Odbor školství, kultury a tělovýchovy informuje:               

Zápis do mateřských škol v roce 2017

Kdy a kde vyzvednout přihlášku?
Přihlášku si rodiče mohou vyzvednout v pondělí 3.4.2017 od 8:00 do 15:00 hodin a v úterý 4.4.2017 od 8:00 do 12:00 hodin v příslušné mateřské škole, ve které chtějí své dítě umístit.

Kdy k zápisu?
Zápis do MŠ proběhne v úterý 2.5.2017 od 8:00 do 15:00 hodin a ve středu 3.5.2017 od 8:00 do 12:00 hodin, v těchto dnech rodiče odevzdají vyplněnou přihlášku v příslušné mateřské škole. Upozorňujeme rodiče, že přihlášku je vhodné odevzdat při zápisu pouze v jedné mateřské škole.

Co je nutné vzít s sebou?
K zápisu je nutné vzít s sebou vyplněnou přihlášku, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, rodný list dítěte a potvrzení lékaře o očkování dítěte.

Povinné předškolní vzdělávání
Od 1.9.2017 platí povinnost předškolního vzdělávání pro děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8. daného roku (předškoláci). V roce 2017 platí tato povinnost pro děti narozené v období září 2011 – srpen 2012. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu. Zákonný zástupce může pro dítě zvolit jiný způsob povinného předškolního vzdělávání stanovený v §34a odst. 5) školského zákona.
Povinnost předškolního vzdělávání platí i pro děti, kterým bude pro školní rok 2017/2018 povolen odklad povinné školní docházky. Děti s povoleným odkladem školní docházky se musí dostavit k zápisu do mateřské školy. Dalším způsobem plnění povinné předškolní docházky pro děti s odkladem může být vzdělávání v přípravné třídě základní školy. Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání v přípravné třídě, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské školy. Toto oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Zákonný zástupce může pro dítě zvolit i jiný způsob povinného předškolního vzdělávání stanovený v §34a odst. 5) školského zákona.

Školské obvody spádových mateřských škol
V České Třebové je stanoven jeden společný školský obvod pro všechny mateřské školy. Přijímání dětí bude probíhat obdobně jako v minulých letech dle kritérií pro přijetí dítěte do mateřské školy
Povinné předškolní vzdělávání  

Zásadní změnou v oblasti předškolního vzdělávání je zavedení povinnosti předškolního vzdělávání. Povinnost předškolního vzdělávání upravuje zejména § 34, § 34a, § 34b, § 35 a § 182a zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona1.
Předškolní vzdělávání je povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte. Od 1.9.2017 mají tedy povinnost předškolního vzdělávání děti narozené v období od 1.9.2011 – 31.8.2012 a děti starší, kterým byl povolen odklad školní docházky.
Na povinnost předškolního vzdělávání logicky navazuje povinnost zákonného zástupce dítěte přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, a to v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
Termín zápisu dětí do MŠ v České Třebové je stanoven na úterý 2.5.2017 a středu 3.5.2017. Vyzvednutí přihlášek do příslušné mateřské školy je možné v pondělí 3.4.2017 a úterý 4.4.2017. Uvedený termín se týká jak dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tak dětí mladších.
Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, plní tuto povinnost ve spádové mateřské škole, zřízené obcí, ve které má dítě trvalý pobyt.
Zákonný zástupce dítěte může zvolit jinou spádovou mateřskou školu nebo jiný způsob vzdělávání, např. individuálně bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy; v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravné základní školy speciální nebo v zahraniční škole na území ČR. Povinnosti zákonného zástupce v takovém případě stanovuje odst. 5 a odst. 6 §34a školského zákona. Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro individuální vzdělávání, musí přihlásit dítě k zápisu do příslušné mateřské školy a doručit oznámení o individuálním vzdělávání nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku tj. do konce května, nejlépe však v den zápisu, ředitelce příslušné MŠ (§34a školského zákona).
Školský zákon nově s účinností od 1. 9. 2016 obsahuje vymezení přestupku, kterého se fyzická osoba dopustí tím, že jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání nebo zanedbává péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte. V těchto případech může být uložena pokuta až do výše 5.000 Kč.
Rozsah povinného předškolního vzdělávání
Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání. Ředitel mateřské školy stanoví začátek doby vzdělávání v časovém rozmezí od 7 hodin do 9 hodin a uvede jej ve školním řádu. (§1c vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání2).
Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin. Termín jarních prázdnin se určuje podle sídla mateřské školy. Dítěti je však zaručeno právo vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno. Do mateřské školy tedy v době prázdnin může, ale nemusí docházet.
Pravidla pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání budou stanovena ve školním řádu příslušné mateřské školy.