20 let NADĚJE v České Třebové        

NADĚJE Česká Třebová letos v březnu oslaví 20 let. Pojďme se malinko vrátit v čase a připomenout si ve zkratce těchto 20 let.
Píše se leden 1997 a na Semanínské ulici v té době finišují práce na opravě tvz. „kachláku“.
Město Česká Třebová za pomocí dotací z MPSV opravilo dům 2084 – 2086 s 55 malometrážními byty, které byly určené pro sociálně potřebné občany města. Tehdejší představitelé města si byli vědomi rizik spojených s pobytem těchto osob, proto bylo vypsáno výběrové řízení na správce domu. Cílem bylo, aby vybraný uchazeč dohlížel na chod domu.
S možností přihlásit se do výběrového řízení byla oslovena veřejnost a místní církve.
Výběrové řízení, jak již tušíte, vyhrála Naděje o.s. a 1.3.1997 v domě 2084 zřídila svou pobočku a zahájila  činnost. Ta je nepřetržitá a pobíhá 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
V létě roku 1997 Česko Třebovou zasáhly povodně a vyplavily i osadu lidí žijících na okraji společnosti v lokalitě „ Benátky“. Vzhledem k událostem byla zahájena výstavba domu 2089, tzv. „pavlačáku“, který má 14 bytů s topením na tuhá paliva. Byty, v tomto domě, byly přiděleny občanům z výše zmíněné osady.  I tento dům vzala pod svůj patronát Naděje o.s..
Zpočátku byla práce zaměřena na správu domů. Postupem času se však ukázalo toto řešení jako nedostatečné a z práce zde bylo patrné, že je nutné občany žijící v těchto domech motivovat a dále s nimi pracovat.
V domě žije v té době přibližně 200 lidí a z toho asi 80 dětí. Bylo zřejmé, že je potřebné se primárně zaměřit právě na děti a vést je ke smysluplnému trávení volného času. V roce 2000 postupně vzniká volnočasový klub David, který postupně začaly navštěvovat nejen děti z domu, ale i z celého sídliště. Na činnosti klubu David se velkou měrou podílejí dobrovolníci z řad místních církví, bez kterých by se tato práce dělat nedala. V klubu se děti doučují, probíhají soutěže, koncerty, tábory, výlety, evangelizace a mnoho dalších aktivit.
V roce 2003 vzniká při Naději fotbalový tým FC Naděje, který v průběhu let posbíral po soutěžích mnohá ocenění. Postupem času však tento tým zaniká.
V rámci výchovného působení dochází k vzniku akce „ Ukliď svoje sídliště“. Úklid sídliště byl organizován dvakrát ročně, postupně docházelo ke zlepšení situace a nyní je organizován jednou ročně. Tato akce se pro nás stala již tradicí.  
S příchodem zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, byla činnost zde překvalifikována na terénní sociální službu.
V roce 2011 Naděje otevírá Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, na Semanínské ulici 2052 v prostorách bývalé kotelny, o které dlouhá léta usilovala, neboť dosavadní prostory pro práci s dětmi byly nevyhovující a nedostatečné. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je určené dětem od 6 do 18 let a jsou jim zde nabízeny aktivity, které rozvíjejí jejich schopnosti a dovednosti. Toto zařízení mohou využít i pro přípravu do školy, případně se na pracovníky obrátit v tíživé životní situaci.
Prostory uvolněné po klubu David začalo využívat RC Rosa, s nímž jsme navázali velmi dobrou spolupráci. RC Rosa zde pracuje s předškolními dětmi.
Dále  spolupracujeme s DDM Kamarád, díky němuž jsme se  zapojili do projektu prevence kriminality. V rámci tohoto projektu jsme s dětmi mohli podniknout mnoho vzdělávacích a poznávacích aktivit i mimo sídliště Borek a nabídnout jim tak jiný náhled na život.
1.3.2017 tomu tedy bude 20 let od zahájení naší činnosti v České Třebové. Za ta léta se povedlo udělat mnoho užitečného, dobrého a potřebného a v této víře budeme dále pracovat.
Ráda bych tímto poděkovala všem kdo s námi spolupracují či se jinak podílí na naší činnosti.
Za celý kolektiv Jana Kašková, vedoucí pobočky

Naše odloučená lokalita....

Na území České Třebové se nachází jedna odloučená lokalita, kde žijí zejména osoby se sociálními problémy, především romské národnosti. Tato lokalita se nalézá v oblasti bývalých sovětských kasáren cca 30 minut chůze od centra města v blízkosti průmyslové zóny (resp. 10 minut autobusem). Tuto lokalitu netvoří pouze dva bytové domy (se 67 byty) pro sociálně potřebné občany na sídlišti, kde byla dříve ubytována sovětská armáda, ale 6 dalších panelových bloků (tří nebo čtyřvchodové, čtyřpodlažní) kde je vysoká koncentrace osob ve složité sociální situaci.
V průběhu let docházelo k postupnému přeskupování obyvatel pracujících do centra města a naopak osob     s finančními a sociálními problémy do této lokality. Po odsunu sovětské armády získalo město dotaci na rekonstrukci těchto domů, přičemž 2 bloky získaly místní firmy. Jeden blok byl prodán do vlastnictví nájemníků. Další blok (těsně sousedí se sociálními byty města) má nyní ve vlastnictví TOBA TRADE s r.o. Ostrava Radvanice a nájemníci se pravděpodobně řadí mezi sociálně slabší obyvatele. Pavlačový dům se sociálními byty bez připojení na rozvod plynu a teplé vody byl postaven pro problémové obyvatele z vytopené lokality Benátky  v roce 1998. 
V lokalitě žije cca 780 oficiálně přihlášených obyvatel, z nichž tvoří značný podíl Romové (tento údaj se nedá zjistit, neboť k romské národnosti se hlásí cca 45 obyvatel).  Dva domy pro sociálně potřebné občany jsou spravovány NADĚJÍ. Společné prostory obou těchto objektů jsou střeženy kamerou. V objektech je stanoven domovní řád a 24 hodin denně je zde přítomen správce, který dohlíží na jeho dodržování a dále pomáhá při řešení situací, do nichž se občané dostávají. Zabezpečuje též v pracovní dny organizování volného času  děti v prostorách nízkoprahového zařízení. Rodinné centrum Rosa organizuje tzv. „školičku“ pro předškolní děti (sklepní prostory v části domu). Tyto aktivity jsou hojně navštěvovány zejména romskými dětmi, a to i z okolních domů. V oblasti je možné koupit pouze základní potraviny (1 obchod), za ostatní vybaveností je nutné docházet do centra nebo do lokality s obchodními domy na druhém konci města. Dá se předpokládat, že značná část obyvatel v této lokalitě se potýká se zadlužeností a nezaměstnaností.
V této lokalitě se zaměřujeme především na poskytování sociálních služeb rodinám s dětmi a osobám ohroženým sociálním vyloučením. Již od roku 1997 zde pracuje NADĚJE, které zabezpečuje, jak je již výše uvedeno správcovskou činnost v domech čp. 2084-2086 a 2089 a poskytuje též terénní služby. Tyto terénní služby jsou však rozšířeny na celou oblast sídliště Semanínské ulice. Zároveň provozuje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež "Borek". Město Česká Třebová hodlá i v následujících letech využívat služby NADĚJE, a tedy je i finančně podporovat, neboť reagují na aktuální potřeby v lokalitě a bez nich by se situace zhoršila.