Upozornění vlastníkům objektů
v městské památkové zóně (MPZ) Česká Třebová

V uplynulých letech se velmi rozmohla svévolná obnova objektů spojená s nerespektováním požadavků státní památkové péče, vyjádřených v rozhodnutí (závazném stanovisku) obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Důrazně tímto upozorňujeme, že takovým počínáním je porušován zákon č. 20/1987 – Zákon o státní památkové péči.  V §14, odst. 2 citovaného zákona se uvádí: Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny, je povinen k zamýšlené stavbě, stavební změně nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Podle §39, který řeší sankce za přestupky, se praví, že obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit pokutu až do výše 2 000 000,- Kč  fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že dle odst. 1 písm. g) provádí stavbu, stavební změnu nebo udržovací práce na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 14 odst. 2 nebo nedodržuje podmínky uvedené v tomto závazném stanovisku.
Pro upřesnění : výše uvedený problém se týká především výměn dožilých dveřních a okenních výplní. Majitelé domů v  MPZ si oblíbili plastové výrobky, které jsou zde osazovány i přes nesouhlas památkářů. V žádném z okolních měst se v historickém centru nevyskytuje tolik plastových výplní jako v České Třebové.
Ing.Michaela Ježková – památková péče