Výsledky činnosti Městské policie v roce 2015                     

Jako již tradičně touto dobou zveřejňuji za Městskou policii malé hodnocení právě uplynulého roku. Na úvod čísla, která dokumentují činnost strážníků, jejich strohou řeč pak doplním několika krátkými poznámkami.   

tabulka č.1

 

Rok 2015

Celkový objem udělených pokut

420 900,- Kč

           ….. z toho dopravní přestupky

308 400,- Kč

           ….. z toho ostatní přestupky

112 500,- Kč

           ….. z toho blok na pokutu na místě nezaplacenou + složenka

175 500,- Kč

tabulka č.2

 

Rok 2015

Celkový počet zjištěných přestupků

2 775

            ….. z toho dopravních

2 310

            ….. z toho ostatních

465

                            … § 47      – přestupky proti veřejnému pořádku

121

                            … § 46,48 – přestupky proti městským vyhláškám

137

                            … § 49      – přestupky proti občanskému soužití

24

                            … § 50      – proti majetku

108

                            …              - ostatní         

8

                            … §30       - alkohol + toxi

67

Z toho počet přestupků a správních deliktů zpracovaných ve formě oznámení správnímu orgánu

263

tabulka č.3

Další úkony při dohledu nad záležitostmi veřejného pořádku

Počet zásahů na objektech střežených systémem PCO

7

Počet zprostředkovaných lékařských zásahů a případů poskytnutí první pomoci

28

Počet asistencí Hasičskému záchrannému sboru

39

             ….. při haváriích (přírodní, technické, ekologické)

6

             ….. při požárech

5

             ….. při otvírání uzamčených prostor

28

Počet odchycených psů

32

             ….. z toho umístěných v záchytném zařízení

20

Počet zjištěných a odevzdaných nálezů

44

              ….. z toho osobních dokladů (OP, ŘP, cestovní pas atd.)

31

              ….. z toho jízdních kol

4

Počet zjištěných vraků vozidel

11

tabulka č.4

Spolupráce s Policií ČR

Rok 2015

            ….. zjištěné události spadající do působnosti a předané PČR

49

            ….. zjištěná podezření ze spáchání trestného činu

18

            ….. osoby podezřelé ze spáchání TČ zadržené přímo na místě

7

            ….. asistence strážníků při zajišťování místa dopravní nehody

20

            ….. řidiči zadržení při řízení vozidla pod vlivem alkoholu

4

            ….. počet zadržených osob hledaných Policií ČR

3

            ….. asistence provedené na žádost Policie ČR

142

Uplynulý rok jsme ještě více zintenzivnili kontrolu chování sociálně nepřizpůsobivých osob, které jsou občany často mylně označováni jako „bezdomovci“. Jedná se o jejich pohyb na dopravním terminálu J.Pernera, Novém náměstí, u Billy, v Javorce, ale i v jiných lokalitách, kde se dopouští především nadměrné konzumace alkoholu, znečišťování veřejného prostranství a obtěžování kolemjdoucích, výjimkou nejsou ani vzájemné potyčky a způsobená zranění. Převoz osob do záchytné stanice je vzhledem k její velké vzdálenosti od České Třebové pro naši MěP nerealizovatelný, proto bylo nutné využít jiné prostředky, především hrozbu možností udělení sankce zákazu pobytu, která jediná se ukázala být ve vztahu k těmto osobám účinná. Ačkoliv se často jedná z naší strany tzv. „boj s větrnými mlýny“, strážníci ve své snaze nepoleví ani letos.

S odstupem času výrazně pozitivně hodnotím platnost zákona upravujícího podmínky pro výkup barevných kovů, jejich drobné krádeže klesly na minimum, novela z našeho pohledu zcela jistě splnila svůj účel.        

Tradičně dobrou spolupráci máme se všemi dotčenými složkami integrovaného záchranného systému, což se potvrdilo nejen ve službě, ale i v řadě sportovních setkání, které jsme pro ně připravili.

tabulka č.5

Typ dopravního přestupku

rok 2015

Nezaplacení parkovného

146

Porušení zákazu vjezdu

188

Stání v křižovatce

49

Stání na vyhrazeném parkovišti

99

Parkování v zákazu stání

79

Parkování v zákazu zastavení

167

Parkování v zóně zákazu stání

849

Cyklisté – jízda na neosvětleném kole

24

Stání na chodníku

47

Porušení předepsané rychlosti

174

Celkem bylo zjištěno 2 310 dopravních přestupků, uděleno pak bylo 946 blokových pokut, odboru dopravy MěÚ jsme předali k došetření 218 přestupků a správních deliktů. Kromě tradiční kontroly zóny zákazu stání, kde žádné změny v naší činnosti nenastaly, byla pozornost strážníků zaměřena na kontrolu zákazů vjezdu v souvislosti s omezeními vyplývajícími s plánovanými opravami komunikací. Nekázeň řidičů v tomto směru je zarážející, nezřídka se dokáží se svými vozidly proplétat přímo mezi stavební technikou a ohrožovat jejich obsluhu. V jiných případech se zase snaží zkrátit si svou cestu a vyhnout se uzavřeným úsekům všemi možnými způsoby, výjimkou nebylo ani 9 řidičů během pouhé jedné hodiny zadržených při jízdě po cyklostezce.

Po několika letech byla mezi priority zařazena i kontrola dodržování stanovené rychlosti. Během roku tak bylo zjištěno 174 těchto přestupků, na pokutách za ně pak uděleno 100 200,- Kč. Nejvyšší zjištěnou rychlostí bylo 94 km/hod., zadržen byl i řidič s uděleným zákazem řízení. Místa na měření jsou konzultována s Policií ČR, několikrát jsme reagovali i na podněty ze strany veřejnosti. Na rozdíl od řady jiných měst se snažíme absolutní většinu zjištěných přestupků řešit přímo na místě tak, aby bylo možné jejich pachatelům udělit i příslušný počet trestných bodů. Několika z nich se to nevyplatilo a o řidičský průkaz již přišli. Na přelomu roku prošel měřicí přístroj celkovým upgradem, takže v letošním roce bude moci opět sloužit ke svému účelu.

Ještě jeden přístroj, který obdržela městská policie do svého vybavení, bych chtěl na tomto místě zmínit, a tím je automatický elektronický defibrilátor. Toto zařízení, jež jsme obdrželi díky přízni Pardubického kraje a především pana hejtmana, tak zvýšilo naši akceschopnost a možnost záchrany lidského života v situacích, do kterých se strážníci při výkonu služby dostávají.

Na závěr děkuji všem našim spoluobčanům, kterým není lhostejné, co se kolem nich děje a v uplynulém roce nám pomohli svou všímavostí zajistit pořádek a bezpečnost v ulicích města.  

Petr Baláž – zást.velitele MěP