„Tak nutno přitahovat srdce…“


Pod uvedeným titulem proběhl 27. září tohoto roku v Městském muzeu Česká Třebová celodenní seminář, který byl zaměřený na barokní umění východních Čech. Ve čtyřech přednáškových blocích vystoupilo se svými rozsáhlejšími přednáškami nebo drobnějšími příspěvky 11 přednášejících.

Mgr. Petr Horák (Ústav chemické technologie restaurování, VŠCHT Praha) představil velmi působivé vystoupení o podobě smrti v barokním výtvarném a slovesném projevu, doc. Pavel Panoch, Ph.D. (Ústav historických věd FF Univerzity Pardubice) pojednal  obšírně motiv slz v barokním sochařství i malířství, doc. Pavel Suchánek (FF Masarykovy univerzity Brno) rozvedl téma činnosti brněnského sochaře A. Schweigla s důrazem na jeho realizaci v České Třebové. Mladá litomyšlská badatelka Mgr. Tereza Jiroušková (Městská galerie Litomyšl) představila sochaře Antonína Appellera, nejspíš autora ženských figur před českotřebovským děkanským kostelem. Mgr. Petr Arijčuk (NPÚ Jaroměř) proslovil přednášku o dílech římské malířské školy dochovaných v našem regionu, PhDr. Ludmila Kesselgruberová, Ph. D. (MM ČT) představila dosud neznámého Mistra svatokateřinského oltáře, autora oltáře v českotřebovské rotundě, v kontextu jeho dosud nalezené tvorby.

Prof. Pavel Štěpánek, Ph. D. (katedra Dějin Umění FF Univerzity Palackého Olomouc, Ústav románských studií UK Praha) hovořil o problematice svatojakubských poutí, Mgr. Vladislava Říhová Ph.D.(Fakulta restaurování Univerzity Pardubice) představila unikátní výbavu barokních staveb v Křenově. Restaurátor BcA. Marek Běťák rekapituloval postup při restaurování českotřebovského mariánského sloupu, Zuzana Auska (studentka Fakulty restaurování UP) zase pojednala problematiku restaurování sochy sv. Václava z Katan u Skutče. Konečně Mgr. Jana Voleská vystoupila s drobným, ale značně novátorským příspěvkem k životním datům sochaře Severina Tischlera. 

Na závěr semináře byla odborné i laické veřejnosti představena nová publikace vydaná Městským muzeem Česká Třebová. Pod titulem „Tak nutno přitahovat srdce…“ Barokní sochařství mezi Českou Třebovou, Lanškrounem, Litomyšlí a Ústím nad Orlicí v ní autorka Ludmila Kesselgruberová poměrně podrobně mapuje a charakterizuje sochy vzniklé mezi lety 1650-1780 a dochované v uvedených regionech.

Zajímavé příspěvky, reakce přednášejících i posluchačské veřejnosti ukazují, že úsilí vložené do přípravy tohoto semináře nevyšlo na prázdno. Setkání bylo inspirativní na odborné úrovni (vzešlo odtud například několik nových zjištění týkajících se uměleckých sbírkových předmětů našeho muzea), ale také na úrovni společenské. Přítomnost renomovaných odborníků v českotřebovském muzeu byla skutečně povznášející. Jejich příspěvky budou pravděpodobně sestaveny do sborníku, který by měl vyjít příští kalendářní rok.  

Ludmila Kesselgruberová, fotografie Veronika Němcová

 

Přehled přednášejících NA SEMINÁŘI naznačuje "hvězdné obsazení":

Mgr. Petr Horák  Doc. Mgr. Pavel Suchánek,  Ph.D. Mgr. Tereza Jiroušková, Mgr. Petr Arijčuk 
PhDr. Ludmila Kesselgruberová, Ph.D., Prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D.  Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D., 
Doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.  BcA. Zuzana Auská BcA. Marek Běťák  Mgr. Jana Voleská.

Nová publikace Městského muzea Č. Třebová s titulem „Tak nutno přitahovat srdce…“

Publikace je zaměřena na barokní sochařství mezi Českou Třebovou, Lanškrounem, Litomyšlí a Ústím nad Orlicí.  Zájemci si mohou publikaci zakoupit na recepci ve výstavní budově Městského muzea v Klácelově ulici čp. 11 za 245,- Kč.