Spolků, hasičů či tělovýchovných organizací se EET netýká

Dle § 12, písm. h) zákona č. 112/2016 Sb. jsou tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků (tedy spolků, hasičů, tělovýchovných organizací apod.) vyloučeny z evidence tržeb. Stejně tak i Spolky dobrovolných hasičů, zřízených obcí (§ 12, odst. 1, písm. b) a c).

Z povinnosti evidovat tržby budou vyloučeny takové příjmy, které bude možné označit jako příjmy ojedinělé, příjmy z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků nebo příjem nepocházející z podnikatelské činnosti. (Podrobněji jsme se zabývali vynětím restaurace provozované obcí z EET či Elektronické evidenci tržeb u neziskových organizací.) Dá se předpokládat, že pořádání každoročního výročního plesu nebo zábavy nemá povahu podnikání u veřejně prospěšného nebo zájmového spolku, i když se na něj vstupenky lidem prodávají a teoreticky z něj může spolek docílit zisk.

K posouzení drobné vedlejší podnikatelské činnosti Metodický pokyn Generálního finančního ředitelství na str. 15 –16 mimo jiné uvádí: "příjem/výnos z této činnosti by neměl být za sledované období vyšší než 175 000 Kč, nebo tyto příjmy nesmí překročit 5 % z celkových příjmů/výnosů veřejně prospěšného poplatníka za sledované období. Pro posouzení povinosti evidence v daném roce k 1. 1. je rozhodující souhrn příjmů/výnosů za předchozí kalendářní rok."

Bude povinen se zapojit do e-tržeb (EET) i ten, kdo prodává sezónně například květiny, zeleninu, ovoce nebo med, jako přebytek z vlastní zahrádky?

Pokud se jedná o občasný přivýdělek, který nemá povahu podnikání, nebude prodejce evidenci tržeb podléhat. Samozřejmě však platí, že pokud někdo tímto způsobem podniká, byť nepravidelně, pak se e-tržby vztahují i na něj. Fyzické osoby by měly umět tyto situace rozlišovat už dnes kvůli plnění povinností podle zákona o daních z příjmů – ale pokud si nebudou jisté, místně příslušný finanční úřad jim pomůže problém posoudit. Zákon totiž zavádí také institut závazného posouzení, které poplatníkům, kteří si nebudou jisti, vydá finanční úřad za snížený správní poplatek 1000 korun.

Stánky s občerstvením, u nichž se jedná o tzv. prodej „s sebou" a není u nich vytvořeno zázemí ke konzumaci – stolky, židle atd. spadají do 3. etapy od 1. 3. 2018, neboť v případě tohoto zvoleného způsobu prodeje se jedná o dodání zboží, více v Metodickém pokyn Generálního finančního ředitelství na str. 38 - 39.

Zde je metodika pro  zařazování mezi Obchodní modely a situace, při nichž dochází k prodeji
potravin, a jejich zatřídění pro účely evidence tržeb.