Tři varianty obchvatu města - jsou už vyřešeny?                 

V současné době zřejmě stále ještě probíhá hodnocení vlivu plánované přeložky na životní prostředí. Tento proces EIA m á svůj řád a předchází vytvoření projektové dokumentace této stavby (alespoň na stupeň DÚR). Pro realizaci je také následně zapotřebí zajistit vykoupení potřebných pozemků a zajistit financování stavby. To všechno  znamená, že termín zahájení této akce rozhodně zatím není "přede dveřmi". Na webu MŽP ČR byl již před rokem uveden obsáhlý dokument (cca 140 stran) s řadou tabulek a mapových podkladů. Z nich jsem připravil dále uvedený výtah  jako informaci o tom, co se to vlastně chystá. Vyčteme zde i to, jakou prioritu lze  tomuto projektu přisoudit. Ukazuje se např., že negativní vlivy nové přeložky zůstanou zejména na km, 7,3 - 7, 5, kde přeložka prochází prakticky po současné trase I/14 kolem firmy Drumel a Co, resp. hostince Na Stráži, zde pomohou jen vyšší akustické stěny. Mapové podklady k navrženým trasám uvádím za textem.

Hodnocení naznačuje, že největší šanci na realizaci má červená varianta dlouhá 14,6 km, jejíž součástí je i křižovatka u Korada a tunelů, navržená jako okružní. Studii na tuto křižovatku již město Česká Třebová iniciovalo (a zaplatilo) v loňském roce 2015 v naději, že to přinese rychlejší realizaci. Dále zveřejněný materiál však předpokládá tuto křižovatku jako součást navržené přeložky. Na její vyčlenění a samostatnou realizaci lze proto nahlížet jako málo pravděpodobné.

Nejvíce diskutovaným problémem je vliv hluku. K problému vybírám z materiálu pro EIA tabulku, která  dokumentuje porovnání variant z hlediska vlivů hluku na zdraví ve formě dodržení, nebo překročení hladiny hluku 60 dB ve dne nebo 50 dB v noci a případné potřeby realizace protihlukových opatření (PHO).

Ukazatel                                                                                Varianta 2030                                                                             

                                                                                                Pokračování stávajícího stavu    Červená    Modrá   Zelená

Počet objektů  s překročením 60/50 dB                                                       115                             0              0           14

Počet objektů, které vyžadují PHO pro zajištění  60/50 dB                                                             8             13          17

Odhad počtu obyvatel v  prostorech s překročením  60/50 dB                     460                             0               0          56

Z uvedeného je zřejmé, že z hlediska vlivů na zdraví je nejvhodnější varianta červená, následovaná variantou modrou. Varianta zelená pak již vykazuje mnohem větší vlivy na  zdraví a srovnávací varianta pokračování stávajícího stavu vykazuje vlivy na zdraví největší. Výstavbu varianty červené lze rozdělit na dvě na sobě nezávislé etapy nebo vybudovat pouze etapu první, která znamená skutečný obchvat města. představuje novou trasu do km 7,221 (po křižovatku silnic I/14 a  III/0147). V II. etapě by se pak podle objemu zajištěných finančních prostředků vybudoval zbývající úsek kolem Třebovic. Tam problémy s hlukem dopravy řeší jen jednotlivci, zatímco v České Třebové stovky lidí!  V současné době to naopak vypadá (bohužel) tak,  jako by se i naše město staralo  především o trasu kolem Třebovice.  (Proti tomuto úseku vedenému přes rybník Hvězda se velmi negativně staví ochránci přírody z organizace Rybák Svitavy, což na příkladu úseku dálnice D8 přes České středohoří může znamenat velké průtahy... )  Starejme se tedy hlavně o úsek 1., tedy vlastní obchvat našeho města, starejme se především o vlastní občany!