Českotřebovský deník 3/2016  (4/1)                                      

Myslíme také na jeho další zatraktivnění a modernizaci ? 

Vůbec poprvé  se konalo stříhání pásky a slavnostní otevření krytého bazénu 10. května roku 1982. Byla to velká sláva, bazén se Třebovákům podařilo postavit v akci Z, to se jinému městu v okolí nepodařilo. Na tehdejší poměry to byla velká věc, stavbu bazénu umožnilo spojenectví s podnikem Perla a její teplárnou, což bylo současně i zdrojem četných omezení, neboť o víkendech nebylo páry dostatek. Stavba stárla fyzicky i morálně a tak bylo koncem devadesátých let rozhodnuto o rekonstrukci, která byla dokončena  v ceně cca 50 mil. Kč právě na přelomu století. Dne 31. ledna 2000  přestřihl za přítomnosti velkého množství hostů pásku tehdejší starosta Jíří Pásek a bazén se další den otevřel pro veřejnost se spoustou vymožeností, tedy např. s tobogánem a vířívkou.  Po slavnostním přípitku se představili členové plaveckého oddílu a několik skupin akvabel u oddílu Univerzity Palackého v Olomouci. Svůj křest také dostal nový tobogán. Prvními plavci, kteří před přítomnými hosty proletěli tobogánem do dojezdového bazénku byli funkcionáři plaveckého oddílu TJ Lokomotiva MUDr. P. Eisenwort a Ing. Pavel Kubásek, následovaní ovšem početným "plaveckým potěrem", dávajícím jasně najevo, že mají z jízdy velký požitek. Měli jsme tehdy jeden z nejmodernějších krytých bazénů v regionu. Nebylo ovšem ještě vyhráno. Již při zkušebním provozu se projevila řada závad spočívaly především v uvolňování sklokeramického obkladu, který na ocelové vaně nedržel. Flikovalo se to všelijak, reklamace se řešila i soudně. Pro generálního dodavatele PSJ Jihlava pracovala řada subdodavatelů.  Nakonec nezbylo, než změnit koncepci, bazén opět na čas zavřít a investovat dalších 4,5 mil. Kč do nerezové vany. To vše zařídila společnost Eko Bi, do jejíhož základního jmění bazén připadl.  Že vlastnictví a správa krytého bazénu není pro Eko Bi žádná výhra, může potvrdit ekonom společnosti, neboť bazén Eko Bi provozuje se ztrátou, kterou je naštěstí možné sanovat z jiných ziskových činností. Nyní si tedy připomínáme 16 let od otevření rekonstruovaného bazénu. Původní bazén bylo třeba rekonstruovat po sedmnácti letech, nyní se k tomuto intervalu opět blížíme. Návštěvníci bazénu potvrdí, že by bazén opět potřeboval další vylepšení, modernizaci, zatraktivnění. Existují problémy, které je třeba vyřešit.  Navíc se v okolí podstatně zvětšila konkurence. I když stále jezdí do České Třebové plavat početná skupina Oušťáků, tak zase na druhou stranu jezdí někteří Třebováci třeba do nového bazénu v Litomyšli.  Už to zdaleka není tak, jako to bylo v prvních únorových dnech roku 2000, kdy se po otevření rekonstruovaného  bazénu na vstup musely někdy vystát i fronty.  (Fotografie ze slavnostního otevření dne 31/1/2000)

 

V Přívratě  zahajuje lyžování v úterý 5. ledna v 9:00

Tak už je to jasné, povoz zahájíme 5. 1. 2016 v 9:00. V provozu bude sjezdovka Smrková a Dětská. Vlek teleskopický a dětský. Těšíme se nashledanou u nás na svahu. Team SKI Přívrat
 
Před 15 lety jsme bojovali o sídlo pověřeného úřadu III. stupně. A byli jsme úspěšní...

V roce 200 probíhala velká diskuze spojená se změnou  uspořádání veřejné správy ve státě, spojená se zrušením okresních úřadů. Plánovaly se "malé okresy" (dnes se jim říká "órepéčka").  nespokojenost Třebováků byla zejména s tím, že přednosta tehdejšího Okresního úřadu MUDr. Ivan Týče nedoporučil Českou Třebovou za sídlo města  s pověřeným úřadem III. stupně. Rozhodnutí nedoporučit Českou Třebovou za sídlo pověřeného obecního úřadu přednostou Okresního úřadu "nadzvedlo" vedení města, městskou radu a zastupitele tak, že si na své další jednání 2. 2. 2000 pozvali přednostu OkÚ a požádali ho, aby svůj názor obhájil a vysvětlil. Přednosta OkÚ ve svém připraveném projevu začal se zevrubným školením o průběhu reformy veřejné správy a podle mého názoru zbytečně zeširoka obcházel vlastní problém. Používal řadu zdůvodnění, která nikdy nebyla v souvislosti s reformou veřejné správy veřejně formulována a vyhýbal se kritériím, která byla pro stanovení nových sídel POÚ určena MV ČR a také konkrétním dopadům navrženého uspořádání na občany České Třebové. Zastupitelům a přítomným početným občanům dokázal, že je především horlivým úředníkem, plnícím až překvapivě výborně nařízení shora, ale naprosto špatným obhájcem oprávněných nároků občanů regionu a zejména pak České Třebové. Pro dokreslení situace předložil mapy, kterými chtěl dokreslit "nerozdělitelnost" v navrženého celku zahrnujících Ústecko (24000 obyvatel), Českotřebovsko (20500 ob.) a Lanškrounsko (21 650 obyv.), které má být nadále řízeno z Ústí nad Orlicí. (Dalšími sídly POÚ v našem okrese měl být Žamberk a Vysoké Mýto)
Právě na toto vystoupení přednosty Okresního úřadu odpověděla následně Česká Třebová zorganizováním velmi úspěšné petice, kterou zorganizoval petiční výbor (Milan Mikolecký, Hana Venclová, Roman Roun, Martin Netolický, Marek Stránský)  později také s určitou podporou vedení města. Nasbíralo se 4200 podpisů. Petice byla předána tehdejší náměstkyni ministra vnitra Prof Yvonne Streckové na setkání ve slušně zaplněném sále kina Svět (za účasti tehdejší poslankyně  Veroniky Nedvědové, starosty J. Páska a také J. Čepeky z Ústí n.O.) a byla nakonec úspěšná. Návrh přednosty Okresního úřadu přijat nebyl a na území bývalého okresu Ústí nad Orlicí vzniklo nakonec 6 pověřených měst včetně České Třebové, která získala svůj malý okrsek, když se k nám nepřipojily obce Dlouhá Třebová a Řetová, kterým toto bylo nabídnuto.  Často se nyní  pracuje s pojmem "bývalý okres". Proč "bývalý", když okresy jako územní celky stále zůstaly?   Jsou to již vlastně ale jen statistické jednotky, neexistují okresní úřady veřejné správy. V určité formě přetrvaly okresní stupně např. v soudnictví, policii apod.  Dnešní okres Ústí nad Orlicí již ovšem není totožný s tím, který byl do konce roku 2000. Na Svitavsko patří několik obcí, které se přihlásily do ORP Litomyšl, např. Němčice (bohužel včetně sousední Zhoře), Vlčkov nebo Sloupnice. O tom rozhodly samosprávy těchto obcí a nikdo to nemohl zvrátit. Nové územní uspořádání tedy s územím okresu stále počítá, veřejná správa nikoliv. Pardubický kraj tedy stále tvoří území 4 okresů Pardubice, Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí, veřejnou správu však zajišťuje 15 měst se sídlem pověřeného úřadu III. stupně, které  zajišťují nejen samosprávu města ale také státní správu. Mimo matriky, odboru sociálních věcí  a odboru výstavby, které byly v České Třebové i před rokem 2001  to je ještě živnostenský úřad, odbor dopravy a město Česká Třebová získalo  pověření k vydávání občanských průkazů a  cestovních dokladů a zajišťuje např. také komunální volby v obcích svého okrsku.
Text petice, pod kterou připojilo svůj podpis od 1.3. do konce května 2000 4200 občanů města a regionu:
ODMÍTÁME návrh přednosty OkÚ v Ústí nad Orlicí na takovou redukci počtu úřadů, pověřených výkonem státní správy, který nepočítá se zřízením pověřeného obecního úřadu v České Třebové.
ŽÁDÁME zařadit město Česká Třebová, největší město okresu, v rámci II. etapy reformy veřejné správy jako sídlo pověřeného obecního úřadu.   Kopie petice i s podpisy občanů je uložena v Městském muzeu Česká Třebová.