přípojek,
odstranění nepotřebných zařízení a ovládacích prvků na vodovodních přípojkách. (více na www.ceska-trebova.cz)
 
Demontáž komína kotelny na Skalce

Po třech dnech příprav se dnes v úterý 26. ledna podařilo odstranit první betonový prstenec. Stalo se tak dopoledne v 11:20 hodin. Náročné práce ve výšce za ne zcela příznivého počasí chodí na Skalku pozorovat řada občanů.

KULTURNÍ CENTRUM INFORMUJE

Ve snaze o co největší komfort našich návštěvníků, zavádí “službu pro veřejnost v kanceláři KC” - a to včetně odpoledních hodin. Budeme tu pro Vás v úterý 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00, ve středu 8.00 - 12.00 a ve čtvrtek 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00. Žádáme návštěvníky o respektování těchto dnů.
 
ZIMNÍ TÁBORNÍCI OPĚT NA KOZLOVĚ

Na Kozlovském kopci se v tradičním lednovém termínu sešla skupina zimních táborníků, která táboření ve sněhu a mrazu vyhledává. Letos si užili zimu dokonale. Noc z pátku 22. na sobotu 23. ledna byla letos pořádně mrazivá. Hlavní organizátor František Uma ze Svinné uspořádal letos dvaadvacátý ročník akce, při níž účastníci na Kozlově strávili dvě noci. Sám tu první zakončil ve stanu tradičně jen v lehkém oblečení Základnou všem táborníkům slouží již mnoho let u tábořiště a kozlovské rozhledny do základny, dřevěný srub u chaty Maxe Švabinského. Díky teplu na základně měli někteří táborníci noc vlastně jen krátkou. Bylo o čem hovořit, vždyť se mnozí třeba rok neviděli. Voněl tu horký čaj, silná káva (s rumem), slivovice. Také uzené a další laskominy. Opět přijeli nadšenci až z Děčína, Havlíčkova Brodu, Veselí nad Moravou, Bohumína, Ostravy či Pardubic. Sotva odjeli, přišla obleva. Zima jakoby skončila..... (mm)
 
50 let MŠ Habrmanova 

50 let
MŠ Habrmanova  Letos to bude 50 let, co byla slavnostně otevřena Mateřská škola v České Třebové     „školka Habrmanova“.   
Chtěli bychom tímto kontaktovat a pozvat zástupce zřizovatele, bývalé zaměstnance a příznivce naší školky.

PŘEDBĚŽNÝ
PROGRAM
OSLAV

12. dubna
od 9,00  do 11,00 hodin bude slavnostní uvítání s programem pro pozvané hosty
od 14,00 do 16,00 hodin otevřené dveře pro všechny příznivce
13. dubna od 14,00 do 16,00 hodin setkání bývalých zaměstnanců s vystoupením
a programem 
14. dubna v dopoledních hodinách podmořský svět sférického kina pro naše děti Těšíme se na Vaši návštěvu
 
Pardubický kraj a město Pardubice: terminál letiště začneme stavět ještě letos

Terminál pardubického letiště se začne stavět podle stávajícího projektu v letošním roce. Na tomto a dalších bodech se dnes na svém společném jednání shodly rady Pardubického kraje a města Pardubice. Výsledkem je sedmibodové společné prohlášení.
„Hlavní závěry jsou jasné: ani jedna strana nezpochybňuje výstavbu terminálu, a pokud půjde vše, jak má, mohla by už výstavba začít v druhém čtvrtletí roku 2016. Její realizace odpovídá harmonogramu, který vychází ze zadávací dokumentace už vyhlášeného výběrového řízení. Do dvou let by stavba mohla stát a sloužit veřejnosti,“ prohlásil hejtman Martin Netolický. „My jako Pardubický kraj jsme se rozhodli, že náš podíl zafinancujeme z rozpočtu kraje. Díky dobré finanční kondici, kterou v současné době máme, jsme schopni už v letošním roce vyčlenit částku 30 milionů korun na výstavbu terminálu. Zároveň jsme se shodli na tom, že je potřeba vyjasnit řadu podmínek ve vztahu ke směnečnému programu, který bude přijímat město. Jedná se o problematiku zástavního práva,“ uvedl hejtman Netolický.
Majetkový poměr města a kraje ve společnosti EBA zůstane zachován. Podmínkou je také zadání oponentury projektu, která bude vycházet ze stávajícího stavebního povolení. Ta doplní oponentury projektu provedené v roce 2015 a bude se týkat použitých technologií a energetické stránky projektu. Výsledek bude projednán na společné Radě Pardubického kraje a statutárního města Pardubice.
Z výsledku dnešního setkání mám velmi dobrý pocit. Deklarované budoucí kroky nás, tím myslím oba akcionáře, posouvají z roviny úvah a rozhodování, do roviny výkonné. Město i kraj se v roli akcionářů chová jako řádný hospodář. Další naplánovaný postup je toho zárukou,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát. „Jsem optimista, a proto jsem přesvědčen, že po dnešním jednání obou rad se rozjezdu stavby terminálu můžeme dočkat ještě v první polovině roku,“ dodal primátor Charvát.
Dnešní garance dalšího postupu obou akcionářů mě, jako výkonnou ředitelku, velmi potěšila. Při nástupu do funkce jsem od představenstva dostala dva úkoly – postavit terminál a rozjet obchod. Obchod se bez terminálu nerozjede a díky úspěchu dnešního jednání jsem opět o kus blíže ke splnění zadaných úkolů,“ řekla ředitelka společnosti EBA Hana Šmejkalová.
Zástupci obou rad si také vyslechly prezentaci vedení EBA. Ředitelka Hana Šmejkalová představila svůj nový manažerský tým a seznámila obě rady s byznysplánem a jednotlivými aktivitami, které jsou a budou v rámci letiště rozvíjeny, a to nejen v oblasti civilního letectví a osobní dopravy, ale i nákladové dopravy a v dalších segmentech letectví. Krajští a městští radní se shodli, že se poprvé za existenci společnosti EBA setkali s profesionálním manažerským přístupem vedení, který se orientuje i na ostatní části letecké dopravy.
 
Sociálnímu podnikání pomáhá seminář o odpovědném zadávání veřejných zakázek

Pardubice (26. 1. 2016) – Obecně prospěšná společností P3 – People, profit, planet ve spolupráci s Pardubickým krajem uspořádala seminář o odpovědném zadávání veřejných zakázek, který má podpořit sociální podnikání. Záštitu nad akcí převzal radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola, který zároveň nastínil spolupráci mezi samosprávami a sociálními podniky v kraji.
Cílem seminářů je zvýšit informovanost o možnostech praktického využívání společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek pro podporu sociálního podnikání. „Veřejná správa může za určitých podmínek zadávat veřejné zakázky přímo sociálním podnikům nebo je zapojit jako subdodavatele. Jedná se o řešení, které pomáhá oběma stranám – veřejná správa tak například napomáhá zaměstnat osoby znevýhodněné na trhu práce a sociální podniky získají pro tyto zaměstnance práci,“ konstatovala ředitelka P3 Petra Francová.
Seminář se zaměřil jak na legislativní zázemí sociálního podnikání, tak na příklady dobré praxe v ČR i zahraničí. Jedním z tuzemských projektů, který pro svou činnost využívá veřejné zakázky, je Květná zahrada. Organizace sídlící v Květné u Poličky pomáhá mimo jiné ohroženým dětem formou pracovní činnosti na vlastním hospodářství, které zahrnuje sýrárnu, pekárnu i chov zvířat.
Podobné projekty mají díky svému celospolečenskému přínosu velkou perspektivu. Pardubický kraj proto podporuje rozvoj sociálního podnikání dotačním programem. „Cílem programu je podpora vzniku nových sociálních podniků i pomoc již existujícím sociálním podnikům působících na území Pardubického kraje. V roce 2015 kraj ze svého rozpočtu podpořil celkem 16 projektů částkou takřka 1,5 milionů korun. Díky těmto projektům by mohlo vzniknout téměř 36 nových pracovních míst pro osoby znevýhodněné na trhu práce a pět nových podnikatelských plánů,“ uvedl radní Pavel Šotola.
METRANS hledá nové pracovníky

Největší operátor intermodální kontejnerové přepravy v ČR a střední Evropě přijímá na terminál v České Třebové nové kolegy na tyto pozice:
TRANZITÉR

pro organizaci a kontrolu vlakových zásilek do třísměnného provozu (vhodné i pro absolventy)
Požadujeme:
- vyučení nebo SŠ (SPŠD uvítáme)
- uživatelská znalost PC
- ŘP. sk. B
- čistý trestný rejstřík
- samostatnost, flexibilitu
- dobrý zdravotný stav (práce venku)
Nabízíme:
- zázemí velké prosperující společnosti
- práce v perspektivním logistickém oboru
- hlavní pracovní poměr
- bonusy na stravování
- nástup ihned nebo dohodou
 
VEDOUCÍ OPRAVNY NÁMOŘNÍCH KONTEJNERŮ

Zodpovědnost za organizaci provozu opravny kontejnerů včetně řízení kolektivu a komunikace s centrálou společnosti. Zaškolení a odbornou podporu zajistíme v certifikované opravně lodních kontejnerů v Praze.
Požadujeme:
- SŠ/VŠ technického směru
- základní znalost Aj (technická dokumentace)
- organizační schopnosti
- samostatnost, flexibilitu
- řidičský průkaz sk. B
- zkušenost s vedením kolektivu výhodou
- praxi v dozoru svařování uvítáme
Nabízíme:
- zázemí velké prosperující společnosti
- práce v perspektivním logistickém oboru
- hlavní pracovní poměr
- bonusy na stravování
- mzda dle vzdělání a předchozí praxe