Záměr prodeje pozemku                     

Město Česká Třebová,  zveřejňuje tímto podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje pozemku ppč. 559/95 o výměře 779 m2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, určeného k výstavbě rodinného domu,  za minimální cenu 847 000 Kč. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

Pozemek ppč. 559/95 v katastrálním území a obci Česká Třebová bude při převodu zatížen právem zpětné koupě ve smyslu § 2135 a násl. obč. zák. Věcné právo bude zřízeno na dobu neurčitou jako právo věcné. Toto věcné právo bude vymazáno v případě, že na pozemku bude dokončena, případně rozestavěna stavba rodinného domu, alespoň do stavu zřejmé dispozice prvního nadzemního podlaží. Právo zpětné koupě nebude uplatněno v prvních pěti letech od prodeje, ledaže by chtěl vlastník pozemek zcizit.

K pozemku jsou dovedeny inženýrské sítě, část pozemku je zatížena věcným břemenem ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

 

Další podmínky pro přijímání a posuzování žádostí.  

  1. Písemné žádosti budou přijímány odborem majetku města do konce měsíce dubna 2017.

  2. Sejde-li se více zájemců, bude mezi nimi rozhodnuto v dražbě. Do dražby nebudou připuštěny osoby, které nebudou mít ke dni 31.03.2017 uhrazeny své závazky vůči Městu Česká Třebová. Případná dražba proběhne 15.05.2017 v 17,00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu.