Usnesení z rady města konané dne 18. dubna 2017             


č. 395
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v ulici J. Drobného  čp. 1111 v České Třebové s panem M. V. a s paní M. V. na dobu neurčitou od 01.05.2017 za měsíční nájemné ve výši 51,95 Kč/m2. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je ukončení nájmu k bytu č. 18 v ulici Na Trubech a odevzdání správci bytového fondu, společnosti TEZA s.r.o. nejpozději do 01.05.2017. Rada města požaduje složení peněžních prostředků k zajištění nájemného ve výši trojnásobku měsíčního nájemného (13.783 Kč) podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dle svého usnesení č. 1204 ze dne 16.12.2009.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 396
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 53 o velikosti 1+1 v čp. 1400 na Masarykově ulici v České Třebové s paní K. K. na dobu určitou, na 12 měsíců, od 01.05.2017 do 30.04.2018  za měsíční nájemné 51,95  Kč/m2. Současně užívaný byt v témže domě vrátí paní K. nejpozději do 30.04.2017.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 397
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 31 o velikosti 1+1 v čp. 1400 na Masarykově ulici v České Třebové s panem E. K. na dobu určitou, na 12 měsíců, od 01.05.2017 do 30.04.2018  za měsíční nájemné 51,95  Kč/m2
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 398
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 o velikosti 1+1 v čp. 1400 na Masarykově ulici v České Třebové s paní E. F. na dobu určitou, na 12 měsíců, od 01.05.2017 do 30.04.2018 za měsíční nájemné ve výši  51,95  Kč/m2
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 399
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 73 o velikosti 1+1 v čp. 1400 na Masarykově ulici v České Třebové s panem J. Š. na dobu určitou, na 12 měsíců, od 01.05.2017 do 30.04.2018  za měsíční nájemné ve výši  51,95  Kč/m2
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 400
Rada města souhlasí se stavbou „Rekonstrukce a přístavba rekreační chaty, Česká Třebová, Rössler“ na pozemcích stpč. 3725, ppč. 1298/2 a ppč. 1298/4 v katastrálním území a obci Česká Třebová, která sousedí s pozemkem ve vlastnictví města Česká Třebová ppč. 3482/2, v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti J. R. ze dne 10.04.2017.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 401
Rada města na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 a Protokolu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 10.04.2017 schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Přenosná motorová stříkačka s vřetenovými uzávěry pro JSDHO Česká Třebová – Lhotka“ a uzavření smluvního vztahu s uchazečem Požární bezpečnost, s.r.o., Královský vršek 3545/42, 586 01 Jihlava, IČO: 276 60 940.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 402
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 zadávací dokumentaci, rozeslání výzvy k podání nabídky a uveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Dodávka mycího stroje pro školní kuchyni Základní školy Česká Třebová, Habrmanova ulice“, v textu dle předloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 403
Rada města schvaluje v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Protokolem o posouzení podmínek účasti a hodnocení nabídek ze dne 12.04.2017 zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové“ a uzavření smluvního vztahu s uchazečem SOVIS CZ, a.s., Přemyslova219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 275 32 208, za celkovou cenu ve výši 16.666.265,- Kč bez DPH, v textu dle předloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 404
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 3.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová a TK Česká Třebová, z.s., IČ 26575311, se sídlem Husova 22, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným panem Jaroslavem Rybkou, prezidentem klubu, za účelem podpory realizace sportovní akce, v textu dle předloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: p. Hrdličková
č. 405
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace v celkové výši 9.200 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová a Tělovýchovnou jednotou Lokomotiva, z.s. Česká Třebová, IČ 15029824, se sídlem Husova 22, 560 02 Česká Třebová, zastoupenou panem Čestmírem Rypkou, předsedou, za účelem podpory realizace sportovních akcí, v textu dle předloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: p. Hrdličková
č. 406
Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy ve výši 20 000 Kč mezi městem Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 00278653, zastoupené Jaroslavem Zedníkem, starostou a společností HigBic s.r.o., Na Hrázi 244, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ 29208521, zastoupenou Josefem Zimovčákem, jednatelem společnosti, v textu dle předloženého návrhu.
Finanční dar se poskytuje jako podpora 8. ročníku veřejné charitativní cyklo tour „Na kole dětem“.
                                                                                              Zodpovídá: p. Hrdličková
č. 407
Rada města bere na vědomí zprávu o provedené inventarizaci sbírkového fondu Městského muzea Česká Třebová za rok 2016, dle předloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: p. Hrdličková
č. 408
Rada města souhlasí se jmenováním inventarizační komise pro pravidelnou inventarizaci sbírkového fondu Městského muzea za rok 2017 v následujícím složení:
Mgr. Jitka Peková – předsedkyně komise
Hana Harapat – členka komise
Mgr. Veronika Němcová – členka komise
Bc. Veronika Fadrná – členka komise                 
                                                                                              Zodpovídá: p. Hrdličková
č. 409
Rada města souhlasí s podáním žádosti Mateřské školy Česká Třebová, U Stadionu o podporu projektů „Školní asistent“, „Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ“, „Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize“, „Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv“ a „Odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči dětí MŠ“ z OP VVV č. 02_16_022 „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“, dle předloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: p. Hrdličková
 
Schváli:l  Dobromil Keprt   místostarosta
Zapsala:  Miroslava Kejvalová   sekretariát
                                                      Jaroslav  Z e d n í k
starosta města
 V České Třebové dne 18. dubna 2017
 
 
č