Námitky památkářů k rekonstrukci čp. 254 U kostelíčka byly vážné 
Vracím se k problematice rekonstrukce bývalého sirotčince čp. 2354 v lokalitě u Kostelíčka, kde probíhající rekonstrukce se stala předmětem stížnosti občanů a je řešena i na půdě Krajského úřadu v Pardubicích. K problému se vyslovila řada občanů, byly pořízeny spousty fotografií, které můžeme porovnávat s předchozím stavem.  Podařilo se mi získat odborné stanovisko kompetentního zařízení, kterým je Státní památkový ústav Pardubice, které dále zveřejňuji. Tím ovšem problém není vyřešen. "Co s tím"  řekne až odvolací stavební úřad Pardubického kraje.  Stavba ovšem pokračuje podle platného stavebního povolení ......
Dopis Státního památkového ústavu Pardubice:
Vážený pane Mikolecký,
děkujeme Vám za Váš dotaz a především za zájem o památky a kulturní prostředí Vašeho města. Ano, máte pravdu, k prováděné rekonstrukci v průběhu řízení stavebního povolení vydával Národní památkový ústav odborné vyjádření, ve kterém zamýšlenou přestavbu důrazně nedoporučil. Níže zasíláme výňatek z tohoto dokumentu, ze kterého je naše stanovisko k věci patrné.
 
Projektová dokumentace byla předložena i  interní památkové komisi NPÚ ÚOP Pardubice. Komise zastávala jednomyslný názor, že projekt v současné podobě nelze doporučit k realizaci, neboť by došlo k výraznému ohrožení společenského uplatnění památky a poškození jejího prostředí. V blízkých i dálkových pohledech by došlo k  přímé konfrontaci jedné z nejstarších a nejvýznamnějších sakrálních památek v kraji na jedné straně a  účelově upravené, novotvary prostoupené stavby historického objemu, používající stavební materiály určené pro novostavby nejběžnějšího, katalogového typu na straně druhé. Celkové architektonické pojetí je tedy dle našeho pohledu směs novotvarů a nejběžnějších utilitárních prvků katalogového typu, něž-li kvalitní rekonstrukcí. Projekt se nedokázal vhodně vypořádat s mimořádnou situací v blízkosti významné památky, což je do značné míry dáno předimenzovaným stavebním programem, který  přízemní stavbu měnil vzhledově na stavbu patrovou. Nevhodná je zejména tvarová úprava valbové střechy na štít, kdy dochází v dálkových pohledech k zakrytí části rotundy – výrazná dominanta města a pohledová dominanta v rámci MPZ a novodobé vikýře… atd.
Upozorňovali jsme, že řešený dům je pohledově exponovaný, v přímém kontaktu s rotundou sv. Kateřiny, viditelný při pohledu z centra památkové zóny (Staré náměstí, ulice Lidická, Na Zámostí) a také zblízka, při hlavním nástupu ke kostelu a na hřbitov a provedením rekonstrukce dojde k nepříznivé změně stavu a vzhledu rotundy sv. Kateřiny, chráněné jako kulturní památka, jejího prostředí a společenského uplatnění. Proto jsme s provedením stavby dle přeložené dokumentace nesouhlasili a doporučovali přepracování projektu s ohledem na historicky citlivé prostředí rutoundy.
Následně došlo k mírné korekci záměru, ale sporné části rekonstrukce v projektu zůstaly (změna šítu na valbu, novodobé materiály, novodobé vikýře atd.).
 
S pozdravem a přáním klidného dne
PhDr. Zuzana Růžková
Kancelář ředitele – referát – pracovnice vztahů k veřejnosti, redaktorka

  2016

  2015

Nakonec to je tak, že si to málo, co pěkného nám historie zanechala, ještě dokážeme sami zničit?