Českotřebovský deník 297/2017 (31/10)
Kotlíkové dotace: systém zvládl za první minutu 870 žádostí

Pardubice (31. 10. 2017) – První elektronické podávání žádostí o kotlíkové dotace se osvědčilo. Dnes v 6:30 hodin ráno nastal rozhodný okamžik pro podávání žádostí. Všem, kteří je měli předvyplněné, stačilo jen kliknout na tlačítko Odeslat. V první minutě jich bylo na Krajském úřadu Pardubického kraje přijato 870 a systém vše zvládl bez problémů.
„Chtěli jsme zájemcům ušetřit dlouhé vystávání ve frontách před úřadem a musím říct, že se elektronické podávání žádostí osvědčilo,“ říká radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Hana Štěpánová. „Měli jsme trochu obavy, jak to zvládnou starší lidé, ale ukázalo se, že si všichni, byť třeba za pomoci své rodiny či přátel, s elektronickými žádostmi poradili. Zatím to vypadá, že pokud budou žádosti v pořádku, mělo by se dostat na všechny žadatele, kteří dnes během dopoledne žádost odeslali,“ dodává radní.
Celkem během dnešního dopoledne přišla necelá tisícovka žádostí v celkové hodnotě mírně přesahující 100 milionů korun.
 
Pozvánka k jednání ve věci rozhodnutí o vymezení ochranného pásma kaple sv. Kateřiny
Vážení spoluobčané, dne 23.10.2017 bylo na úřední desce MěÚ vyvěšeno územní rozhodnutí o vymezení ochranného pásma kaple sv. Kateřiny. Pro účastníky řízení, kteří mají zájem podat odvolání proti tomuto rozhodnutí, pořádá město Česká Třebová schůzku ve středu dne 01.11.2017 od 17:00 hodin v Kulturním centru Česká Třebová, kde budou sděleny základní informace ve věci možného dalšího postupu v řízení. S úctou  Jaroslav Zedník, v. r. starosta města 
Územní rozhodnutí o vymezení ochranného pásma kaple sv. Kateřiny  vydané Městským úřadem Česká Třebová, odborem rozvoje města a investic (pod č.j. 26194/2016/RMI/MJA/1281-5) bylo na úřední desce vyvěšeno dne 23.10.2017. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, tj. k doručení rozhodnutí účastníkům dojde dne 07.11.2017.
Odvolání proti rozhodnutí se podává prostřednictvím Městského úřadu Česká Třebová ke Krajskému úřadu Pardubického kraje do patnácti dnů od oznámení rozhodnutí, tj. do 22.11.2017 včetně. Odvoláním lze napadnout pouze výrokovou část. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Z odvolání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Odvolání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.
Odvolání musí dále obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.
 
Poznámka:  Schůzka se svolává ze dne na den, to je dost neobvyklé. Bylo by dobré, kdyby se funkce "svolavače" ujal "Jabkancový policajt" a pěkně vše vybubnoval. Neobvyklé je, že je současně veřejně prezentován  i návod, jak postupovat při odvolání. To při dalších možnostech odvolání, kdy např. bylo město Česká Třebová účastníkem řízení, dosud nebylo, ač k tomu důvody byly. Připomeňme např. nedávnou žádost o obnovu stavebního řízení na rekonstrukci čp. 254, kde na rozhodnutí odboru výstavby o zamítnutí zde dne 2.1. 2017 nebyla vůbec žádná reakce města, ani jakékoliv jednání s dalšími spolužadateli o tom, jak správně podat odvolání. Ze srovnání lze usuzovat, že zatímco v případě ochranného pásma má město reprezentované podepsaným starostou  na dalším omezení či zrušení stanoveného ochranného pásma zájem, tak v případě obnovy stavebního řízení  na rekonstrukci čp. 254 takový zájem z nějakých důvodů nebyl. A přitom v televizní reportáži České televize VIZ ZDE starosta města mluvil o tom, že může investora jen o změnu stavby jen poprosit, a přitom nebyly všechny instrumenty ze strany města využity.  (mm)
 
Projekt regionální Fotbalové akademie

Pro zhodnocení dosavadní zkušenosti a plány pro letošní školní rok se v úterý v Pardubicích sešli zástupci správní rady Nadačního fondu regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje. Za Pardubický kraj se jednání zúčastnil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
Důležitou informací je, že projekt regionálních fotbalových akademií bude pokračovat i nadále bez ohledu na to, kdo usedne v čele Ministerstva školství a Fotbalové akademie ČR, kde se bude volba předsedy konat v prosinci. Pardubický kraj se od počátku k projektu přihlásil, když jsme v roce 2016 poskytli dotaci na náklady spojené s akademií ve výši půl milionu korun. V dalších letech se pak jedná o částku 1,5 milionu korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Naše krajská akademie patří mezi nejlépe hodnocené, z čehož máme samozřejmě velkou radost. Do budoucna chceme zajistit napojení absolventů na pardubický druholigový klub tak, aby mohli ve své kariéře pokračovat a nadále se zlepšovat. Akademie je v současné době plně vybavena a v průběhu roku došlo ke zkvalitnění tréninkového procesu včetně nákupu nových moderních tréninkových pomůcek. Velmi pozitivně je zástupci Fotbalové asociace České republiky hodnocena spolupráce se ZŠ Ohrazenice a naším pardubickým domovem mládeže,“ sdělil hejtman Netolický.
Regionální fotbalová akademie Pardubického kraje vznikla na počátku školního roku 2016/2017 za podpory Pardubického kraje, města Pardubice a Fotbalové asociace České republiky. V současném školním roce je do programu akademie zapojeno 48 fotbalistů, ze kterých hned sedm má za sebou reprezentační zkušenosti. 
Listopadové vydání Čt. zpravodaje v prodeji, doručuje se

Během úterý 31.10. byl v tiskárně ve Zhoři (kde byl o víkendu 36ti hodinový výpadek proudu)  dotištěn celý náklad, poslední balík odešel z tiskárny před 12 hodinou dopolední. Distribuce na prodejní místa byla dokončena do 13 hodin, většina předplatitelů v České Třebové, a také v okolních obcích v Rybníku, Třebovici, v Semaníně, Kozlově, Zhoři, Němčicích,  na Lhotce, ve Skuhrově dostala výtisk do schránky ještě do večera do 20 hodin.  Co se nepodařilo v úterý bude dokončeno ve středu dopoledne, zbývá zatím např. distribuce na Křibu, v Ústí n.O., v přední části  Rybníku, v Přívratu, v Řetové...... Děkujeme za pochopení.
 
Oprava elektrorozvodů pokračuje

Všechno ještě nebylo v úterý ráno po nedělní vichřici OK. Zaznamenal jsme ještě montážní činnost montérů ČEZ ve Svinné, kde měli hodně práce v oblasti sportovního hřiště, kde je také trafo. Na serpentině byla zlikvidována "paseka", kterou udělal prudký vítr nasměrovaný shora na chatovou oblast. Stopy na poškozené silnici ale zůstávají, je zde omezení rychlosti  na 30 km/hod. Padlé stromy jsou také v lese směr Skuhrov, asi na třech místech.
 
Patnáctá hudební Skuteč zahajuje předprodej

Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč zahajuje v pondělí 27. listopadu 2017 prodej cenově zvýhodněné abonentky. Cena vstupenky, která návštěvníkovi zajistí rezervovaná místa na všech koncertech a představeních, je stanovena na 2 990 Kč. Tyto abonentky jsou přenosné, tzn. nejsou vázány na konkrétního držitele. Od pondělí 4. prosince 2017 pak startuje předprodej vstupenek na jednotlivé koncerty a představení v rámci XV. ročníku. Více informací získáte na stránkách http://hudebni.skutec.cz. program festivalu pořádaného v pětitisícovém městě je impozantní  a stojí za prohlédnutí. Lepší už je jenom Smetanova Litomyšl.
Program 15. ročníku festivalu najdete ZDE
Informace z Občanské porady Ústí nad Orlicí - otcovská dovolená

Otcové budou moci čerpat 7 dní volna po narození dítěte. Od 1. 2. 2018 budou moci muži do šesti týdnů po narození potomka nastoupit na týdenní volno. Novela zákona o nemocenském pojištění zavádí v této souvislosti novou dávku nemocenského pojištění, tzv. otcovskou a upravuje podmínky nároku na otcovskou, její výši a délku podpůrčí doby.  Nárok na otcovskou bude mít muž, který pečuje o dítě, jehož je otcem nebo který pečuje o dítě, které převzal do péče  nahrazující péči rodičů, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku. Pokud pečuje o více dětí narozených současně nebo o více dětí převzatých současně do péče, náleží otcovská pouze jednou. Podmínkou pro poskytnutí otcovské bude účast na nemocenském pojištění. Zaměstnaní otcové proto dostanou otcovskou v každém případě, protože jejich účast na nemocenském pojištění je povinná. Osoby samostatně výdělečně činné budou mít na otcovskou nárok jenom tehdy, pokud si budou platit nemocenské pojištění minimálně tři měsíce před nástupem na tuto dovolenou. Otcovská se bude vyplácet ve výši 70 % vyměřovacího základu, tedy stejně jako u žen na mateřské. Služby občanské poradny jsou určeny všem lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální či životní situace, nebo jim taková situace hrozí, situaci neumí sami řešit a potřebují pomoc.
Nebojte se proto na nás obrátit, rádi se Vám budeme věnovat.
Občanská poradna v České Třebové je otevřena každé pondělí 9 – 12 h., Staré nám. 77. Bližší informace získáte na www.uo.charita.cz nebo tel. 734 281 415.
 
Silnice mezi Hrádkem a Ústím je od pondělí zprovozněna 

První etapa modernizace silnice spojující Choceň a Ústí nad Orlicí se blíží ke konci. Stavbaři finišují s pokládkou vrchní vrstvy vozovky na více jak kilometr a půl dlouhém úseku mezi Hrádkem a Ústím nad Orlicí. Pardubický kraj na základě zkušeností s touto stavbou rozhodl o zařazení časového kritéria při zadávání zakázek na modernizace silnic. Hlavním cílem změny je tlačit na stavební firmy, aby bezdůvodně neprotahovaly stavby, které mnohdy znamenají značná dopravní omezení.
„Koncem minulého týdne byly položeny spodní asfaltové vrstvy. Bohužel vzhledem k nedělnímu počasí nebyly v provozu obalovny a nebylo tak možné provádět další pokládku. V pondělí byla zahájena pokládka vrchní vrstvy pravé strany vozovky směrem od Ústí nad Orlicí. Hotovo by mělo být v průběhu úterý, kdy končí celková uzavírka a bude se pokračovat v pokládce vrchní vrstvy v levém pruhu vozovky. Provoz bude umožněn na základě řízení provozu přes vysílačky pracovníky stavby. Svodidla a svislé dopravní značení jsou již instalovány. Vodorovné dopravní značení bude zajišťováno za provozu,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Opravený úsek mezi Ústím nad Orlicí a Hrádkem je dlouhý cca 1,7 kilometru. „Původně jsme při této stavbě počítali s náklady okolo 67 milionů korun. Výběrové řízení, kterého se zúčastnilo devět společností, nám výslednou cenu snížilo na konečných bezmála 42 milionů,“ dodal hejtman Netolický s tím, že s kritériem doby realizace stavby bude postupováno i při výběru dodavatele na navazující úseky směrem ke křižovatce na Sloupnici.
 
I s průšviháři se dá dělat sociální podnikání, říkají v Květné Zahradě

Pardubický kraj zavedl před třemi lety dotační titul na podporu a rozvoj sociálního podnikání. Jedni z prvních, kteří se tomuto oboru v kraji věnovali, byli ve sdružení  Květná Zahrada nedaleko Svitav. Na starém statku, který postupně zvelebují, začínali v roce 2005 s Domem na půl cesty a s pomocí a podporou rizikových dětí a jejich rodin. O čtyři roky později přidali i sociální podnikání. Jak se jim daří a jakými problémy se potýkají, se přijel podívat radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.
Všechno začalo tím, že bylo třeba najít práci pro mladé lidi z dětských domovů nebo mladé lidi, kteří opouštěli různá další zařízení, a přišli do místního Domu na půl cesty. Soustavnou práci, kterou potřebovali ke své socializaci, našli především na statku, ale také při výpomoci s údržbou zeleně, lesa, s odklízením sněhu a při podobných pracích v nejbližším okolí.
Dnes mají na Farmě Květná několik koní, 14 krav, 50 koz, prasata, slepice, i králíky. A o ně je potřeba se pravidelně denně starat. Kromě toho je tady nová výrobna sýrů a mléčných výrobků a na otevření čeká výrobna marmelád, moštů a sušeného ovoce, pekárna a malá drůbežárna.
„Sociální podnikání má ztížené vstupní podmínky, často jsou v něm zaměstnáni lidé, kteří nejsou zvyklí pracovat, nemají potřebné dovednosti, a nejde s nimi jet jenom na výkon. Tomu odpovídají i nastavené podmínky našeho dotačního programu. Časem, až se sociální podnik rozjede, může fungovat s nižší mírou dotační podpory,“ říká Pavel Šotola a jeho slova potvrzuje i ředitel Květné Zahrady Ferdinand Raditsch: „Zaměstnáváme mladé od 18 do 29 let, ale v rámci širší regionální spolupráce třeba i lidi, kteří jsou na ubytovnách, dospělé z azylových domů nebo i lidi z ulice. V prvních fázích nejsme tak zaměřeni na zisk, ale snažíme se nejprve, aby se to naučili a aby získali pracovní návyky, nebo aby se jim obnovily. A musím říct, že s vývojem jsme spokojeni, výsledky přicházejí postupně a nemůžeme si vůbec stěžovat.“
Letos v létě otevřela Květná Zahrada v obci také malý stánek s prodejnou, která v obci Květná v poslední době chyběla. Kromě produktů ze statku jsou tam pro obyvatele obce k dostání i základní potraviny a drobné občerstvení jako zmrzlina nebo párek v rohlíku.
„Nosným tématem našeho sociálního podnikání je tzv. „prostupné zaměstnávání“, což je způsob, jakým pomáháme mladým lidem z našeho Domu na půl cesty Květná získat a udržet si pracovní návyky. Systém má 4 fáze a celý průběh trvá rok až rok a půl. První fází je pracovní terapie, pomocí které zjistíme, kdo o práci opravdu stojí, další fází je zaměstnání v našem sociálním podniku, třetí fází je absolvování dlouhodobé stáže v některé z partnerských firem a poslední fází je vstup na volný trh práce,“ vysvětluje Ferdinand Raditsch.
Květná Zahrada má pro Dům na půl cesty tři samostatné byty a jeden podnájem startovacího obecního bytu v Květné, v současné době připravuje rekonstrukci bytového domu pro potřeby uživatelů služeb Domu na půl cesty Květná s osmi garsonkami a kompletním zázemím služby.  Kromě toho se v Květné její pracovníci starají o děti vyžadující okamžitou pomoc, a to v rámci Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Květináč. Loni jich bylo 28, letos už 20. Dost často jsou to takzvaní průšviháři, se kterými si rodiče neví rady, ale právě těm režim v Květné Zahradě většinou prospívá. Po několikaměsíčním pobytu na statku se vrací do rodiny, se kterou i nadále pokračuje práce v podpůrné rodičovské skupině, která se tu schází jednu sobotu v měsíci.
PhDr. Zuzana Nováková