Jsou ve městě méně bezpečné oblasti?

(Výsledky empirického šetření z roku 2003)

V minulosti jsem již opakovaně prezentoval svůj názor, že jedním z důležitých hodnotících ukazatelů práce policistů je veřejné mínění, tedy skutečnost, jak bezpečně se v daném městě jeho občané cítí a jakou důvěru mají  ve zde působící policejní složky. Jedním ze způsobů, jak to zjistit, je empirické šetření, a právě tuto formu jsme zvolili v našem případě. Otázky jsem rozdělil tématicky do dvou částí. První měla za úkol zmapovat z pohledu občanů nejvíce rizikové oblasti města a způsoby narušování veřejného pořádku, které vnímáme jako největší problémy. Ve druhé části měli dotazovaní možnost vyjádřit se k práci Městské policie a zhodnotit její úlohu při udržování pořádku a bezpečnosti ve městě.

Na začátek několik vysvětlujících údajů. Sběr dat v terénu prováděli v říjnu 2003 studenti Vyšší dopravní akademie z oboru se sociálním zaměřením pod dohledem své profesorky Mgr.Musilové. Za pomoc jim jistě patří naše poděkování. Dotazovaní byli vybíráni náhodně a anonymně, podmínkou byl pouze dosažený věk 18 let a trvalé bydliště v České Třebové. Snahou bylo, aby ve výběru byli rovnoměrně zastoupeni muži i ženy všech stupňů vzdělání. Celkem se k problematice bezpečnosti vyjádřilo 200 lidí (100%) z celkového počtu 16 780 občanů našeho města. Domnívám se, že zkoumaný vzorek byl dostatečně veliký, aby výsledky bylo možno považovat  nikoliv za náhodné.    

A nyní již k výsledkům.

I.část

 1)  Domníváte se, že v našem městě existují oblasti, čtvrti či ulice, které jsou zasaženy zvýšeným výskytem narušování veřejného pořádku nebo kde se cítíte méně bezpečně?

ANO

142 x

71 %

NE

58 x

29 %

Po těch, kteří zvolili možnost ANO, jsme dále chtěli, aby svůj dojem blíže lokalizovali. Do tabulky jsem umístil 6 nejčastěji zmiňovaných lokalit.

1.

Semanínská ulice

60x

4.

nádraží ČD

21x

2.

park Javorka

23x

5.

Vily

14x

3.

Benátky + Husova ul.

23x

6.

podchody pod žel. tratí

14x

Je zřejmé, že jako nejméně bezpečná lokalita, je vnímána Semanínská ulice. Příčin může být několik, jedná se o okrajovou část města, pouze se sídlištní zástavbou (tedy s větší anonymitou nájemníků), navíc je zde větší množství sociálně méně přizpůsobivých občanů, než v jiných lokalitách. Pro nás je to jasný signál, kam v budoucnu směřovat zvýšenou hlídkovou a obchůzkovou činnost. Ostatní oblasti a místa jsou Městskou policií průběžně monitorovány a strážníci, kteří je mají ve svých rajonech, jim věnují zvýšenou pozornost.

2) V našem městě se cítíte více dotčeni a tudíž máte větší obavy z … (výběr z následující možností)

1.

narušování veřejného pořádku

82 x

             41   %

2.

rostoucí kriminality

81 x

40,5 %

3.

cítím se zcela bezpečně

37 x

18,5 %

Pokud sečteme první dva údaje a poměříme je s počtem občanů, kteří mají pocit úplného bezpečí, dostaneme varovné srovnání, jenž ukazuje, že Městskou policii a Policii ČR čeká mnoho práce a není nejmenší důvod propadat sebeuspokojení.

3) Pročtěte si následující nejčastější způsoby narušování veřejného pořádku a seřaďte je podle toho, jak se domníváte, že jsou s nimi v našem městě největší problémy. Seřaďte je podle druhu závažnosti a přiřaďte jim body (1 – nejzávažnější, atd.)

1.

Vandalismus – poškozování zeleně a veřejně prospěšných zařízení

750 bodů

2.

Znečišť. veř. prostranství včetně zanedbání úklidu psích exkrementů

998 bodů

3.

Drobné krádeže

 1 039 bodů

4.

Podávání alkoholu mladistvým

 1 040 bodů

5.

Rušení nočního klidu  

 1 092 bodů

6.

Volný pohyb psů bez dozoru jejich majitelů

 1 162 bodů

7.

Zakládání černých skládek

 1 267 bodů

8.

Konzumace alkoholu na veřejnosti v centru města

 1 349 bodů

9.

Spalování odpadů na veřejných prostranstvích

 1 588 bodů

10.

Ohrožování chodců na chodnících cyklisty, bruslaři a skateboardisty

 1 599 bodů

11.

Parkování vozidel na chodnících  a travnatých plochách

 1 660 bodů

12.

Nedovolené vylepování plakátů mimo plakátovací plochy 

 1 999 bodů

Výsledky potvrdily prioritu vandalismu, především pak mládeže, který se váže na pořádání diskoték a jiných hudebních produkcí, ale i na podávání alkoholu mladistvým na těchto akcích, jež se rovněž umístilo na jednom z čelních míst. Pokud se týká zanedbání úklidu psích exkrementů, jedná se  o přestupek strážníky velmi obtížně zjistitelný, je logické, že pokud majitel psa vidí strážníka na obchůzce, raději si svou povinnost úklidu splní. Vidím však úzkou souvislost mezi tímto problémem a pobíháním psů volně bez dozoru, což je jednání rovněž postižitelné podle vyhlášky města a jako takové bude Městskou policií i nadále přísně postihováno.

4) Jste spokojen(a) s řešením dopravní situace v centru města, konkrétně považujete za opodstatněnou vyznačenou zónu zákazu stání a s tím spojenou povinnost parkovat pouze na označených parkovištích? 

ANO

88 x

44 %

NE

62 x

31 %

Nepřemýšlel jsem o tom

50 x

25 %

Městská policie se při své kontrolní činnosti a udělování sankcí za špatné parkování setkává v převážné většině s negativním hodnocením  stávající úpravy dopravního značení. I proto nás zajímalo, jaký je názor širší části populace, než jsou pouze řidiči. Výsledky jsou podle mého názoru překvapující. Pokud přičtu čtvrtinu všech dotázaných, který o současné situaci ještě nepřemýšleli a proto ji zřejmě jako problém nevnímají ke 44 % těch, kteří ji hodnotí kladně, vychází mi, že současná úprava je převážnou většinou občanů hodnocena jako správná a vyhovující.

Petr Baláž – zást. velitele MěP  (únor 2003)

Aktuální poznámka - V projektu by se mělo pokračovat

Od roku 2003 uplynulo 14 let. Nyní v roce 2017 řešíme jiné problémy, mezi nejaktuálnější patří  narušování nočního klidu způsobené zejména novým protikuřáckým zákonem, který vyhnal kuřáky do veřejného prostoru před bary, herny a restaurace, rozmohlo se také sprejerství, od kterého bývala Česká Třebová  poměrně ušetřena (proti  jiným městům). Nestálo by za to provést nové šetření, které by ukázalo na problémy a naznačilo i způsob jak situaci řešit, t.j. zda si občané  např. přejí přijetí vyhlášky o omezení provozní doby barů heren a restaurací, zda to není zbytečné, když přece máme už platnou, dříve přijatou vyhlášku o nočním klidu. Pomocí šetření by bylo možné opět najít lokality méně bezpečné, na které se zaměřit. 

Další možností je vytvoření tzv. "pocitové mapy města", kterou propagují a zavádějí města zařazená do "národní sítě zdravých měst". Opět jde o projekt, na které by se mělo podílet více složek, díky kterým by bylo možné vytvořit početnější vzorek obyvatel či návštěvníků města s různým věkovým složením. Dá to práci, která se ovšem může vyplatit. Abychom ukázali o co v praxi jde, bude nejlépe  ukázat odkaz na  některá města, kde to už funguje. Nejbližším takovým městem je Moravská Třebová.

Pocitová mapa Moravská Třebová

Pocitová mapa Ústí nad Labem

Pocitová mapa Plzeň

Co jsou pocitové mapy ?