Financování připravených investičních akcí města            

Rekonstrukce atletického stadionu Na Skalce, Česká Třebová
Město Česká Třebová připravilo investiční projekt na rekonstrukci atletického stadionu Na Skalce jako náhradu za stávající a dosluhující atletický ovál a především jako podporu rozvoji mládežnického a výkonnostního sportu, resp. podporu sportující veřejnosti.  Investiční projekt má podanou žádost o dotaci na MŠMT ČR, je před stavebním řízením a před provedením
výběrového řízení na zhotovitele stavby. Město Česká Třebová jako investor předpokládá stavbu zahájit v roce 2017 a dokončit v roce 2018 za celkové  předpokládané rozpočtové investiční náklady ve výši 19.000.000,- Kč včetně DPH, z toho v roce 2017 proinvestovat finanční prostředky ve výši 9.800.000,- Kč včetně DPH. Rekonstrukce se týká především samotného sportoviště, jeho vybavení a oplocení a nezahrnuje výstavu šaten a dalšího zařízení, která bude řešena dalším investičním projektem.
 
Parkoviště sportovního areálu Na Skalce s příjezdovou komunikací
Město Česká Třebová již v roce 2016 zahájilo investiční akci „parkoviště sportovního areálu Na Skalce s příjezdovou komunikací". Zhotovitel AGILE spol. s r.o.,  vyšel z výběrového řízení za celkovou cenu ve výši 15.900.726,- Kč bez DPH, resp. 19.239.879,- Kč včetně DPH. V roce 2016 byly v rámci I. etapy stavby proinvestovány finanční prostředky ve výši 14.721.716,- Kč. V roce 2017 by měla být dokončena II. etapa stavby v hodnotě 8.425.000,- Kč (stavba II. etapa za 5.378.877,- Kč + vícepráce z I. etapy za 2.550.000,- Kč z důvodu vyššího rozsahu ploch a objemu ASF krytu, zvýšení třídy rozpojitelnosti zemin a změna použitelnosti zásypových zemin. Z důvodu havárie střechy sousedícího objektu školní tělocvičny VOS a SŠ technické budou v r. 2017 pokračovat stavební práce a nebude možné omezit dopravu na přístupové komunikaci. To bude mít dopady na průběh investice, která bude kompletně dokončena až  v roce 2018. Z celkové předpokládané výši  finančních prostředků 8.425.000,- Kč včetně DPH, je v rozpočtu města pro rok 2017 počítáno s financováním stavebních prací ve výši 2.500.000,- Kč včetně DPH.
 
Tenisová hala  Husova ulice
Město Česká Třebová ve spolupráci s Tenisovým klubem Česká Třebová připravilo investiční projekt „Tenisová hala Husova ulice" především jako podporu rozvoji mládežnického a výkonnostního sportu, resp. podporu sportující veřejnosti a také jako náhradu za stávající „přetlakovou halu", která je za hranicí životnosti. Investiční projekt je před vydáním stavebního povolení a před provedením výběrového řízení na zhotovitele stavby. Projekt byl připraven již v loňském roce, nedostal dotaci z MŠMT, proto byl stažen. Investorem akce bude město Česká Třebová a bude ji financovat z vlastních prostředků, o dotaci na tuto akci již letos nežádalo. Stavba s rozpočtovými náklady 22 500 tis. Kč bude zahájena v letošním roce a dokončena v roce 2018 za celkové předpokládané rozpočtové investiční náklady ve výši 22.500.000,- Kč včetně DPH. Rozpočet stavby činí 19.916.600,-Kč,  ocelová konstrukce tribuny 1.694.000,- Kč, zábor zemědělského půdního fondu 450.000,- Kč...).V letošním roce se plánuje proinvestovat finanční prostředky ve výši 8.500.000,- Kč včetně DPH, další úpravy pak budou navrženy v rozpočtových změnách.
 
Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I/14 v České Třebové
Investiční projekt  „Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové", obsahuje rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení v úseku od  světelné křižovatky až po hranice k. ú. Lhotka (Na Špici). Rekonstrukce chodníků po celé délce úseku jsou financovámy z Integrovaného regionálního programu EU, stejně jako veřejné osvětlení  na úseku Lhotka - Kaufland. Na úseku Kaufland - světelná křižovatka bude investici do nového veřejného osvětlení financovat město Česká Třebová z vlastních prostředků (4 683 tis. Kč).  Investiční EU projekt má registraci a rozhodnutí a je před provedením spojeného výběrového řízení na zhotovitele stavby.  Město Česká Třebová jako investor předpokládá stavbu zahájit v roce 2017 a dokončit v roce 2018 za celkové předpokládané rozpočtové investiční náklady ve výši 28.596.000,- Kč včetně DPH (rozpočet stavby IROP za 23.764.127,- Kč, z toho dotace EU ve výši 18.947.974,- Kč). Letos budou proinvestovány finanční prostředky ve výši 13 mil. Kč včetně DPH.
 

Fotomapa rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení. Stavba je barevně rozdělena na 3 úseky. Na úseku modře vybarveném (Kaufland - světelná křižovatka) bude nové veřejné osvětlení realizováno z prostředků města. Na zbývajících úsecích z pomocí dotace IROP. Chodníky budou na všech třech úsecích financovány s pomocí dotace. Stavba má letos zahájit v dubnu  od světlené křižovatky ke Kauflandu. tento úsek má být hotov do konce září. Ve zbývajících měsících roku bude dále pokračovat rekonstrukce červeného úseku, délka  rekonstruovaných chodníků bude záviset na počasí v říjnu a v listopadu t.r. Zbývající část červeného  úseku a  šedý úsek přijde na řadu v příštím roce 2018.  Současně bude v letošním roce ŘSD provádět frézování a rekonstrukci vozovky na úseku světelná křižovatka -  Lhotka, nový asfaltový  povrch skončí  za mostem u cyklostezky a pneuservisu Habrman.  Stavba bude znamenat omezení pro řidiče a objížďku ulicí Kubelkovou.