Z jednání prosincového zastupitelstva města                       

Z programu jednání vybírám problémy, které by mohly více zajímat občany

Investiční úvěrový rámec - záměr Zastupitelstvo projednalo záměr zajistit investiční úvěrový rámec, který městu umožní čerpat finanční prostředky na investiční akce v období r. 2018 - r.2022 a refinancování zůstatku jistiny úvěru města na financování dopravního terminálu, který město má splácet do roku 2024 . Důvodem  je v první řadě snaha o zlevnit (refinancovat) dosavadní poměrně drahý úvěr města přijatý v roce 2009 a podle převažujícího názoru rady města také potřeba zvýšit finanční likviditu města ke krytí budoucích investic období r.2018 - r.2022  Město nyní splácí jediný úvěr z roku 2010 na stavbu dopravního terminálu Jana Pernera, zůstatek nesplacené jistiny je 38 mil. Kč, marše banky činí 1,6%. Je dojednána možnost předčasného splacení, je tedy refinancovatelný na nové lepší podmínky (např. 0,4%). Diskutovalo se o tom, zda se nemá úvěrovým rámcem zabývat až příští zastupitelstvo, když se stejně do podzimních voleb s přijetím nového úvěru nepočítá a podle posudku odborníka je likvidita města v dobrém stavu.
Po diskuzi byl záměr úvěrového rámce limitován hodnotou 138 mil. Kč. s podmínkou refínancování stávajícího dražšího úvěru. Město tedy osloví banky, které nabídnou své podmínky. Za získání úvěrového rámce města nebudou žádné poplatky a úvěr se ani nemusí čerpat, u případného úvěru bude město moci kdykoliv učinit předčasnou splátku, splatnost má být až 20 let (déle nikoliv). Stanovení limitu investičního úvěrového rámce ve výši 138 mil. Kč odpovídá rozumné výši bezpečného zadlužení města a je v souladu s dodržením pravidel rozpočtové odpovědnosti, která činí cca 143 mil. Kč. Na dalším jednání ZM v únoru by měli zastupitelé posoudit nabídky bank a rozhodnout, zda bude úvěrový rámec přijat.

Obecně závazná vyhláška o době nočního klidu  Novela je obdobou vyhlášky přijaté pro rok 2017. Obsahuje jmenovité výjimky  z doby nočního  klidu tak, aby mohly některé tradiční slavnosti a akce proběhnout v roce 2018 i po 22:00 hod.Současně u každé akce je vymezena oblast, na kterou se výjimka vztahuje, a to zejména proto, aby nedocházelo k nadbytečnému zásahu do práv občanů a zároveň bylo umožněno akci v přiměřeném rozsahu uspořádat. Vyhláška je k dispozici na webu města.

Odloučené pracoviště ZŠ Česká Třebová, Nádražní ulice. Vzhledem k vývoji základního školství v České Třebové  jednali zastupitelé o zřízení odloučeného pracoviště ZŠ Česká Třebová, Nádražní ulice, v budově čp. 2062 na Náměstí 17. listopadu v České Třebové a k jednání o zpětném převodu této budovy a přiléhajících pozemků (viz situace), které byly v minulosti městem převedeny na Pardubický kraj. Budova současné ZŠ Praktické bude tedy dál využívána pro školství, bude zde formou odloučených pracovišť zřízena třída mateřské školy a také základní škola.

Rozpočtová změna č. 3 v r. 2017
Uvedený návrh u daňových příjmů opětovně neobsahuje žádnou změnu, skutečné inkaso v prvních 10 měsících roku 2017 u daňových příjmů svou výší potvrzuje předpoklad překročení schváleného rozpočtu snad až o 14 mil. Kč.  Do rozpočtu jsou v příjmech zapojeny dosud inkasované příjmy z přijatých náhrad a pojistných plnění, opětovně navýšeny jsou vlivem úsekového měření rychlosti v obci Třebovice rovněž příjmy finančních prostředků z pokut. Návrh obsahuje i úpravu výše předpokládaných dotací a zapojení těchto dotací do rozpočtu města. Rozpočet příjmů je negativně ovlivněn výší do konce kalendářního roku obdržených dotací na realizaci investičních akcí „MS U Koupaliště - zateplení budovy", „ZŠ Habrmanova - zateplení budovy", „Stacionář - rekonstrukce sociálního zařízení", „DPS - středisko osobní hygieny" a „Rekonstrukce VO průtah 1/14". Výše obdržených dotací v r. 2017 je u těchto akcí nižší proti schválenému rozpočtu celkem o 11.547,9 tis. Kč a jejich dofínancování proběhne až v r. 2018.  Naopak navýšení příjmů o 2119 tis. Kč bylo  pro Sociální služby- poskytování soč. péče.  Celkem se tyto změny projevují ponížením příjmů o 8.377,70 tis. Kč. Změny byly provedeny také na straně výdajů. Byly vyškrtnuty akce, které nebudou podpořeny dotacemi  a optimalizovány výdaje na investice podle stavu rozpracovanosti. Opět se nepodaří všechny plánované prostředky využít. Navíc bylo zapotřebí dofinancovat některé vyčerpané položky rozpočtu. Částkou 650 tis. Kč byl posílen rozpočet sběrného dvora (bylo zde uloženo více odpadů než bylo plánováno. částka 385 tis. Kč bylo určena pro posílení provozního rozpočtu Kulturního centra). Další transfery z dotací EU posílily rozpočet ZŠ Habrmanova a MŠ Vinohrady celkem za 700 tis. Kč. K financování navržených změn rozpočtuje předpokládáno zvýšit zapojení přebytku z minulých let o 4100,00 tis. Kč.
 
Pravidla rozpočtového provizória
Rozpočtové provizórium bude platné do schválení rozpočtu města na rok 2018, což je předpokládáno koncem února. Budou hrazeny běžné výdaje, související s plynulým provozem městského úřadu, města a organizací městem založených či zřízených. Pravidla jsou obdobná jako jiných letech. Navíc mohou být městem vynaloženy finanční prostředky na tyto účely : publikace „Ročenka Českotřebovsko" v hodnotě do 48.500,- Kč, reprezentace města na veletrzích v hodnotě do 240.000,- Kč, služby nadace Naděje  do 580.000,- Kč, opravy technologie krematoria v hodnotě do 200.000,- Kč, údržba lyžařských běžeckých tras do 121.000,- Kč, vysílání OIK TV s.r.o. do 250.000,- Kč, zateplení budovy MŠ Habrmanova do 200.000,- Kč, zpracování PD stavebních úprav objektu školy v Borku do 500.000,- Kč,  zateplení budovy ZŠ Habrmanova v hodnotě do 8.000.000,- Kč, dokončení schodiště v k areálu Skalka do 550.000,- Kč,  Domov důchodců - stacionář - rekonstrukce koupelny a sociálního zařízení do 1.500.000,- Kč, Dům s pečovatelskou službou - středisko osobní hygieny do 1.000.000,- Kč. Dále je zařazeno pokračování výstavby tenisové haly do 8.000.000,- Kč, rekonstrukce chodníků na průtahu 1/14 do 4.000.000,- Kč a projekt protipovodňových opatření města v hodnotě do 8.500.000,- Kč. Z rozpočtového provizória bylo po diskuzi vyřazeno čerpání částky 900 tis. Kč na projektovou dokumentaci Trampského muzea, neboť jde o dosud neprojednanou a neschválenou investici.

Pardubickému kraji doplatíme letos na dopravní obslužnost 491 tis. Kč.  Jde o dofinancování 45 úseků spojů na trasách dle potřeb města Česká Třebová. Jsou zde započteny spoje  linky 700934 Terminál - sídliště Lhotka, zajížďka litomyšlské linky 700933 do Svinné, zajížďka linky 700820 na točnu do Kozlova s různou četností. Celková trasa těchto 45 úseků spojů  činí 135 km, celoročně se potom podílíme na financování trasy délky 23 391 km.  I město se musí podílet podle zvýšené sazby (po zvýšení mezd řidičům) v hodnotě 21Kč/km, loni to bylo 19 Kč/km. Z toho pak vychází částka 491 291 Kč, kterou dle smlouvy uhradí město do konce dubna.