Společnost Josef Škrkoň - Techplast

připravuje stavbu nového výrobního závodu v Křivolíku


Už v příštím roce  2018 vyroste u silnice směr Litomyšl na místě bývalých objektů Sigmy (později  společností HH corporation, Wilow Wale) nový moderně řešený závod společnosti Josef Škrkoň - Techplast. Taková stavba neujde pozornosti občanů města. Na přípravu této investice  jsem se zeptal výrobního a obchodního ředitele společnosti Ing. Františka Sekničky.

Našemu rozhovoru předcházela poměrně důkladná prohlídka stávajícího areálu společnosti v Benátkách.  Lze říci, že prostory firmy jsou skutečně využity na 100% a všechny rezervy pro rozvoj jsou vyčerpány. Také dispozice pracovišť není rozhodně pro firmu s takovým objemem výroby ideální, pro pracovníky je třeba zajistit  lepší zázemí a lepší pracovní podmínky. Společnost se rozrostla na slušnou velikost, v provozech v Benátkách pracuje 250 pracovníků, dalších 50 pracuje v nově vybudované nástrojárně umístěné v průmyslové zóně v Moravské Třebové na Svitavské ulici. Z prohlídky a výkladu jsem jasně pochopil, proč společnost usiluje o  výstavbu nového závodu. Je zde hodně omezení, další výrobní prostory nelze stále přilepovat jako vlaštovčí hnízdo.

Představme nejdříve čtenářům Českotřebovského zpravodaje ve stručnosti vývoj společnosti .

K založení firmy Techplast v České Třebové došlo v roce 1990. V roce 1995 postavila výrobní areál v Rybníku a přemístila sem výrobu. Po pěti letech založila vlastní nástrojárnu v Moravské Třebové. a o rok později se firma transformovala na akciovou společnost. V roce 2002  jsme odkoupili od firmy LDM  výrobní areál v Benátkách, provedli jeho přestavbu a modernizaci a přemístili do tohoto areálu také management společnosti. Postupně se areál rozšiřoval výstavbou nové výrobní haly a skladů, v r. 2010  ještě odkoupením sousedního areálu  firmy IMS - Drašnar. V současné velikosti je takto vzniklý areál v provozu od roku 2014. Nové požadavky na naši společnost ze strany našich zákazníků, ale i zaměstnanců nás vedly k hledání dalších cest rozvoje.

Ve Vaší firmě máte ve vitrínách vystaveny výrobky, ve kterých jsou instalovány vaše komponenty. Je to opravdu velký počet rozmanitých druhů,  většinou menší velikosti.  Jaké je zaměření firmy v současnosti?

Hlavním výrobním programem je zakázková výroba technických plastových dílů včetně konstrukce a výroby vstřikovacích nástrojů potřebných pro tuto výrobu pro  automobilový průmysl (cca 2/3 produkce), elektrotechnický průmysl (cca 1/3  produkce) a zajímavé jsou také komponenty pro další odběratele, např. pro výrobu sportovních zařízení (např. do lyžařského vázání Marker), byť  odpovídají cca 3% výrobního objemu.  Důležité je, že zde nevyrábíme pouze výlisky, ale dále je zpracováváme např. potiskem (horká ražba nebo tampoprint) a montujeme je do montážních celků. Naši odběratelé jsou nejen z EU, ale i z mnoha dalších států světa.

Výhled do dalších let je jasný, připravujete novou výstavbu výrobního závodu  v Křivolíku. Stavba na "zelené louce" to ovšem není...

Společnost zakoupila v roce 2016 na jaře v dražbě areál  firmy Wilow Wale a intenzivně pracuje na přípravě výstavby nového závodu. Úspěšně jsme absolvovali hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA). Nyní se nacházíme v konečné fázi přípravy projektu, projednáváme podrobnosti se všemi zainteresovanými stranami a problémů opravdu není málo. V novém areálu bude třeba nejdříve provést demolice nekvalitních a nepotřebných staveb. Budujeme vlastně nové sídlo společnosti, ve kterém bude nejen celá kapacita firmy  pro lisování (zachováme pouze provozovnu v Rybníku a nástrojárnu v Moravské Třebové), budou zde nově řešené dostatečně velké skladovací prostory pro granuláty i výrobky, pracoviště pro montáž a potisk výlisků a také administrativa společnosti včetně technického managementu (vývoj, kontrola jakosti). Nový závod také pamatuje na dostatečně velké prostory pro zázemí zaměstnanců.  V suterénních prostorách budou velké šatnové prostoty, sociální zařízení, máme předpřipravené prostory pro případné otevření jídelny. V areálu máme projektován také dostatečný počet cca 130 parkovacích míst pro osobní vozidla, tak aby byl dostatek míst pro parkování i v době, kdy se střídají směny. Pro zaměstnance dojíždějící na kolech či motocyklech budou k dispozici 2 uzavřené prostory pro jejich uschování. Dobře spolupracujeme s Městem Česká Třebová, odborem výstavby nebo odborem životního prostředí. Problémy, které vznikly špatnou kartografickou dokumentací území se podařilo odstranit.

V čem vidíte hlavní výhody působení v novém areálu?

Je to především v tom, že s kolegy z jednotlivých provozů firmy vytvoříme kompaktnější  celek, který optimalizuje výrobní logistické toky, dále použitím nových stavebních prvků (např. pilové světlíky haly), výkonnou vzduchotechnikou s rekuperací se zlepší pracovní prostředí pro zaměstnance. Výrobní a skladová plocha  bude mít 8 000 m2, asi o 30% více než v současnosti. Díky umístění závodu mimo zastavěnou oblast nebudeme negativně ovlivňovat hlukem a prachem od nákladní dopravy obytnou zástavbu. Usnadní se doprava materiálu pro výrobu i výrobků k odběratelům, získáme přímé napojení  na  krajskou silnici II/358.  Nic ovšem není zadarmo, musíme akceptovat přísné požadavky Dopravního inspektorátu Policie ČR, požární předpisy atd. Pro odbočení vozidel do našeho areálu bude na silnici směrem od Litomyšle zapotřebí vybudovat odbočovací pruh, vyřešit zajíždění vozidel k rampám skladových hal (v komunikaci v mírném svahu budou topné kabely), zajistit odvod srážkových vod z areálu včetně zadržení stanoveného objemu vody při prudkém dešti v nově koncipovaných požárních nádržích. Další výhodou areálu je jeho připravenost k napojení na vodovod, kanalizaci i (vysokotlaký) plynovod, také na optický kabel. Energetické připojení bude zapotřebí pro naše účely posílit ze současných 650 tis.kW na 2 MW a připravit areál na možnost instalace nouzového výkonného agregátu. 

Do nového areálu budou podle vizualizací dva vjezdy.

Hlavní vjezd je koncipován z rovného úseku silnice s využitím odbočovacího pruhu ze směru od Litomyšle. Zde bude příjezd zásobovacích vozidel i vozidel zaměstnanců, kteří budou mít možnost parkovat v areálu firmy.  Další odbočení pro menší počet osobních automobilů je umožněno po bezprašné asfaltové komunikaci nad rybníčkem Panamák. Zde budou přijíždět vozidla návštěv a managementu firmy. Z jedné strany této příjezdové cesty budou vybudována další parkovací stání pro zaměstnance. Po komunikaci budou dále vjíždět vozidla do zahrádkářské kolonie Křivolík. Po dohodě jsme připraveni pro ně na druhé straně příjezdové komunikace zajistit menší odstavnou plochu.

Má nový závod  rezervy pro další navýšení počtu zaměstnanců i výroby?

V novém závodě bude rozhodně více prostoru, lisy rozhodně nebudou  umístěny tak blízko sebe jako v Benátkách a bude zde také určitá rezerva pro další rozvoj společnosti. Rozhodně ne na dvojnásobek.  Politika naší společnosti  není tak expanzivní, aby počítala s tak velkým rozvojem. Limitujícím faktorem současné doby je také problém spojený se zajištěním pracovníků.

Nové pracoviště společnosti bude poměrně daleko od města. Bude sem možné dojet třeba autobusem?

To by předpokládalo zřízení  autobusové zastávky s velikostí danou předpisy. Přímo před novým závodem takovou možnost nevytvoříme, kolem povede ještě chodník pro pěší. Jedinou možností je vytvoření zastávky v prostoru pod rybníčkem Panamák, která by mohla posloužit pro nejen cestující jedoucí na směnu do Techplastu popř. do LDM, ale také např. připravované obnovené koupaliště. Spojů na Litomyšl jezdí dostatek. Při další schůzce se starostou města Jaroslavem Zedníkem tuto možnost zmíním. Zdá se mi, že to je řešitelné např. společně s přípravou parkoviště, se kterým se v této lokalitě počítá.

Některé stávající objekty v areálu Křivolík však zůstanou, nebudou demolovány. Jak je využijete?

Objekty, které jsou v dobrém technickém stavu a nejsou přímo v oblasti výstavby nové haly, nebouráme, i když pro ně zatím přímo nemáme využití. Zkušenost ukazuje, že využití rychle najdeme. Myslím, že se to zjistí brzy po přestěhování firmy z Benátek.

Máte představu o termínech výstavby a dokončení stavby nového areálu?

Jde o stavební a technologickou investici velkého rozsahu. Přesné náklady zatím nejsou vypočteny, ale jistě dosáhnou 200 mil. Kč. Proto máme již v probíhajícím výběrovém řízení na dodavatele stavby především velké stavební firmy s dostatečným kapacitním zázemím. Ty dokážou splnit termíny, které si zatím upřesňujeme. Záleží také na tom, jak rychle se podaří realizovat stavební řízení, které je pro takovou investici dosti komplikované. Pokud bychom získali stavební povolení  v březnu, tak věřím, že do konce příštího roku 2018 bychom mohli zahájit stěhování firmy do nového. To jistě také nebude tak jednoduché, výrobu si nemůžeme dovolit zastavit.

Děkuji za rozhovor. Ptal se Milan Mikolecký 

Další pohledy na nový závod společnosti Josef Škrkoň - Techplast 

PoHled od silnice

POHLED NA PŘÍJEZDU OD LITOMYŠLE

POHLED OD PŘÍJEZDU NAD RYBNÍČKEM PANAMÁK