Českotřebovský deník 313/2017 (16/11)
Zrcadlo u odbočky na Křib schváleno, instalace ovšem zatím v nedohlednu

Žádost občanů ze sídliště Křib,  kterou zaslal na odbor dopravy p. J. Bárta byla projednána v dopravní komisi v září t.r. Umístění zrcadla, které umožňuje zlepšit rozhledové poměry pro řidiče vyjíždějící ze sídliště Křib na hlavní komunikaci bylo v dopravní komisi schváleno, avšak instalace zrcadla na místo  má být realizována až po rekonstrukci této komunikace.  Jde o úpravu chodníků a dopravního značení kolem silnice I/14 - II. etapa Korado - Tyršovo náměstí. Tato rekonstrukce má být provedena také s využitím dotace, zatím se má podle rozpočtu města provádět projektová dokumentace.  Potom bude teprve požádáno o dotaci a realizace bude možná až na základě  vyhlášení výběrového řízení.  Z toho všeho vyplývá, že k tomu k rekonstrukci této silnice v tomto úseku  zřejmě v příštím roce nedojde a na zmíněné "schválené" zrcadlo si budou musel automobilisté ze sídliště Křib počkat. 
Zrcadlo bude zapotřebí zaplatit z rozpočtu města, kdyby bylo součástí projektu silnice po rekonstrukci, tak by jej možná platit nemuselo.. Myslím, že finanční zátěž spojenou s instalací zrcadla město snadno uhradí,  rozpočet města nedostatkem peněz netrpí, zvláště ne v agendě spojené s činností odboru dopravy a silničního hospodářství, byť tento odbor nemá v městském výdajovém rozpočtu žádnou  vlastní kapitolu.  Přitom jde o odbor, který do městské pokladny přináší zvláště v letošním roce velké peníze.
Připomeňme, že jen na pokutách za překročení rychlosti v Třebovici bylo od června  do dneška uloženo pokut za více než 2100 tis. Kč, více než 1 milion korun se vybralo např. na přehlašování, přihlašování a odhlašování osobních automobilů (a to jsou i další dopravní prostředky). Zde tato částka  letos podstatně vzrostla především díky tomu, že dnes nejsou tyto úkony v oblasti evidence vozidel vázány na konkrétní město, ve kterém žadatel bydlí. Jen díky tomu vzrostla tržba našeho odboru dopravy o desítky procent, jezdí k nám přehlašovat vozidla nejen z Ústí, ale i z Litomyšle či Lanškrouna. A to jen díky tomu, že náš odbor má prostě otevřeno pro občany (na rozdíl od okolních měst) 5 dnů v týdnu. To však ještě nejsou všechny vybrané poplatky v oblasti dopravy. Tak třeba jen na pokutách  uložených ve správním řízení  původcům nehod apod. bylo letos do listopadu uloženo zaplatit dalších 500 tisíc korun.  Odbor dopravy má sice větší náklady (o 3 pracovníky více), ale  jejich práce se projeví podstatným zvýšením příjmového rozpočtu města. Že bychom tedy neměli na nové zrcadlo?  (foto výhled z křižovatky na provoz od Svitav)
Měření rychlosti ve Třebové ano či ne a jak

Překročení rychlostí  ve městě je zdrojem nehod a vytváří nebezpečné situace. Řada měst proto využila zákon a měří rychlost projíždějících vozidel pomoci  stacionárních radarů nebo pomocí úsekového měření. Stacionární radar mají např. ve Vysokém Mýtě, úsekové měření je zavedeno od června v Třebovici na obcí zakoupeném zařízení, v Litomyšli měří 3 úseky na pronajatém zařízení. Máme první zkušenosti: V Třebovici se situace po  silném začátku ustálila, průměrně je registrováno 15 přestupků denně. Přibyla práce pro městskou policii i pro odbor dopravy (jsou tím i zvýšené náklady), vybrané pokuty jsou příjmem rozpočtu města. Také Česká Třebová předpokládá zavedení úsekového měření, již má vybrané a policií schválené dva úseky na průtahu města, kde by mělo měření probíhat. Kdy to bude je otázka, zřejmě až po dokončení rekonstrukce povrchu silnice I/14. Může si vybrat model "zakoupit" nebo "pronajmout". Pronájem zařízení pro 1 úsek stojí např. 80 tis. Kč měsíčně, ročně tedy  cca 950 tis. Kč V této částce je ovšem také zahrnut veškerý servis. a také každoroční revize, cejchování a seřízení systému, které samo stojí cca 100 tis. Kč. A když nebude potřeba či se nevyplatí, tak se pronájem zruší. Při zakoupení bude třeba zaplatit pořizovací cenu převyšující jistě 2 miliony korun i instalace, k to mu servis a každoroční seřízení podle zkušeností z Třebovice by se zřejmě do roka zaplatilo. Pokud ovšem nezahrneme náklady na další pracovníky, kteří  by měli administrovat udělování a vymáhání pokut. Stávající prostory jsou naplněny, další pracovníky nemáme kam umístit. 
Jinou cestou zajištění bezpečnosti dopravy ve městě je využívání stacionárního radaru. Stojí cca 600 tis. Kč. Aby měl smysl, mělo by být  ve městě cca 4 - 5 "boudiček" pro jeho umístění, ale radar by byl vždy jen v jedné z nich. A motoristé, kteří nevědí, kde se právě měří, by dodržovali předepsanou rychlost  na více problematických místech. Radary by bylo třeba dát místa, kde je dodržování rychlosti zvláště zapotřebí. Bylo by to levnější, bylo by méně pokut a tím i nižší počet pracovníků na jejich administraci a na bezpečnosti provozu by se to jistě projevilo také pozitivně. Další potřebnou věcí je indikace jízdy na červenou zejména u školy na Parníku, kde se tento "sport" provozuje dosti často. Ne příliš drahé zařízení by tento nešvar rychle odstranilo. (mm)
VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ NA HŘBITOVĚ V ČESKÉ TŘEBOVÉ.

Stalo se již letitou tradicí, že nejbližší kamarádi a hudebníci vzpomínají na své zemřelé přátele na českotřebovském hřbitově.Tato chvályhodná tradice měla již 13-té pokračování.O hudební doprovod se postaralo 13 hudebníků z dechovky Řetůvanka a swingového orchestru Česká Třebová pod vedením kapelníka Řetůvky Jiřího Zemana.Velký dík patří panu Janu Broulikovi za zorganizování a občerstvení vzpomínkové akce, která měla velmi kladný ohlas jak u kamarádů, tak i u náhodných návštěvníků hřbitova.Počasí na listopad bylo dobré, žádné teplo, ale nepršelo.Pro případ chladného a špatného počasí byla nachystána varianta pro zahřátí všech účastníků. Konec vzpomínkového aktu se konal v blízké restauraci, kde se vzpomínalo na zemřelé kamarády, na příhody minulé s nimi zažité i na jiné. Setkání má charakter kamarádského a vřelého přístupu k zemřelým kamarádům. Kdo chtěl přišel, viděl a zavzpomínal.  Alois Vyroubal.

Upozornění pro naše návštěvníky městské knihovny

Ve dnech 17. a 18. listopadu bude knihovna uzavřená. Děkujeme za pochopení, knihy můžete vracet bez omezení do biblioboxů umístěných před vchody do budovy na Smetanově ulici i na pobočce Parník (Ústecká ulice).
http://knihovna.ceska-trebova.cz/ 

 
Kraj zřídil v republice ojedinělou pobytovou službu

Domov pod hradem Žampach, který je sociální příspěvkovou organizací Pardubického kraje, otevřel tento týden novou pobytovou službu pro děti a mladé dospělé se zdravotním postižením a poruchami chování.  Bude umístěna v rekonstruovaném historickém objektu Na Výsluní. Při malé slavnosti za přítomnosti radního Pardubického kraje Pavla Šotoly a s požehnáním P. Wiesława Kalemby, duchovního správce farnosti Žamberk, byl provoz domu oficiálně zahájen.
„Jedná se o pobytovou sociální službu, která je v České republice ojedinělá a přitom velmi potřebná. S ohledem na pomoc mladým lidem se zdravotním postižením a zároveň specifickými a náročnými projevy chování se jedná o službu s velkými nároky na zřizovatele a poskytovatele služby, a to jak po stránce finančních zdrojů, tak i po stránce personálního a materiálně technického zajištění. I přes tuto náročnost se Pardubický kraj stává místem, kde bude tato služba nově poskytována,“ uvedl radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.
Nová služba zajistí celodenní kvalifikovanou individuální podporu uživatelům s poruchami autistického spektra a s projevy náročného chování, tak aby mohli vést důstojný a spokojený způsob života. Dále bude poskytovat i specializovanou odlehčovací službu, která dočasně zastoupí rodiče nebo opatrovníky, kteří si potřebují odpočinout, něco zařídit, nebo odjet na dovolenou.
„Bez podpory, které se nám od Pardubického kraje dostalo, by nebylo možné uvažovat o poskytování této služby. Dosud jsme museli žadatele s těmito potřebami jen odmítat a ani jsme je nemohli odkázat na jiného poskytovatele s volnou kapacitou. Služba je určena dětem a mladým dospělým od 7 do 26 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, kde jsou přítomny projevy náročného, respektive problémového chování. Jde o specifické poruchy komunikace – sociální interakce a poruchy autistického spektra,“ řekl ředitel Domova pod hradem Žampach Luděk Grätz.
K tomuto účelu byla vybrána budova Na Výsluní, která je samostatným objektem v zámeckém areálu Domova pod hradem Žampach a má i vlastní zahradní pozemek. Nedávno byla dokončena její rekonstrukce za 11,5 milionu korun, další milion korun si vyžádalo vybavení interiérů. Veškeré vnitřní prostory jsou zde zařízeny a vybaveny tak, aby se zde klienti cítili bezpečně a současně jako doma. Výhodou je dobrá návaznost zde poskytovaných služeb na specializovaná centra, včetně zajištění aktivizační a vzdělávací činnosti.   Žampašský areál umožňuje klientům této služby celodenní pobyt v příjemném prostředí parků a arboreta, využívání možností zooterapie a celkově pozitivní interakci s okolním prostředím. O klienty se bude v nepřetržitém provozu starat 15 zaměstnanců.
 

REMA: počet zelených firem v Česku stále roste.
Sdílejí zkušenosti a chtějí následovat trendy

K přívlastku „zelená firma“ se v České republice hlásí čím dál více společností. Podle skupiny REMA stoupl prozatím v letošním roce jejich počet o necelá 2 %. Nejčastěji se mezi takové firmy řadí společnosti z Prahy, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje. Odpovědné podniky také chtějí sdílet zkušenosti s ostatními a v problematice sběru a recyklace odpadu se vzdělávat, to platí zejména pro větší z nich.
Zelených firem, které chtějí podpořit efektivní sběr vysloužilých elektrozařízení, baterií a akumulátorů, přibylo prozatím letos v Česku přes sto. Jedná se o takové podniky, které zjednodušují všem svým zaměstnancům zpětný odběr elektroodpadu a baterií a podporují je v recyklaci. „Projekt Zelená firma jsme spustili už v lednu 2008. Primárně je zaměřený na sběr nepotřebných a nevyužívaných elektrozařízení, baterií a akumulátorů ve firmách. Zelené podniky mohou totiž využít jednoduchého a bezplatného objednání svozu posbíraného elektroodpadu a baterií, čímž mají zároveň jistotu jejich následné ekologické recyklace,“ vysvětlil David Vandrovec ze společnosti REMA Systém, která projekt Zelená firma dlouhodobě organizuje.
Zelených firem je už v Česku přibližně 2 100. Ke konci roku 2016 disponovala téměř třetinou z nich Praha, vyšším zastoupením se však pyšnil i Jihomoravský a Moravskoslezský kraj. Zatímco každý občan České republiky vytřídí v průměru něco málo přes osm kilogramů elektroodpadu za rok, statistiky ukazují, že zaměstnanci podniků zapojených do projektu Zelená firma třídí až trojnásobek republikového průměru. „Projekt zapojeným firmám pomáhá zdarma řešit problematiku odpadového hospodářství, které je v dnešní době velmi aktuálním tématem. Společnost dostane k užívání nerezový sběrný box o objemu 80 l, do něhož mohou zaměstnanci vhazovat kromě firemního elektroodpadu i vlastní drobná vyřazená elektrozařízení. Firmy mohou také pořádat velké zaměstnanecké sběrové akce a účastnit se speciálních ekologických workshopů nebo seminářů. O ty je stále větší zájem,“ doplnil Vandrovec.
Poslední takový seminář, na němž se probíraly nejnovější trendy a význam zpětného odběru vybraných výrobků, se uskutečnil na začátku listopadu letošního roku. Zúčastnilo se jej na 70 zástupců firem i veřejných institucí z různých odvětví a 8 mluvčích ze zkušených odpovědných organizací. Mezi nimi vystoupili například zástupci ze společnosti Unipetrol, Vodafone, Československá obchodní banka nebo Ministerstva životního prostředí ČR. „Seminář se mi líbil, dozvěděla jsem se mnoho zajímavého. Užitečný seminář, přínosné informace a zkušenosti z praxe, zajímavá témata a diskuze. Spokojenost s kvalitou celého vzdělávacího programu,“ uvedla k workshopu Šárka Kaizarová z Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.