Nejdůležitější změny v novele stavebního zákona              

Zdroj: Verlag Dashöfer

K zákonu č. 183/2006 Sb. probíhá v těchto dnech očekávaná novelizace, která má především zajistit zkrácení stavebního řízení i změnu kompetencí dotčených orgánů v procesu výstavby. Jelikož novela ještě nenabyla účinnosti, uvádíme zde ty nejdůležitější teze změn současně platného zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.  Novelou stavebního zákona (sněmovní tisk 927) jsou dotčeny především obecní úřady a krajské úřady, které v rámci výkonu přenesené působnosti vykonávají působnost pořizovatele územně plánovacích podkladů (územně analytické podklady a územní studie) a pořizovatelů územně plánovací dokumentace. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností (tzv. úřady územního plánování) nebo krajské úřady dále vykonávají působnost dotčeného orgánu v řízeních a postupech, v nichž se posuzují změny v území, ať už jsou tato řízení nebo postupy vedeny podle stavebního zákona nebo podle zvláštních právních předpisů.

Změna se promítne do ust. § 6 – Orgány obce
Obecní úřad obce s rozšířenou působností jako orgán územního plánování (dále jen úřad územního plánování v přenesené působnosti) bude nově vydávat závazné stanovisko podle § 96b, není-li příslušný krajský úřad (§ 6 odst. 1 písm. e) a také, dle písm. f) bude podávat návrh na vložení dat do evidence územně plánovací dokumentace, místo původního určení jako dotčeného orgánu v územích řízení, v němž se rozhoduje o změnách v území.
 
Obecní úřady obcí
V odst. 3 má dojít k významné změně v současné době platné činnosti stavebního úřadu;
místo stavebního úřadu bude fungovat Obecní úřad obce, který je stavebním úřadem a podle novely má vykonávat následující činnosti:
a) vydávat rozhodnutí a provádět jiná opatření podle části třetí hlavy III dílu 4 a 5, není-li dále stanoveno jinak,
b) vydávat rozhodnutí, provádět jiná opatření a vykonávat další činnosti podle části čtvrté,
c) poskytovat informace pro pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace,
d) vykonávat další činnosti podle tohoto zákona.
 
Obecné stavební úřady (§13 odst. 1)
Za současně platného zákona jsou ustanoveny obecné stavební úřady:
a) ministerstvo, které je ústředním správním úřadem ve věcech stavebního řádu,
b) krajský úřad,
c) obecní úřad obce s rozšířenou působností)
d) pověřený obecní úřad)
e) městský a obecní úřad, který tuto působnost vykonával ke dni 31. prosince 2012.
 
Zákon jim přiznává určité kompetence v odst. 2 až 4. Novela tyto odstavce vypouští a ponechává v odst. 2 působnost stavebních úřadů v odst. 1 písm. b) až c) jako působnost přenesenou. V odst. 5 má obecní úřad s přenesenou působností vykonávat rovněž pravomoc podle části čtvrté I. dílu a podle § 122, 123, 124 a 134. Stanovení správních obvodů obecných stavebních úřadů podle nově vloženého odst. 6 bude zveřejněno prováděcím předpisem.
 
Problematické body, které řeší návrh novely
Mezi nejdůležitější problematické body v současné právní úpravě náleží složité a dlouhé povolování staveb, složitá příprava území pro výstavbu, někdy i nevhodně řešená koordinace veřejných a soukromých záměrů na využití území. K tomu se řadí problematická nutnost získat několik správních rozhodnutí vydávaných v samostatná řízení a vyžadování velkého množství stanovisek dotčených orgánů. Co se týče postavení dotčených orgánů, problém je v současnosti spatřován v tom, že jejich postavení je upraveno nejednotně a nejednoznačně ve zvláštních zákonech. Mezi další problémy patří nutnost dokládat podkladová rozhodnutí, získávání mnoha forem povolení, kompetenční roztříštěnost a v neposlední řadě komplikuje situaci i dlouhá lhůta k získání konečného oprávnění k realizaci
záměru a jeho dlouhá příprava zdržuje příliv zahraničních investic, čímž vznikají problémy s včasným čerpáním prostředků z fondů EU.
 
Řešení v novele v oblasti územního plánování
Novela zpřesní poskytování údajů o území pro územně analytické poklady.
 
Zjednodušení pořizování aktualizací a změn územně plánovací dokumentace
V rámci zjednodušení pořizování aktualizací a změn územně plánovací dokumentace jsou posuzovány dvě procesní úpravy; upuštění od zadání a zprávy o uplatňování, pokud nejsou vyžadovány varianty řešení a spojení společného jednání a veřejného projednávání do jedné etapy. Na úseku územního plánování novela upřesňuje povinnost zveřejnit vydanou ÚPD, právní stav po její aktualizaci nebo změně a územní studii, které byla schválena možnost jejího využití, způsobem umožňující dálkový přístup. Dále se novela dotkne doplnění o možnost umisťovat přípojky inženýrských sítí a účelové komunikace v nezastavěném území v případech, kdy tomu nebrání veřejné zájmy.
 
Změny na úseku stavebního řádu
Na úseku stavebního řádu novela dále řeší upřesnění přezkumu souhlasů vydávaných stavebním úřadem; možnost rozhodnout usnesením o provedení společného řízení též v případech, kdy nejsou splněny podmínky pro vydání společného územního souhlasu a souhlasu s ohlášením; rozšíření pravomocí autorizovaných inspektorů; rozšíření možnosti svépomocné výstavby na veškeré rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci; zdůraznění veřejnoprávního titulu rozhodnutí nebo jiného úkonu podle stavebního zákona, které opravňuje stavebníka provést stavební záměr podle předpisů veřejného práva atd.
 
Zrušení zmocnění pro Hlavní město Prahu
V novele je uplatněno zrušení zmocnění pro Hlavní město Prahu k vydání pražských stavebních předpisů a zrušení pražských stavebních předpisů, které opravňuje Hlavní město Prahu stanovit v přenesené působnosti obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze. Toto zmocnění zakládá nerovnost mezi Prahou a jinými vyššími územně samosprávnými celky, které tuto pravomoc nemají a v praxi přináší řadu nesystémových a neodůvodněných odchylek mezi požadavky na výstavbu v Praze a v ostatních částech republiky.
 
Uplatňování závazného stanoviska dotčenými orgány územního plánování
V tomto případě jde o stavební úřady, které napříště nebudou posuzovat záměr žadatele na provedení změn v území z hlediska jeho souladu s politickou územního rozvoje, územně plánovací dokumentaci a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, protože tato kompetence přechází na úřady územního plánování, popřípadě na krajské úřady, které jako dotčené orgány budou vydávat závazné stanovisko do těch řízení a postupů podle stavebního zákona, v nichž se posuzují změn v území.