Českotřebovský deník 343/2017 (16/12)
Podaří se prodej nevyužitého hotelového domu na Novém náměstí? 

Dům čp. 1906 odkoupila městská obchodní společnost TEZA  v roce 1906 na úvěr, který dodnes splácí a z domu není žádný užitek. odkoupení bylo realizováno zz obav před tím, že objekt bude využit jako ubytovna sociálně nepřizpůsobivých obyvatel. město pomohlo společnosti TEZA zvýšením základního jmění o dva miliony korun.  všechny snahy města i společnosti TEZA orekonstrukci domu s dotací MPSV apod. se nepodařilo uvést do stadia realizace, ani se nepodařilo v objektu třídit úřadovnu Úřadu práce.  V poslední době je snaha dům odprodat developerovi. Současné jednání vypadá nadějně.  problém řešila valná hromada společnosti TEZA 6. prosince, která schválila prodej nemovitosti označených jako stavební parcela č. 3328, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 1906, dále pozemková parcela č. 183/3, ostatní plocha, pozemková parcela č. 183/7, ostatní plocha, pozemková parcela č. 183/8, ostatní plocha, vše za cenu celkem ve výši 25 000 000 Kč, a to kupujícímu – společnosti ALTARULTA, a.s., se sídlem Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1.
Pro prodej byly schváleny následující podmínky: 
Prodej se uskuteční nejpozději do 16. 02. 2018. - Kupní cena může být snížena maximálně o 1 000 000 Kč, pokud se do doby prodeje výše uvedených nemovitých věcí (do 16. 02. 2018) nepodaří prodávajícímu získat platné stavební povolení na revitalizaci domu čp. 1906 dle již vypracovaného prováděcího projektu stavby společností KIP spol. s r. o. LITOMYŠL. Pokud se prodej dle bodu 1 s výše uvedeným kupujícím neuskuteční do 16. 02. 2018, je jednatel společnosti TEZA, s.r.o. povinen předat výše uvedené nemovité věci do inzerce nabídkou k jejich prodeji za celkovou kupní cenu ve výši 25 000 000 Kč a následně jednat s dalšími případnými zájemci.
 
Nové ceny vodného a stočného jsou vyšší o 3,04% 

Rada města ve funkci valné hromady Vodárenské společnosti Česká Třebová s.r.o. města odsouhlasila návrh nákladů a výnosů Vodárenské společnosti Česká Třebová, s.r.o. v r. 2018. stanovené ceny vodného a stočného pro obyvatele a ostatní odběratele od 1.1.2018 takto:
cena vodného v Kč za m3 bez DPH = 30,50 Kč                          Cena s daní 35,08  Kč
cena stočného v Kč za m3 bez DPH = 27,20 Kč                         Cena s daní 31,28 Kč
a cena vody předané v Kč za m3 bez DPH 15,70 Kč.                Vodné a stočné celkem 66,36 Kč
Rada města souhlasila předložený plánem jmenovitých oprav Vodárenské společnosti Česká Třebová, s.r.o. v předpokládaném rozsahu 10.485.000,- Kč v r. 2018 a s předloženým plánem investičních akcí v předpokládaném rozsahu 14.520.000,- Kč v r. 2018.
Nic více zatím nebylo publikováno ani na webových stránkách města, neboť Vodárenská společnost sama žádné webové stránky bohužel nemá zřízené a je odkázána na to, jak bude o ceně a jakosti vody informovat (bůh ví proč) soukromá společnost ORVOS, která přece cenu vody neurčuje a nemá s cenou vody nic společného. Tato společnost ORVOS, s.r.o. zajišťuje podle uzavřené dlouhodobé smlouvy až do konce roku 2018 všechny služby spojené s provozem vodovodů a kanalizací v našem městě a také obci Přívrat a ve Zhoři. 
Co k opatřené dodat. Předně to, že je problematické uvádět pro občany  ceny vodného a stočného bez daně s přidané hodnoty, když občané budou platit cenu i se započtenou daní. Stejně bohužel postupovalo město Česká Třebová i v loňském roce.
Takto se přece ceny produktů  nabízených občanům ve spotřebitelské síti uvádět nemohou. Zřejmě to je proto, abychom se trochu procvičili v násobilce. Dříve se vždy také uvádělo, jak se cena vody liší od ceny předešlé a bývalo zde i jisté zdůvodnění. Nyní zatím žádný komentář k ceně vody nebyl uveden, pouze bylo pouze na tiskové konferenci bylo 11.12. novinářům sděleno, že v příštím roce za vodu (za 1m3) zaplatíme o 1,96 Kč více  než letos. 
Jaké byly letošní ceny a jaké je tedy zvýšení:
cena vodného v Kč za m3 bez DPH ………..… 29,60 Kč                      Zvýšení ceny vodného je 0,90 Kč bez DPH
cena stočného v Kč za m3 bez DPH  ………..…26,40 Kč                     Zvýšení ceny stočného  je 0,80 Kč bez DPH
cena vody předané v Kč za m3 bez DPH   ….… 15,30 Kč.
Celkové zvýšení ceny je 1,70 Kč bez DPH, s 15% DPH to vychází 1,96 Kč (3,04%)
Loni jsme zaplatili na 1m3 vodné a stočné 64,40 Kč, letos 66,36 Kč Zvýšení ceny je tedy vyšší 3,04%, loni byla cena zvýšena o necelé 2%.  Z dále uvedené tabulky je vidět, že v posledních letech se trochu dařilo zvyšování ceny vody stlačit, ale už se to zase rozjíždí. Důvody řečeny nebyly, ale ty se najdou vždycky. Např. roste inflace, že...  
Důvodů, proč roste cena vody je ale více. Jednou z nich může být i vlastní způsob nastavení systému provozování vodovodů a kanalizací v České Třebové. Byl takto nastaven v devadesátých letech. Vedl k tomu, že o všem důležitém ve vodovodní a kanalizační síti po více než dvacet let dnes z větší části rozhodují odborníci ze soukromé a dobře se rozvíjející společnosti ORVOS, a zisk spojený s výrobou a distribucí a prodejem pitné vody a odváděním resp. čistěním odpadní vody tak platíme vlastně dvěma společnostem.  Vedle provozního zisku městské Vodárenské společnosti, ze kterého se hradí investice do městské sítě, je třeba vytvořit ještě zisk soukromé společnosti ORVOS, která vodovody a kanalizace na základě dlouhodobé smlouvy provozuje. Ten se již do sítě vodovodů a kanalizací nevrací a je navíc optimalizován s pomocí společnosti SBAB Water management, s.r.o. Primátorská 296, Praha 8, která je 100% vlastníkem společnosti ORVOS, byť má základní jmění pouze ve výši 100 Kč. Každý ze společníků (ing. Šilar a ing. J. Carba) dal padesátku, jistě se mnohokrát vrátila... Na stejné adrese v jednopatrovém domě v Praze-Libni je takto registrováno více než 650 podobných firem.
Zaměření ORVOS, s.r.o. není ovšem pouze směrováno na provozování vodovodů a kanalizací v České Třebové, ale má i řadu dalších aktivit, např. silniční doprava, provádění staveb, inženýrská činnost atd., takže svůj zisk tvoří také z dalších činností než je provozování vodovodů a kanalizací v našem městě. Hlavním argumentem o dosavadní výhodnosti použitého modelu provozování vodovodů a kanalizací v České Třebové byla stále poměrně nízká cena vody ve srovnání s dalšími městy v republice. V roce 1994, kdy tento dosud používaný model vznikl, nemělo město svoje vlastní odborníky a cena vody byla v té době skutečně minimální a těžko se dalo předpokládat, že poroste tak, jak jsme toho nyní svědky. Po ruce byli odborníci z bývalého OVAKu. Chopili se příležitosti a vytvořili vlastní servisní soukromou společnost ORVOS.  Takovou, která nikdy nezkrachuje. Voda bude zapotřebí pořád.
Město tehdy ale správně převzalo vodovodní a kanalizační síť do svého majetku a stará se o ni  prostřednictvím zřízené Vodárenské společnosti Česká Třebová, s.r.o., která se však od dalších městských obchodních společností Eko Bi, s.r.o.(vznikla z bývalých Technických služeb, fungujících jako příspěvková organizace) a TEZA, s.r.o. (vznikla z Městského bytového podniku) odlišuje. Jde o "prázdnou skořápku", t.j. společnost se sídlem na radnici jen se čtyřmi zaměstnanci na částečný úvazek, která provozuje vodovody a kanalizace prostřednictvím dlouhodobou smlouvou zajištěné společnosti ORVOS. Na její účty platíme vodné a stočné a z jejich účtů se platí služby a investice týkající se provozování vodovodů a kanalizací v našem městě (také v Přívratě a ve Zhoři).  Domnívám se, že se tento model, počítající automaticky s inflačním navyšováním ceny, nyní již přežil. Změnu nelze udělat "přes noc", to je samozřejmé, jde o důležitou oblast fungování městské infrastruktury. Na změny organizace, která by mohla uspořit náklady a současně zajistit, aby město samo provozovalo svoje vodovody a kanalizace přímo, máme ještě rok času, do vypršení smlouvy stávající...  (mm)
 
Tabulka cen vody (ceny s daní a zvýšení ceny v %)

2014 2015 2016 2017  2018
58,65 Kč 61,64 Kč  63,135 Kč 64,40 Kč 66,36 Kč
meziroční zvýšení 5,1% 2,42% 2% 3,04%
 
Chystá se Tříkrálová sbírka

Tříkrálovou sbírku (TS) každoročně vyhlašuje Biskupská konference a její výtěžek je určen na charitní projekty. Charita, jako církevní zařízení, společně s farnostmi TS organizuje. Oblastní charita Ústí nad Orlicí pořádá Tříkrálovou sbírku v orlickoústeckém regionu od samého začátku, tedy od roku 2001, a za dobu svého trvání si sbírka získala u občanů důvěru. Celá akce může být uskutečněna v tak velkém rozsahu jen díky asistentům v jednotlivých obcích a městech a díky stovkám dobrovolníků, kteří nám s její organizací nezištně pomáhají. Rozdělení Tříkrálové sbírky
- 65 % -  projekty Oblastní charity UO
- 15 % - projekty Diecézní charity   Charita ČR
- 10 % - humanitární pomoc do zahraničí - Charita ČR
- 5 % -   celostátní projekty Charity ČR 
- 5 %  -  režijní náklady sbírky
 
Jak se slaví Vánoce v dětském domově? Kapr ani salát chybět nebude

Na předvánoční návštěvu do dětských domovů v Pardubicích a také v Holicích zavítal radní Bohumil Bernášek. Ten dětem donesl drobné sladkosti a při té příležitosti se seznámil s tím, jak v domovech tyto svátky probíhají.
„Pardubický kraj je zřizovatelem pěti dětských domovů. Další naše tři domovy se chystám navštívit příští týden. Atmosféra v domovech je sváteční, jsou zde nazdobené stromečky, děti pečou cukroví a těší se na dárky, o které si už dříve napsaly. Po materiální stránce jim určitě nic nechybí. Když ale pracovníci dětských domovů vyprávějí o osudech některých svěřených dětí, příliš veselo vám není,“ sdělil své dojmy radní pro školství Bernášek.
Dříve byla v domovech praxe taková, že dárky například od sponzorů si děti rozbalovaly hned, jak je dostaly. Nyní se však snažíme slavit Vánoce, tak jak je to běžné, tedy na Štědrý den. Děti, které na svátky odjíždí domů, si je rozbalí po návratu,“ řekla ředitelka Dětského domova Pardubice Kateřina Fialová a dodala také, že o dárky si děti píší dopředu a většinou tak tuší, co na ně pod stromečkem bude čekat.  
V tomto domově nyní žije 35 dětí, 9 z nich zde zůstává i přes Vánoce. „Ke štědrovečerní večeři budou mít kapra s bramborovým salátem,“ dodala ředitelka s tím, že jídlo si děti budou připravovat samy.
Podobný průběh mají vánoční svátky i v Dětském domově v Holicích. „V domově máme 27 dětí, na Vánoce jich však větší část odjede, což velmi vítáme. Přes svátky jich tu zůstane asi 10 nebo 11. Díky tomu bude vánoční atmosféra o něco rodinnější,“ řekl ředitel Dětského domova Holice Ondřej Výborný.
Podle něj se Štědrý den v domově přibližuje tomu v běžných domácnostech. „Když děti ráno vstanou, tak poklidí, a potom začnou s pomocí vychovatelů připravovat oběd, tedy čočkovou polévku,“ podotkl ředitel a pokračoval: „Samy si připraví také bramborový salát a kuřecí řízky. Po večeři se většinou chodí projít a když se vrátí, mají pod stromečkem nachystané dárky, tak jak to bývá v rodinách.“
 
Studentům a žákům není bezpečnost na internetu lhostejná

Také Pardubický kraj se zapojil do celostátního projektu Kraje pro bezpečný internet. Ten umožnil žákům škol a pedagogům získat kvalitní vzdělávání v oblasti zvládání nástrah a hrozeb při práci s počítačem, tabletem i mobilním telefonem. Úspěšní účastníci, kteří prošli e-learningovýmn kurzem a správně zodpověděli kvízové otázky, byli zařazení do slosování. Dnes vylosování výherci a také pokročilí řešitelé obdrželi v sídle Pardubického kraje hodnotné ceny od společností Microsoft, Gordic a kraje z rukou radního pro školství Bohumila Bernáška.
„V celé republice se letos zaregistrovalo přes 30 tisíc žáků, z nichž v soutěžním kvízu bodovala jen něco víc než polovina. Je tedy vidět, že i mladí lidé mají v této oblasti velké rezervy a nástrahy, které internet vytváří, trochu podceňují,“ řekl Bohumil Bernášek a pokračoval: „ Vylosovali jsme oceněné z 1422 úspěšných účastníků ze 43 základních a středních škol z Pardubického kraje. Jsem velmi rád, že informovat v této problematice mezi žáky stoupá a velmi děkuji organizátorům i sponzorům soutěže“.  
Prostřednictvím e-learningových lekcí, kvízů a soutěží pro žáky všech věkových kategorií projekt nenásilnou formou připravuje žáky na správné reakce na nebezpečné situace. Lekce lze dobře využít v hodinách práce s počítači i v tématech primární prevence v ostatních předmětech. Obsah lekcí je velmi dobře zpracován formou interaktivních metod a doplněn videozáznamy. V devíti připravených e-learningových  kurzech jsou zpracována aktuální témata typu sociální sítě, kyberšikana, sexting, stoolking atd. (Podrobné informace na www.KPBI.cz.)
Podruhé byl dnes spuštěn i kvíz PLUS pro pokročilejší řešitele. Pět nejrychlejších žáků, kteří úspěšně kvíz vyřešili, se v počítačové učebně Pardubického kraje ve finálovém kole utkalo o hodnotné ceny.  
 
Přehled vítězů:
1. místo - Robin Řepka ze Střední školy informatiky a ekonomie DELTA Pardubice
2. místo - Michal Blaško z Gymnázia Ústí nad Orlicí
3. místo - Michal Kopřiva Střední školy informatiky a ekonomie DELTA Pardubice
4. místo - Denisa Nováková ze ZŠ Pardubice, Bratranců Veverkových
5. místo - Vojtěch Váňa z Gymnázia Pardubice, Dašická
 
Vylosováni byli:
Milan Olearčin ze ZŠ Chrast, Jan Jirák ze ZŠ Pardubice, Družstevní a Adéla Křížová z Gymnázia Ústí nad Orlicí.
 
Nejvíce žáků vyzkoušelo soutěžní kvíz z těchto škol:
VOŠ a SŠ technická Česká Třebová
Základní škola Chrast
Gymnázium Ústí nad Orlicí
Základní škola Pardubice, Družstevní
SŠ automobilní Holice
Střední škola zdravotnická a sociální Pardubice
 
V kraji Nikoly Šuhaje pomáhá sanitka z Pardubického kraje

Příští rok začne rekonstrukce nemocnice V oblasti Koločavy, která je hojně navštěvována také českými turisty, pomáhá sanitní vůz, který Pardubický kraj v rámci partnerské spolupráce na Zakarpatí věnoval. Hejtman Martin Netolický společně s ředitelem Zdravotnické záchranné služby Igorem Paarem navštívil také okresní nemocnici v Mižhirija či polikliniku v Koločavě, na jejíž rekonstrukci kraj vyčlenil půl milionu korun.
„V průběhu listopadu jsme vyřadili šest let staré vozidlo z majetku naší záchranky a vzhledem ke stavu vozového parku na Ukrajině jsme jej věnovali nemocnici v Koločavě. Na konkrétním případě jsme se přesvědčili, jak důležité je, aby byla sanitka ve stavu, který umožní rychlý a bezpečný převoz pacienta do okresní nemocnice v Mižhirija, která je sice vzdálená jen 30 kilometrů, ale cesta vede přes horské sedlo. Nadále budeme chtít ve spolupráci s panem ředitelem Paarem řešit systém záchranné služby, aby se pacient co nejdříve z hor dostal do nejlépe vybavené nemocnice v Užhorodě,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Rekonstrukce nemocnice v Koločavě
V průběhu příštího roku začne rekonstrukce nemocnice v Koločavě. Zástupci kraje se proto seznámili s přípravami a zajištěním financování z ukrajinské strany. Hejtman Netolický v této věci jednal se starostou Koločavy Jurijem Klivcem a bývalým předsedou Mižhirského okresu Vasilem Chudincem. „Z rozpočtu Pardubického kraje jsme vyčlenili částku 500 tisíc korun na rekonstrukci polikliniky v Koločavě. Finanční prostředky již schválilo krajské zastupitelstvo a jsou převedeny na účet Dobročinného fondu VIZA. Se starostou jsme se domluvili, že rekonstrukce bude zahájena v průběhu příštího roku s padesátiprocentním spolufinancováním místní samosprávy. Jsem přesvědčený, že se nám společně podaří zlepšit prostředí nemocnice, která čas od času slouží i českým turistům, kteří oblast Syněvirského národního parku a Koločavy hojně navštěvují,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který zároveň přislíbil uvolnění prostředků na dokončení rekonstrukce na rok 2019. „Budeme zároveň chtít vyřazované lékařské přístroje z našich nemocnic převést na Zakarpatí, protože například v Koločavě není řádný rentgen a v okresní nemocnici v Mižhirija je rentgen z roku 1976. Věřím, že zařízení, která již v našich nemocnicích nebudeme potřebovat vzhledem k průběžné obměně, může sloužit řadu let zdravotníkům a pacientům v celé Zakarpatské oblasti,“ doplnil hejtman.
PhDr. Zuzana Nováková