Usnesení rady města z 6. listopadu 2017                              


č. 1057
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku ppč. 2878/2 a pozemku stpč. 3024, jehož součástí je stavba – budova s číslem popisným 113, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová jako vypůjčitelem a pobočným spolkem Junák – český skaut, středisko Javor Česká Třebová, z.s., IČ 647 71 270, se sídlem Farská 113, 560 02 Česká Třebová, jako půjčitelem, za účelem organizované zájmové činnosti mládeže, od 01.01.2018 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 1058
Rada města zrušuje své usnesení č. 815 ze dne 28.08.2017
Citace usnesení:
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – práva průchodu a průjezdu po části pozemku ppč. 30/1 ve prospěch pozemku ppč. 30/3 a dále pozemků ppč. 28 a stpč.9, vše v katastrálním území Svinná u České Třebové, obci Česká Třebová, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 1059
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – práva průchodu a průjezdu po části pozemku ppč. 30/1 ve prospěch pozemku ppč. 30/3 a dále pozemků ppč. 28 a stpč. 9, vše v katastrálním území Svinná u České Třebové, obci Česká Třebová, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 1060
Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 98 na Lhotce, místnost č. 15 ve druhém nadzemním podlaží a spoluužívání WC v přízemí za roční nájemné 4.000 Kč za rok včetně nákladů na energie od 01.01.2018 na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 1061
Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 98 na Lhotce, místnost č. 12 ve druhém nadzemním podlaží a spoluužívání WC v přízemí za roční nájemné 4.000 Kč za rok včetně nákladů na energie od 01.01.2018 na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 1062
Rada města schvaluje záměr výpůjčky sklepních prostor v čp. 959 na ul. Podbranská na stpč. 1040/1 v obci a katastrálním území Česká Třebová, od 01.01.2018 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem rozvoje aktivit mládeže (od deseti let) a dospělých.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
 
č. 1063
Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku ppč. 3668/3 v katastrálním území
a obci Česká Třebová, za účelem skladování materiálu a parkování vozidel na dobu neurčitou od 01.01.2018 s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu 20 Kč/m2/rok + DPH v zákonné výši.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 1064
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 11 ke Smlouvě o pronájmu pozemků ze dne 21.12.2011, uzavřené mezi Městem Česká Třebová, jako pronajímatelem, a Mgr. Zdeňkem Krásou, IČ 728 43 594, místo podnikání: Hýblova 1497, 560 02 Česká Třebová, jako nájemcem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 1065
Rada města schvaluje, aby vlastníkům hrobového zařízení na městském hřbitově v České Třebové, kteří byli postiženi živelnou událostí dne 29.10.2017 (vítr), byla poskytnuta individuální dotace za podmínek dle usnesení rady města č. 867 z 11.09.2017.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 1066
Rada města bere na vědomí podání pana P. M. ve věci náhrady újmy a trvá na svém usnesení č. 800 ze dne 14.08.2017.
Zodpovídá: Mgr. Honl
 
č. 1067
Rada města s okamžitou účinností zrušuje své usnesení č. 17 ze dne 10.01.2011:
Citace usnesení č. 17:
Rada města pověřuje s účinností od 11.01.2011 pracovnici Kanceláře tajemníka - Oddělení správních činností Městského úřadu Česká Třebová paní Danielu Krásovou projednáváním a rozhodováním ve všech záležitostech týkajících se matrik a státního občanství podle:
-          zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
-          zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
-          zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
 
č. 1068
Rada města s okamžitou účinností zrušuje své usnesení č. 1010 ze dne 10.11.2014:
Citace usnesení č. 1010:
Rada města pověřuje s okamžitou účinností paní Danielu Krásovou, pracovnici Kanceláře tajemníka - Oddělení správních činností Městského úřadu Česká Třebová projednáváním a rozhodováním ve věci správního řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle § 12 zákona č. 133/2000 Sb., zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
 
č. 1069
Rada města pověřuje s okamžitou účinností paní Lenku Navrátilovou, referentku Kanceláře tajemníka - Oddělení správních činností Městského úřadu Česká Třebová:
 
a)      projednáváním a rozhodováním ve věci správního řízení o skončení platnosti občanského průkazu podle § 11 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
b)      projednáváním a rozhodováním ve věci správního řízení o skončení platnosti cestovního dokladu podle § 28 odst. 2 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
 
 
č. 1070
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 a Protokolem o otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ze dne 02.11.2017 zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava parkoviště ulice U Stadionu v České Třebové“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem RYDO, spol. s r.o., Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová, IČ 256 18 516, za nejvýše přípustnou cenu ve výši 1.266.175 Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl