Českotřebovský deník 170/2016 (2/7)  
Adrenalinová věž = multifunkční dobrodružná věž bude na Pekláku přece jen stát

Areál Peklák potřebuje také letní využití. To bylo v podmínkách dotace, kterou město na jeho postavení zůstalo. Aby byla tato skutečnost naplněna, byl v sousedství sjezdovky vybudován  (v soukromém lese)  lanový park Peklák, který byl v provozu do roku 2014.Na začátku roku 2015 bylo třeba rozhodnout jak dál, protože soukromý les  měl být vytěžen, prodloužit pronájem třeba o jeden rok nemělo smysl, bylo třeba zaplatit revize všech lanových zařízení. Proto  přichází vedení města po dohodě s vedením společnosti Eko Bi s námětem na stavbu  multifunkční dobrodružné věže,  záměr se projednával na jednání ZM den 23.2. 2015 a byl zastupiteli schválen bez problémů, spoluúčast města byla tehdy 25% nákladů, poměrně malá, tedy cca 1,7 mil. Kč. Podívejme se tehdy jak jednání o této problematice tehdy proběhlo:

Multifunkční dobrodružná věž Peklák (23/2 2015 )

Zastupitelstvo města odsouhlasilo projektový záměr na stavbu „Multifunkční dobrodružná věž Peklák" a souhlasilo s podáním žádosti o dotaci z Národního programu podpory cestovního ruchu pro rok 2015 (Podprogram cestování dostupné všem). Součástí usnesení je prohlášení o zajištění finančního krytí akce v rozsahu souhrnného rozpočtu akce ve výši 5,95 mil. Kč (vč. DPH). Odůvodnění bylo podáno takto:
Ve 2. pololetí roku 2014 řešila společnost Eko Bi s.r.o. ve spolupráci s městem další rozvojové záměry Skiareálu Peklák ve vazbě na problematiku životnosti lanového parku, a to včetně stávajících aktivit (terénní káry, bikrosové tratě, projekt BIKE resort Orlicko-Třebovsko).
Jednou z reálných a dotovaných variant je Multifunkční dobrodružná věž - atraktivní stavba s vertikálními lanovými překážkami, adrenalinovými skoky a lezeckou stěnou, která tvoří dominantu lezeckých areálů.
Je to čtyřstranná (5x5 metrů) samostatně stojící 16 metrů vysoká stavba, která je vybavena bezpečným schodištěm až do horního patra, které je ideální základnou pro start lanovky a adrenalinového skoku POWERFAN. Může také sloužit jako vyhlídkové místo a netradiční zázemí pro semináře, přednášky a workshopy. Po dvou stranách věže jsou instalovány různé vertikální lanové překážky, třetí strana je vyplněna lezeckou stěnou vyrobenou z laminátových profilů a je osazena chyty. Čtvrtá strana věže je zázemím pro skok POWERFAN a týmový velký zhup BIG SWING, který je opravdovým magnetem pro každého, kdo chce zažít něco nezapomenutelného. Podobná dobrodružná multifunkční věž je instalována od roku 2011 např. v areálu sjezdovek v Dolní Moravě.
Multifunkční dobrodružná věž je připravována v dolní části sjezdové tratě vpravo nad oploceným areálem zahrádek. Realizační fáze trvá obvykle 10 měsíců, stavba by tedy mohla být dokončena do poloviny příštího roku 2016 nebo možná ještě letos. Rozpočet akce předpokládá dotaci MMR ČR ve výši 50% uznatelných nákladů, tj. 2458 tis. Kč. Druhou polovinu nákladů má hradit společně polovinou Město Česká Třebová a polovinou společnost Eko Bi s.r.o., která je i žadatelem o dotaci na MMR ČR. Neuznatelným nákladem je označeno především DPH 21%, (1 032 tis. Kč), na které bude požadován odpočet u finančního úřadu. Pro žadatele se podle vypočtených ukazatelů stavby jedná o finančně ne příliš ziskovou a návratnou investici. Návratnost projektu je stanovena na 15 let. V případě nezískání dotace by nebyl kapitál návratný ani za podpory města. Přínosy projektu je nutné hledat v oblasti celospolečenských socioekonomických užitků. Mimo příspěvek města na investici ve výši 25% uznatelných nákladů je třeba počítat i s příspěvky města na provoz.

Dotaci jsme v roce 2015  nedostali.

Důvodem byl především hospodářský výsledek žadatele - tedy městské společnosti Eko BI, který byl tehdy v předchozích dvou letech za sebou záporný a nepomohla tedy ani těsná spojitost s městem, které jako v jiných případech dokáže svou městskou obchodní společnost podpořit  finančním příspěvkem.  Vedení města se nevzdalo, o multifunkční dobrodružnou věž bojuje dále, je zakreslena i do plánů  na vybudování  Bikerezortu Regionu Orlicko-Třebovsko. Zde se sice nedostala přímo do žádosti o podporu v rámci dotace pro Bikerezort Glacensis, ale jako další obohacující projekt, na který si město musí zajistit finanční prostředky v rámci svých vlastních aktivit.  Realizací by došlo k dalšímu zvýšení důležitosti  skiareálu Peklák. Podobně město ještě připravuje  vyasfaltování celého příjezdového parkoviště pod Peklákem (v rámci projektu na Bikerezort bude vyasfaltována jen cca 1/4 - 1/3 plochy, zbytek si musíme zaplatit sami).

Aby nebylo nutné celý projekt platit z městské pokladny  snaží se vedení získat  prostředky z jiných dotačních titulů. 

Stále více se ukazuje, že nejspolehlivějším partnerem města pro získávání dotací je Pardubický kraj, který loni poprvé připravil dotační titul pro rozvoj méně rozvinutých oblastí kraje, kam patří také území ORP Česká Třebová. Z tohoto dotačního titulu např. pravidelně čerpá dotace například obec Přívrat.  Ukázalo se, že dobrodružná věž by patřila jinam, mezi granty pro zlepšení cestovního ruchu.  Loni se tak místo adrenalinové věže podařilo z dotace Pardubického kraje zajistit dofinancování ve výši téměř 1.3 mil. Kč potřebných na vybudování komunikace v průmyslové zóně města k nové hale společnosti Wakestone.

Multifunkční dobrodružná věž Peklák  (20/6 2016)

Odbor rozvoje města a investic ve spolupráci s Eko Bi s.r.o. připravil podklady pro podání žádosti o podporu pro rok 2016 v rámci vyhlášeného programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji II. Celkové investiční náklady na realizaci stavby dle projektové dokumentace pro územní řízení jsou předpokládány ve výši 5.647.579,- Kč včetně DPH  Město Česká Třebová požádalo v termínu do 7. června o podporu ve výši 1.500.000,- Kč. Zastupitelé se měli podle návrhu vyjádřit k zajištění spolufinancování v předpokládané výši 4.147.579,- Kč včetně DPH. Přiznaná podpora: 950 tis. Kč. 
V rámci projektu bude vybudována ve sportovním  areálu  multifunkční dobrodružná věž výšky 17,80 m. Doplňuje již nabízené aktivity a rozšiřuje cílovou skupinu uživatelů o rodiny s dětmi  do 15 let, případně i o organizované zájmové skupiny. Předpokládaná provozní doba multifunkční dobrodružné věže je za příznivého  počasí celoroční.  Zajistí se tak komplexnost poskytovaných služeb s cílem zvýšit atraktivitu místa, poskytnout komplexní služby celoročně využít areál. V rámci projekčních prací na projektu Singletrack Glacensis podprojektu Bike resort Orlicko - Třebovsko, byla v projektu věž zmíněna jako stavba související. Bohužel při snižování finančního rozsahu projektu nebyla stavba multifunkční věže zařazena do financované části projektu.
 
Dobrodružná věž tak musela počkat na dotaci až v letošním roce 2016, žádost o grant byla schválena před několika dny 23. června 2016 Zastupitelstvem Pardubického kraje. Schválená dotace činí ovšem  méně, 950 tis. Kč, takže z projektu na adrenalinovou věž ve výši cca 5.7 mil. Kč bude město doplácet v příštím roce 2017 cca 4,7 mil. Kč, tedy podstatně více (prakticky 3x tolik), než se při představování projektu v únoru roku 2015 předpokládalo.  
 
Zastupitelé města schválili  20/6 usnesení, ve kterém se zavazují vyčlenit prostředky na dofinancování akce v příštím městském rozpočtu.  Toto usnesení nepodpořili zastupitelé za Koalici pro Českou Třebovou, kteří považují realizaci projektu za těchto nevýhodných podmínek za zbytnou a nehospodárnou investici, která pro obyvatele města nemá podstatný význam a navíc přináší další mandatorní výdaje. Multifunkční dobrodružná věž má být umístěna v dolní části sjezdovky  v rozšířeném místě nad oploceným areálem zahrádek, kde nebude překážet (po pravé straně ve směru jízdy lyžařů). Škoda že není navržena na horním konci sjezdovky, kde by mohla plnit i funkci rozhledny,. z místa "pod kopcem" toho mnoho neuvidíme. Na Pekláku sice nemáme lanovku, ale dá se sem vyjít pěknou procházkou přes Jelenici, také od Habeše.

Porovnání podmínek pro vybudování multifunkční dobrodružné věže 2015  a 2016


Rok cena dotace dotace v % dofinancovat podíl podíl 
  vč. DPH   celk. nákl.   města Ekobi

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 5,95 2,45 41,18 % 3,5 1,75 1,75
2016 5,65 0,95 16,81 % 4,7 4,7 0

Ceny uvedeny v milionech Kč