ARPZPD v ČR, z. s. Klub Hvězdička
slaví 10. výročí vzniku
V březnu 2017 oslaví naše organizace, která pomáhá postiženým dětem regionu Ústí nad Orlicí své první kulaté narozeniny.
Ráda bych poděkovala všem firmám, nadacím, sponzorům za dosavadní spolupráci.
Děkuji všem asistentům, pedagogům, rodičům a přátelům za podání pomocné ruky v naší cestě. Bez Vás všech bychom nedokázali pomáhat handicapovaným dětem v našem regionu. Všichni rodiče postižených dětí Klubu Hvězdička mají velká srdce. Srdce naplněná láskou, něhou i starostmi, ale své děti nepřestávají milovat a za jejich zájmy nepřestávají bojovat…
Dovoluji si jménem ARPZPD v ČR, z. s. Klubu Hvězdička  popřát všem mnoho sil, radosti, entuziasmu, lásky a splněných přání v následujících  letech.                    S úctou  Jitka Fajtová, předsedkyně ARPZPD v ČR, z. s.  Klub Hvězdička
Klub Hvězdička vznikl na jaře 2007.
Vytvořila se skupina (tvořená převážně rodiči dětí s postižením), která začala prvotním úvahám postupně dávat konkrétnější podobu. Samotná myšlenka týkající se založení občanského sdružení, které by hájilo zájmy dětí s postižením je daleko starší. Přemýšleli jsme, zda se ubírat zcela samostatně nebo využít možnosti stát se jedním z tzv. Klubů ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. Rozhodli jsme se, že chceme být součástí této již několik let fungující Asociace.
Co nás vedlo k založení klubu?
Byla to nejen potřeba sdílet problémy, se kterými se jako rodiče dětí s postižením často setkáváme, ale především pak hledat možnosti jejich řešení a společnými silami prosazovat zájmy našich dětí. Chceme nabídnout takový program, aby mezi nás měli chuť zavítat i další rodiny, které vychovávají dítě postižené, ale i děti zdravé. Jsme rodiče dětí převážně s kombinovaným postižením. Přesto, že děti navštěvují Speciální základní školu, ne vždy jim mohou být zpřístupněny kroužky pro volnočasové aktivity. Mnohdy se jedná o objektivní pohled na omezené možnosti našich dětí. V jiných případech to však může být i nedostatkem osobních asistentů, bez kterých takto postižené dítě nemůže být do kroužku přijato. Rádi bychom vedli kroužky, které by byly tzv. „šity na míru“ našim dětem. Rovněž plánujeme pravidelné jednodenní výlety, které plní funkci nejen poznávací, ale především socializační. Kromě těchto velkých cílů hraje Klub v životě rodin obrovskou úlohu z čistě lidského hlediska.

Poslání a cíle:

  • Sdružovat rodiny, které pečují o děti se zdravotním postižením
  • Nabízet volnočasové a rehabilitačně-terapeutické aktivity pro děti se zdravotním postižením
  • Napomáhat k integraci do společnosti prostřednictvím kulturních a volnočasových aktivit Klubu Hvězdička
  • Rozvíjet spolupráci s organizacemi a institucemi, které se zaměřují na práci s osobami se zdravotním postižením
  • Pomáhat s dofinancováním kompenzačních, rehabilitačních a didaktických pomůcek a finančně přispívat na osobní asistenci

Aktivity klubu:

  • rehabilitačně-terapeutické aktivity (hiporehabilitace, haloterapie, plavání, rehabilitační pobyt)
  • zájmová činnost (tvůrčí dílny pro děti a rodiče – práce s hlínou, aranžování suchých plodů, malování na sklo, aranžování z květin, pletení z pedigu atd.)
  • programy s tématikou (dětský karneval, lampiónový průvod, pálení čarodějnic a jiné), aktivity pro dospělé členy klubu (cvičení pro maminky, semináře, taneční večer a další)

Partnery Klubu jsou Oblastní spolek Českého červeného kříže v Ústí nad Orlicí a Taneční škola Česká Třebová.

Cílová skupina Jsou to rodiny s dětmi se zdravotním postižením (tj. tělesné, mentální, kombinované a jiné zdravotní postižení) zejména z regionu Ústí nad Orlicí.


Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. Klub Hvězdička pro region Ústí nad Orlicí
Smetanova 422, 560 02 Česká Třebová Webové stránky: www.klubhvezdicka.cz
E-mail: klubhvezdicka@seznam.cz IČO: 75110288 DIČ: CZ 75110288
Bankovní spojení: GE Money Bank Číslo účtu: 184510426/0600