Zimní stadion byl kompletně dokončen před 10 lety 


Slavnostní uvedení kompletní stavby Zimního stadionu Na Skalce v České Třebové do zkušebního provozu dne 3.11.2007. Tímto krokem došlo k naplnění snů a přání několika generací českotřebovských sportovců a českotřebovské sportovní  veřejnosti - mít v našem městě odpovídající sportovní zařízení. 
Příprava investičního záměru byla schválena v roce 2003, vlastní stavba byla zahájena v roce 2005 a v březnu roku 2006  byl zimní stadion otevřen pro veřejnost - ukončena I. etapy stavby. Současně město připravilo pokračování II. etapou stavby, která byla dokončena v letošním roce.  Finanční hodnota kompletní stavby Zimního stadionu Na Skalce dosahuje částky 109,0 mil. Kč a zhruba dalších 6,0 mil. Kč bylo vynaloženo na průzkumné, projektové a inženýrské práce. Je nutno zdůraznit, že město Česká Třebová současně obdrželo na výstavbu státní dotace během let 2005 a 2007 v celkové výši 17,75 mil. Kč. Zimní stadion Na Skalce svými parametry a svým vybavením plně odpovídá parametrům mezinárodní federace ledního hokeje IIHF a umožňuje sledování sportovních utkání  1200 divákům, z toho je  570 sedících diváků. Samozřejmostí je i plná přístupnost pro zdravotně postižené spoluobčany jako diváky, tak i pro hokejové hráče.
Foto z 28. 10. 2007 - zimní stadion před otevřením
ZIMNÍ STADION V PODROBNĚJŠÍCH ÚDAJÍCH :

V roce 2003 Město Česká Třebová ( MČT ) zahájilo přípravu investičního záměru stavby „Umělá ledová plocha Česká Třebová“, postupně bylo řešeno několik variant :
-                     areál Na Skalce ( v rámci řešení multifunkčního sportovního areálu, podvarianta zasahující do stávajícího parku byla opuštěna, jako další podvarianta pak dnešní stav )
-                     areál Pod Jelenicí ( v rámci areálu fotbalových hřišť ) - opuštěno
-                     areál Benátky ( plocha za firmou KSK, pod svahem  ) - opuštěno
Finanční náklady na přípravu cca 0,232 mil. Kč  
 
V roce 2004 byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení  (DUR) Ing. Jiřím Danem ze Šumperka, která již komplexně řešila areál Na Skalce, kam se podařilo dislokovat podzemní garáže, rekonstrukci fotbalového hřiště s atletickým oválem, zimní  stadion a sportovní halu, součástí bylo i zpracování Posouzení vlivu na životní prostředí  podle zákona č.100/2001 Sb. ( EIA ), předložené  řešení odsouhlaseno, územní rozhodnutí vydáno až v  02.2005, proveden inženýrsko geologický průzkum ( IGP ) lokality, současně byla zpracována a podána na Ministerstvo financí ČR žádost o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2005
Finanční náklady na přípravu cca 2,007,- mil. Kč  
 
V roce 2005  byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení  (DSP) a pro provedení stavby ( DPS ) Ing. Jiřím Danem, vydáno stavební povolení v 04.2005, MČT obdrželo dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2005 ve výši 6,75 mil. Kč, za spolupráce s právnickou firmou GORDION s.r.o. Praha bylo provedeno výběrové řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, na zhotovitele stavby - vybrána firma HOCHTIEF VSB a.s. Praha, cena za kompletní stavbu je ve výši 92,457.801,- Kč, vlastní stavba byla rozdělena na 2 realizační etapy s tím, že etapa I. bude realizovaná v roce 2005 s dokončením počátkem roku 2006, k tomu upravena DPS I. etapa stavby, technický dozor investora ( TDI ) zajišťuje firma TEZA s.r.o. Česká Třebová,
Finanční náklady na přípravu cca 2,197 mil. Kč
Finanční náklady cca 31,853 mil. Kč  na stavbu, inženýrské práce 
 
V březnu roku 2006 dokončena I. etapa stavby (ocelová konstrukce a zastřešení ledové plochy, kompletní technologie chlazení a prozatímní rolba, sociální zařízení a provizorní parkoviště) a otevřeno pro veřejnost, současně zahájena příprava na II. etapu stavby, tj. dokončení stavby zimního stadionu jako celku. Jako provozovatel určena městská společnost Eko Bi s.r.o. Česká Třebová. Sportovní oddíl ledního hokeje zahájil první sezónu na novém sportovišti. Město podává žádost o další finanční dotace ze státního rozpočtu na rok 2007.
Finanční náklady cca 27,179 mil. Kč na stavbu, inženýrské práce   
 
V roce 2007 zahájena o dokončena II. etapa stavby v rozsahu západní tribuna, komplex šaten pro sportovní oddíly a sociální zázemí pro veřejnost, vstupní vestibul, opláštění  objektu, okolní terénní úpravy, veřejné osvětlení. Obdrženy státní dotace od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 11,0 mil. Kč.
Finanční náklady cca 51,700 mil. Kč na stavbu, dodávky a inženýrské práce 
 
Technické parametry stadionu po dokončení:

-            ocelová konstrukce je tvořena ocelovými svařovaným rámy o rozpětí 37,4 m, délka haly je 60 m a výška je 10 m,
-            střecha je skládaná sendvičová z trapézových pozinkovaných a poplastovaných plechů
-            plášť haly je částečně zděný a částečně ze sendvičových  stěnových panelů
-            přístavby jsou z betonových prefabrikátů a železobetonového montovaného skeletu
-            hrací plocha má rozměry 58m x 28m a odpovídá standardům IIHF
-            kapacita 1200 diváků, z toho 570 sedících diváků
-            objekt bude je plně přístupný i pro imobilní návštěvníky
-            součástí jsou šatny pro hráče a sociální zázemí pro veřejnost