Přednáška v Kulturním centru - pondělí 1. února              

Již více než 1 měsíc zveme na přednášku renomovaného historika Jaroslava Šebka "Víra a národ, Konflikt a smíření"  na termín 1. února 2016 od 18 hodin v Kulturním centru.  
Díky náhlému onemocnění přednášejícího Jaroslava Šebka museli pořadatelé provést změnu  a pozvat náhradního hosta.  Podařilo se to skvěle. Nabídku akceptoval další renomovaný historik a politolog PhDr. Michal Pehr, který Jindřicha Šebka zastoupí a bude osobou s širokým rozhledem a dobrou schopností komunikace, vhodnou pro naši přednášku.
Téma, místo, termín a čas zůstávají, mění se pouze osoba přednášejícího:

PhDr. Michal Pehr Ph.D. ( 6. 7. 1977 v Praze), historik a politolog          

V letech 1995–2002 vystudoval obor historie-politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během svého studia absolvoval řadu stáží a studijních pobytů. Studoval rovněž na Paris-Lodron Universität v Salzburku (2001). Od roku 2003 působí jako pracovník Masarykova ústavu AV ČR a od roku 2002 je interním doktorandem Ústavu politologie FF UK Praha, kde též externě přednášel (Politické programy po roce 1945). Specializuje se především na problematiku novodobého českého politického myšlení a politického stranictví v Čechách, respektive v Československu a na historii třetí Československé republiky 1945–1948. Publikoval řadu studií v odborných časopisech a sbornících. Je členem několika odborných společností (např. České společnosti pro politické vědy).

Narodil se v Praze, v dětství žil v Čelákovicích, kde navštěvoval základní školu. V roce 1985 se s rodiči přestěhoval do Loun. Zde absolvoval gymnázium. V letech 1995–2002 absolvoval magisterské studium historie a politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po škole krátce pracoval v archivu ve Slaném a Kladně. Od podzimu 2002 nastoupil jako interní doktorand Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Od března 2003 je pracovníkem Masarykova ústavu AV ČR. Zaměřuje se na novodobé české politické myšlení a stranictví s důrazem na období první a třetí republiky. Publikoval řadu odborných článků. Od roku 2010 vyučuje politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a od téhož roku i moderní dějiny na CEVRO Institutu.

 
Zítra v pondělí 1.února od 18.00 se bude v České Třebové konat beseda Víra a národ, konflikt a smíření, nejen o českoněmeckých vztazích ve 20.století

PhDr. Michal Pehr, Ph.D.

PhDr. Michal Pehr, Ph.D. - Curriculum Vitae

Vzdělání:

2007: PhD., FF UK, Praha.
2002, PhDr., FF UK, Praha.
2002, Mgr., FF UK, Praha.

Badatelské zaměření:

České dějiny 20. století, dějiny první a třetí československé republiky, dějiny českého politického myšlení a české církevní dějiny a dějiny politického katolicismu v ČSR

Výzkumné projekty od r. 2010:

 • Spolupracovník: Edvard Beneš, Němci a Německo, GA ČR, 2010−2014.

Pedagogická činnost od roku 2010:

2010– dosud: FF UK Praha, politologie
2010–dosud: Vysoká škola Cevro Institut, oddělení moderní dějin

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

2013– dosud: Člen vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze
2008– dosud: Člen redakční rady Moderní dějiny (Historický ústav AV ČR, v. v. i)
2007– dosud: Člen redakční rady Paměť národa (Ústav paměti národa, Bratislava)

Publikační činnost:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti do r. 2005 v Masarykově ústavu AV ČR)

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti od r. 2006 v MÚA AV ČR)

Publikační činnost od roku 2010:

Vědecké monografie

Pehr, Michal. Zápas o nové Československo 1939-1946. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 237 s. (Knižnice Dějin a současnosti : 41). ISBN 978-80-7422-082-1.

Spoluautorství vědeckých monografií

 • Kessler, Vojtěch ; Pehr, Michal ; Vašek, Richard. Edvard Beneš, Němci a Německo. Svazek III/1 (1936–1937). Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2015. 408 s. ISBN 978-80-87782-43-9.
 • Pehr, Michal ; Šebek, Jaroslav. Československo a Svatý stolec. Od nepřátelství ke spolupráci (1918-1928). I. Úvodní studie. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. 229 s. ISBN 978-80-86495-73-6.
 • Bezecný, Z. ; Broklová, Eva ; Cibulka, Pavel ; Čelko, Vojtech ; Doubek, Vratislav ; Fasora, L. ; Galandauer, J. ; Georgiev, J. ; Harna, Josef ; Hlavačka, Milan ; Höbelt, L. ; Kocian, Jiří ; Kolař, P. ; Kučera, Martin ; Malínská, Jana ; Malínský, J. ; Malíř, J. ; Marušiak, J. ; Musilová, D. ; Pavlovič, R. ; Pehr, Michal ; Procházka, D. ; Rája, M. ; Rokoský, J. ; Sosna, K. ; Šebek, Jaroslav ; Štaif, J. ; Tilsch, J. ; Tomeš, Josef ; Valenta, P. ; Vašek, Richard ; Velek, L. Tváře našich parlamentů. 150 let parlamentarismu v českých zemích (1861–2011). Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 647 s. ISBN 978-80-7422-190-3.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Pehr, Michal. Marmaggiho aféra pohledem Eduarda Jelena. Časopis Národního muzea. Řada historická. 2011, roč. 180, 1/2, s. 12-32. ISSN 1214-0627.
 • Pehr, Michal. Lidovci proti kapitulaci. Mnichov v memoárech a deníkových záznamech představitelů Československé strany lidové. Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. 2012, -, suppl. 2, s. 103-127. ISSN 1803-9243.
 • Pehr, Michal. Československá propaganda ve třicátých letech 20. století. Nesnadná cesta k vytvoření ministerstva propagandy. Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. 2013, roč. 5, č. 2, s. 57-76. ISSN 1803-9243.
 • Pehr, Michal. Pomnichovské hranice v dobových ohlasech. Časopis Národního muzea. Řada historická. 2013, roč. 182, č. 1/2, s. 51-60. ISSN 1214-0627.

Studie v kolektivních monografiích

 • Pehr, Michal. Návrhy české pravice na reformu československého parlamentu v době první republiky. In Doubek, V.; Květina, J. (ed.).Parlament v čase změny. Případové studie z vývoje českého a československého parlamentarismu. Praha : Filip Tomáš - Akropolis, 2011. s. 45-74. ISBN 978-80-87481-21-9.
 • Pehr, Michal. Obraz KSČ v lidoveckém tisku druhé poloviny 30. let na příkladu publicistiky Lidových listů. In Kocian, J.; Pažout;, J.; Rákosník, J. (ed.). Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu 8. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011. s. 15-29. ISBN 978-80-7285-152-2.
 • Pehr, Michal. Metamorfózy národního. Proměny moderního češství ve třetí Československé republice 1945-48. In Kučera, R. (ed.).Identity v českých zemích 19. a 20. století: Hledání a proměny. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. s. 193-211. ISBN 978-80-86495-98-9.
 • Konrád, Ota ; Küpper, R. ; Kalivodová, Eva ; Alexander, M. ; Šepták, M. ; Šmíd, M. ; Majewski, P. M. ; Brandes, D. ; Smetana, Vít ; Pehr, Michal ; Hauner, M. ; Horák, Pavel ; Tomeš, Josef ; Vašek, Richard ; Sommer, Vítězslav ; Bednařík, P. ; Hudek, A. ; Franzen, K. E. ; Weger, T. ; Kunštát, Miroslav. Edvard Beneš: Vorbild und Feindbild. Politische, historiographische und mediale Deutungen. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2013. 306 s. (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum : 129). ISBN 978-3-525-37302-6.
 • Pehr, Michal. Anna Mrskošová, agrárnická a komunistická politička. In Bahenská, M.; Malínská, J. (ed.). Ženy a politika (1890–1938). Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. s. 242-253. ISBN 978-80-87782-24-8.