Českotřebovský deník 50/2017 (21/2)  
Karneval ve školce na Vinohradech

Abychom nezapomínali na tradice a přispěli dětem k upevnění pocitu sounáležitosti, uspořádali jsme ve čtvrtek 16.2.2017 ve všech třídách naší školky karneval. Do třídy tak namísto běžných dětí přicházeli například piráti, princezny, čarodějové, draci, chobotnice, berušky, spidermanové, kovbojové a všelijaké další pohádkové i jiné bytosti. V každé třídě děti vyfotil profesionální fotograf a proběhla série veselých soutěží, tanečků a radovánek, které pro děti připravily učitelky. Paní kuchařky se zase postaraly o výborné chlebíčky pro všechny. Dovádění v nazdobených třídách zakončilo losování odměny na kole štěstí a potom se děti ze všech tříd přesunuly do třídy Motýlků k závěrečné přehlídce masek. Letošní karneval se vydařil. Děkujeme rodičům, kteří se přišli podívat, ale i těm, kteří se zúčastnit nemohli, protože všichni dětem masku připravili. Zvláště masky doma vyráběné byly opravdu velmi originální.

Pronajmu vybavenou a schválenou místnost hygienou pro pedikúru nebo nehtové studio.
Prostory k pronájmu se nachází v salonu s kosmetikou a kadeřnictvím.Tel.604176637.

Březnový termín přednášky Projektu 12 klíčů

Další setkání frekventantů Projektu 12 klíčů proběhne v pondělí 20. března od 17 hodin v malém sále Kulturního centra Česká Třebová. Můžete se těšit na přednášku s názvem „Moc emocí“, která bude zaměřena na zvládání emoční zátěže, ventilování negativních emocí, rozpoznávání výrazů tváře, emoce v marketingu a zábavné aktivity zaměřené na rozvoj emoční inteligence. Setkání je určeno všem stávajícím účastníkům z nového i loňského běhu a je otevřena i nově příchozím, kteří mají zájem o seberozvoj a vzdělávání.  Mgr. Aneta Unzeitigová (lektor a realizátor projektu)

Prodávám pozemek ve Svinné u České Třebové - č. parcelní 41/7, a 41/4 
více informací na tel: 739156593 - Kadlecová Zuzana

Upozornění na výluku v Brandýse nad  Orlicí  

Na základě požadavku SŽDC s.o. se budou ve dnech od 6. března od 9:00 hod. do 10. března 2017 do 23:59 hod. NEPŘETRŽITĚ a od 13. března od 9:30 hod. do 17. března 2017 do 23:59 hod. NEPŘETRŽITĚ konat výluky jedné traťové koleje v úseku Brandýs nad Orlicí - Ústí nad Orlicí. Z důvodu omezené kapacity železniční tratě musí být některé osobní vlaky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která pojede podle výlukového jízdního řádu.
Z důvodu předpokládaného zpoždění vlaků kategorie Rx a z důvodu zajištění včasnosti jízdy návazných vlaků v úseku Ústí nad Orlicí - Letohrad - Štíty budou některé osobní vlaky z železniční stanice Ústí nad Orlicí odjíždět dle pravidelného jízdního řádu a ve vyjmenovaných případech nebudou zajištěny přestupy cestujících ze směru Choceň směr Letohrad. V těchto případech však cestující mohou využít náhradní autobusovou dopravu v úseku Choceň - Letohrad a v železniční stanici Letohrad přestoupit do Os vlaku směr Lichkov.
Z důvodu zajištění včasnosti jízdy osobních vlaků v úseku Choceň - Kolín budou z železniční stanice Choceň některé osobní vlaky odjíždět dle pravidelného jízdního řadu a budou čekat pouze na náhradní autobusovou dopravu linky T ze směru Česká Třebová a náhradní autobusovou dopravu linky L ze směru Letohrad. Cestující v úseku Pardubice hl.n. - Česká Třebová a zpět mohou využít vlaky kategorie Rx, ve kterých budou uznávány všechny platné jízdní doklady.
Luboš Bubák  systémový specialista  České dráhy, a.s., Generální ředitelství  
 
Poděkování pracovníkům Domova pro seniory v Bezděkově

Děkujeme za obětavou a náročnou péči, zejména v posledních měsících života, pana Jaromíra Duška.
Mého manžela, tatínka, dědečka a pradědečka jste znali jako dlouholetého vedoucího Železářství a domácích potřeb.
Naše poděkování patří všem, co se s naším drahým přišli rozloučit, Sboru dobrovolných hasičů, kterých byl 60 let členem, pracovníkům krematoria a paní Hamplové, za slova při posledním rozloučení.
Manželka Marta, dcery Marta a Dagmar s rodinami.
 
Záměr prodeje pozemku 

Město Česká Třebová,  zveřejňuje tímto podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje pozemku ppč. 559/95 o výměře 779 m2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, určeného k výstavbě rodinného domu,  za minimální cenu 847 000 Kč. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
Pozemek ppč. 559/95 v katastrálním území a obci Česká Třebová bude při převodu zatížen právem zpětné koupě ve smyslu § 2135 a násl. obč. zák. Věcné právo bude zřízeno na dobu neurčitou jako právo věcné. Toto věcné právo bude vymazáno v případě, že na pozemku bude dokončena, případně rozestavěna stavba rodinného domu, alespoň do stavu zřejmé dispozice prvního nadzemního podlaží. Právo zpětné koupě nebude uplatněno v prvních pěti letech od prodeje, ledaže by chtěl vlastník pozemek zcizit.
K pozemku jsou dovedeny inženýrské sítě, část pozemku je zatížena věcným břemenem ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Další podmínky pro přijímání a posuzování žádostí.  

  1. Písemné žádosti budou přijímány odborem majetku města do konce měsíce dubna 2017.

  2. Sejde-li se více zájemců, bude mezi nimi rozhodnuto v dražbě. Do dražby nebudou připuštěny osoby, které nebudou mít ke dni 31.03.2017 uhrazeny své závazky vůči Městu Česká Třebová. Případná dražba proběhne 15.05.2017 v 17,00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu.

 
Rehabilitační bazén v Brandýse nad Orlicí bude energeticky úsporný

V Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí roste nový bazén pro rozcvičování pohybového aparátu pacientů. V průběhu stavby došlo k novým požadavkům jak investora, tak uživatele. Tento týden se tím zabývali krajští radní a dodatečné změny schválili. Budou stát necelé dva miliony korun navíc, zaplaceny budou převážně z přebytku hospodaření ústavu a částečně z rezervy krajského rozpočtu.
Stávající bazén z roku 1960 už neodpovídal současnému stavu lůžkové kapacity ústavu, nevyhovoval z dispozičního hlediska a nesplňoval mikroklimatické a technologické požadavky platné legislativy. „Proto jsme se v roce 2015 rozhodli přistoupit k výstavbě nového bazénu a jeho technického zázemí. Jeho projektovaná cena je 35 milionů korun“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Nyní se objevila šance zapojit ústav do projektu EPC, tedy se zaručenými úsporami energie. „To nás vedlo k doplnění projektu bazénu o úpravu vzduchotechniky s příslušenstvím, které sníží energetickou náročnosti celého rehabilitačního ústavu,“ vysvětlil Roman Línek, 1. náměstek hejtmana zodpovědný za investice.
Současně se zlepší i podmínky pro samotné pacienty.  „Nejen pocit vyšší důstojnosti klientů, ale i praktické požadavky provozu  ukazují potřebu bazén zastínit. Rozhodli jsme se pro venkovní žaluzie, které se dají elektricky ovládat, částečně se tím změní také venkovní obklady.  Podle nového harmonogramu prací má být celá stavba dokončena do 15. srpna letošního roku,“ dodal radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr. 
 
Projekt Smart akcelelátor

Zmapovat a následně rozvíjet inovační prostředí v Pardubickém kraji, aby se stal zajímavou destinací pro zahraniční investory. To je jeden z hlavních cílů projektu Smart akcelerátor, který kraj před rokem rozjel. Do roku 2019 by se z Pardubického kraje měl stát na poli vědy, výzkumu a inovací konkurenceschopný region.
„V současné době jsou v plném proudu práce na mapování inovačního potenciálu vybraných podnikatelských subjektů v kraji, včetně definování překážek pro další rozvoj. S tím souvisí dílčí úkoly, jako jsou například výběrová řízení nebo propagační aktivity,“ řekla radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Hana Štěpánová. „Těší mě, že realizace projektu nabírá na obrátkách, a věřím, že Smart akcelerátor napomůže rozvoji inovací v Pardubickém kraji a potažmo rozvoji celého regionu,“ podotkla radní.
Na březen je naplánováno setkání tzv. inovačních platforem, které budou významně ovlivňovat směřování projektu. K účasti v platformách budou vyzváni zástupci velkých a důležitých podnikatelských subjektů, výzkumných ústavů, škol a dalších organizací, které mohou aktivně ovlivňovat rozvoj a inovace v regionu.
Smart akcelerátor
Projekt Smart akcelerátor Pardubického kraje je zaměřen na rozvoj inovačního prostředí v kraji v souladu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky a její krajskou přílohou za Pardubický kraj. Hlavním úkolem projektu je zmapovat a následně rozvíjet inovační prostředí v Pardubickém kraji. Projekt bude mimo mapování inovačních kapacit regionu řešit i problematiku propagace regionu, aby se stal zajímavou destinací pro zahraniční investory, kteří by sem mohli přinést nové know-how a podpořit tak jeho další rozvoj. Více informací o projektu na www.pardubickykraj.cz/smart-akcelerator.
 
Skuteč láká příznivce operety

V programu festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč každoročně figuruje i divácky oblíbená a žádaná opereta. Ačkoli bývá na operetu nahlíženo jako na lehčí žánr, její provedení vyžaduje nejen pěvecké, ale činoherní kvality a pro účinkující umělce je zpravidla stejně náročná jako opera. Výjimkou není provedení operety Rytíř Modrovous Jacquese Offenbacha souborem Moravského divadla Olomouc. Inscenaci se zdejšími umělci nastudoval režisér Václav Málek, po hudební stránce pak Tomáš Hanák. Skutečský festival operetu uvede v neděli 19. března 2017 od 16 hodin.
 „Modrovous je většinou chápán jako opereta určená k prvoplánové zábavě. Skrývá však v sobě mnohé prvky, které mají hlubší význam. Pěvecké party jsou velice náročné a zpracování tématu je okořeněno podtexty, které výrazně reflektují dobu a její problémy. A to i tu dnešní,“ řekl o operetě režisér Málek.
Podle Hanáka je Rytíř Modrovous typickým produktem krále pařížské operety Offenbacha. „Skladatel se vysmívá lidské pošetilosti a maloměšťáctví. Melodie tohoto díla mají prostý, ale půvabný charakter. Hudba je rytmicky živá, má schopnost vykouzlit dobrou náladu a posluchače rozesmát,“ uvedl.
Námětem operety se stala středověká pověst o udatném, ale i bezcitném rytíři s modrým vousem, který postupně zavraždí pět svých manželek a kolem sebe šíří hrůzu, než ovšem narazí na „tu pravou“. Divák se tedy bude na představení možná i trochu bát.
„Určitě se v naší inscenaci objeví od každého něco. Děs a napětí nevylučují humor či nadsázku, které k operetě patří a naopak. Offenbach se námětu zmocnil s velkým citem pro divadlo a zároveň s lehkostí sobě vlastní, a proto humor převažuje,“ zdůraznil Málek.
Čtrnáctý ročník festivalu ve Skutči zahájí 12. března Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín. Koncert, na němž zazní Čajkovského klavírní koncert a Dvořákova Novosvětská je již vyprodán. Značný zájem je i o další koncerty a představení. Do 7. května, kdy festival končí, jich má na programu celkem patnáct.
Podrobnosti o programu naleznete na stránkách: www.festival-hudebni.skutec.cz