Českotřebovský deník 354/2017 (29/12)
Starostové, místostarostové, ale  i radní a zastupitelé, si od ledna přilepší

Podobně se stanovovaly odměny zastupitelům i v jiných městech. Zatímco odměny uvolených zastupitelů, pro které je tedy vykonávání zastupitelského mandátu zaměstnáním, je stanoveno ve vládním nařízení pevně, tak pro neuvolněné zastupitele jsou v tabulce stanoveny maximální hodnoty. Dříve měl starosta dvojsložkový plat, k základu se další část odměny počítala podle počtu obyvatel obce. Nyní jsou odměny stanoveny pro jednotlivé kategorie obcí paušálně, starosta si polepšil cca o 8% . Místostarostové pak mají odměnu stanovenou ve výši 88% platu starosty.  Neuvolnění zastupitelé mají ve vládním nařízení určen strop jejich odměny podle počtu obyvatel. "Obyčejný zastupitel jej má stanoven ve výši 3%  odměny starosty. Ve srovnání červených hodnot schválených pro neuvolněné zastupitele v České Třebové s hodnotami  maxim v tabulce vidíme, že  se proti návrhům držíme velmi nízko. Je třeba připomenout, že tuto práci, za kterou nesou odpovědnost vykonávají ve svém vlastním volnu. Do konce letošního roku byly odměny zastupitelů ještě podstatně nižší, vlastně symbolické. To se nakonec také mohlo projevit i aktivitě či intenzitě práce. Diskuze na téma výše odměn byla často poměrně velká, např. v Lanškrouně. I zde nakonec byla zvolena varianta podobné té českotřebovské, přestože jde o menší město, tak zde mají odměny dokonce o poznání vyšší.  Také na našem zastupitelstvu se o odměnách diskutovalo, Původní návrh rady města vůbec nepočítal s rozlišením odměn podle kritérií v tabulce, takže odměny pro zastupitele, vykonávající ještě další funkce byla stanovena až doplňovacím návrhem na jednání zastupitelstva. Podle názoru místostarostky města by zvýšení odměn zvýšilo nároky na rozpočet města. Je to jistě řešitelné např. v příštím volebním období - není třeba mít 27 zastupitelů, ale třeba jen 21 (a tím pádem i sedmičlenou radu města). V takovém případě by se nároky na rozpočet města snížily a město by si mohlo práce svých zastupitelů a radních více vážit schválením vyšších odměn. V zastupitelstvu by pak zasedali skutečně jen ti, kteří mají důvěru občanů.

 
Připomeňme si něco o funkci zastupitele a porovnejme to s tím, jak to u nás v České Třebové vnímáme

Členové zastupitelstva jsou voleni tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. Jejich funkční období je čtyřleté.

Mandát člena zastupitelstva města tedy vzniká zvolením a následně je potvrzen složením slibu.  Funkce člena zastupitelstva je veřejnou funkcí.

Členové zastupitelstva města nejsou vázáni žádnými příkazy např. ze strany svých voličů či politické strany, za kterou ve volbách do zastupitelstva kandidovali. Zastupitelé by tedy měli jedna osobně a zcela nezávisle.

Z titulu mandátu vyplývají členům zastupitelstva určitá práva a povinnosti. K základním právům zastupitele patří zejména právo předkládat zastupitelstvu města, radě města, výborům a komisím návrhy na projednání.

Předkládané návrhy se nemusí nutně týkat věcí, které spadají do výlučné pravomoci těchto orgánů, ale může se jednat např. i o návrhy, aby tento orgán sdělil své stanovisko k projednávané věci, byť on sám nebude orgánem, který o věci rozhodne.

Zastupitelé také mohou vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu města a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je město, a na ředitele příspěvkových organizací, které město zřídilo; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů.

Zastupitelé mohou požadovat od zaměstnanců města zařazených do městského úřadu, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace jim musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.

Mezi základní povinnosti členů zastupitelstva města patří účastnit se zasedání zastupitelstva a zasedání jiných orgánů města, jejichž je členem; plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží; hájit zájmy občanů města; jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost funkce člena zastupitelstva města.

Členové zastupitelstva města jsou vždy občany města, a tak se někdy může stát, že se při projednávání některých záležitostí v orgánech města mohou dostat do střetu zájmů. Člen zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů) je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat.

Vánoční cena přípravek a štafetový závod rodinných družstev.


Závod organizovaný plaveckým oddílem TJ Lokomotiva Česká Třebová měl dvě části.  V té první bojovaly děti narozené v roce 2008 a mladší. Ty bojovaly na distanci dlouhé 25 metrů stylem znak.V dalším závodě pak závodili starší plavci.V druhé části  byl závod rodinných štafet. Plavalo buď 3 krát 50, nebo 3 krát 25 metrů volným způsobem. V závodě na 3x50m volný způsob kategorie 2+1 zvítězili Hurychovi, druzí byli Stránští a třetí Průchovi. Závod 3x25m volný způsob rodinných družstev s dětmi z přípravek si zaplavalo osm týmů. První byli Stolínovi, stříbrní Trávníčkovi a bronzoví Novotní. Všichni závodníci si z této plavecké události odnesli diplom, medaili a věcnou cenu.  (podle OIKTV) 
 
Silnice Semanín - Zádulka - Opatov opět v dobrém stavu

Správa a údržba silnic Pardubického kraje odvedla dobrou práce.  Ty nejvíce nesjízdné úseky silnice byly skutečně dobře opraveny, silnice má nyní zpevněné krajnice a rovný povrch. Zcela byl rekonstruován úsek od železničního přejezdu k rybníku Hvězda, ale byly opraveny i další úseky v Osadě Zádulka a na hranici katastrů Semanín - Opatov resp. okresů Ústí nad.Orlicí. a Svitavy.  Práce ještě mají pokračovat, je třeba silničářům za jejich práci poděkovat, v porovnání se stavem na jaře nebo i v létě to je obrovský rozdíl. Silnice jistě není určena pro kamiony, ale osobní vozidla se zde bezpečně vyhnou i ve velké rychlosti.
Parkoviště u nádražní pošty neslouží tak jak by mělo

Na tomto parkovišti, na které se vejde tak 22 - 24 osobních vozidel je při vjezdu značka s časově omezeným stáním na 20 minut, což bylo výhodné pro návštěvníky pošty.  Dnes zde pošta nefunguje a přesto je parkoviště třeba podvečer zaplněno na 100%. A o dvacetiminutovém stání nemůže být ani řeč.  Žádné vozidlo také nemá za sklem parkovací hodiny, jak by mělo být. Když takto zastavit bez hodin u náměstí, máte auto vyfocené a za stěračem pozvánku na služebnu městské policie. Někde to tedy platí a někde neplatí. podobně parkoviště před prodejnou Křib je pro dvacetiminutové stání (přes den) ale stojí zde auta celý den. Parkoviště u pošty logicky využívají sportovci, kteří zde mají tréninkové centrum v bývalých poštovních prostorách. Lze sem jistě nasadit represi strážníků a prosazovat zákon, resp. vyhlášku. Tudy však asi cesta nevede. Na dnešní situaci by mělo reagovat město a instalovat zde parkovací automat s vhodným režimem, aby zde neparkovaly vozy unikající placení v podzemí. Když zaparkujete "nahoře" na Slovanské bez povolení, dostanete botičku. Když zaparkujete dole, nedostanete nic.  Plocha by se pro parkování využít měla, je pro to připravena. Vždyť si připomeňme, že vybudování možná menšího parkoviště  u  sídliště U Stadionu stálo jeden a půl milionu. Tady máma parkoviště hotově, tak jej smysluplně využijme, tedy s parkovacím automatem. Prvních 20 minut zadarmo, více už platit.  Stejně jako v podzemí terminálu.