Oznámení o výkonu topografických prací
pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2016

Zeměměřický úřad (dále jen „ZÚ“) je organizační složkou státu a vykonává na základě § 3a písm. e) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech správu Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®). Správa ZABAGED® je podle  § 4 písm. e) zákona č. 200/1994 Sb. zeměměřickou činností ve veřejném zájmu. Ustanovení  § 4a zákona č. 200/1994 vymezuje obsah, správu, užití a rozšiřování dat databáze. Podrobněji určuje předmět a obsah správy databáze formy poskytování a podmínky užití prováděcí  vyhláška č. 31/1995. V souladu s výše uvedenými zákony probíhá plánované terénní topografické šetření  pro aktualizaci dat ZABAGED®.
Oznamujeme vám proto, že v rámci plnění úkolů v roce 2016 budou provádět zaměstnanci ZÚ  místní topografické šetření pro obnovu ZABAGED® ve správním obvodu rozšířené  působnosti vaší obce, viz grafická příloha, na území mapového listu ZM 14 - 32 podle kladu  Základní mapy měřítka 1 : 50 000.
Současně vás žádám o součinnost v případě, že se na vás, nebo jednotlivé městské nebo obecní úřady, obrátí pověření zaměstnanci ZÚ.  Obsahem místního topografického šetření je prověřit osobně nebo dotazem charakter těch objektů a jejich vlastností, vedených v ZABAGED®, které jsou z jiných zdrojů, využívaných pro aktualizaci, (letecké měřické snímky, ortofoto, data z leteckého laserového skenování, výstupy z jiných informačních systémů veřejné správy, otevřené zdroje informací na Internetu) nejasné,  nezřetelné, popř. je nelze zjistit.  Oprávnění ke vstupu do prostorů a k provádění topografických prací prokážou zaměstnanci ZÚ  speciálním služebním průkazem ZÚ. Aktuální obsah ZABAGED® je uveden v Katalogu objektů ZABAGED®, který je uveřejněn na: http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/KATALOG_OBJEKTU_ZABAGED_2015.pdf.
Dovolte, abychom vás dále informovali, že právě tato data ZABAGED® jsou, podle zákona č. 200/1994 Sb., orgánům státní správy a územní samosprávy, pro výkon v jejich působnosti  v územním rozsahu jim příslušném, poskytována bezplatně. Více informací o možném bezplatném poskytnutí dalších produktů ZÚ územní samosprávě, jakož i možnost zobrazení všech geografických a kartografických produktů ZÚ, je možné na adrese http://geoportal.cuzk.cz.  Konkrétní dotazy k poskytování našich dat a služeb lze adresovat na ZU-obchod@cuzk.cz.  Kontaktní osoba ZÚ pro terénní topografické práce: Ing. Martin ŠÁRA, vedoucí Oddělení sběru dat Pardubice  email: Martin.Sara@cuzk.cz  tel.: 466 023 422  mobil: 774 732 280.
Termín topografického šetření:  ZM 1432 3-6/2016

Seznam obcí, kde budou prováděny topografické práce: Rybník, Semanín, Česká Třebová, Přívrat, Třebovice