15. ročník celostátní soutěže „Komenský a my 2016 - 2017“
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského a Základní školou J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí vyhlašuje 15. ročník celostátní literárně historické a výtvarné soutěže pro děti a mládež “KOMENSKÝ A MY” pro školní rok 2016 - 2017.
Ústřední kolo všech kategorií, včetně vyhlášení výsledků, se uskuteční v Brandýse nad Orlicí ve dnech 5. až 7. dubna 2017.   Vedle oceněných prací v každé kategorii budou uděleny: „Cena za nejlepší literární práci“ v kategorii B „Cena Pardubického kraje“ „Cena pedagogovi za vynikající práci se žáky a studenty“ „Cena ZŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí“
PODMÍNKY ÚČASTI A TÉMATA 15. ROČNÍKU SOUTĚŽE:
Soutěž je organizována ve třech kategoriích (A, B, C). Bližší informace lze získat na webové stránce Základní školy J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí http://zsbrandysno.cz .
Kategorie A (výtvarná část soutěže) – pro děti ve věku 6 – 11 let (žáky prvního stupně ZŠ a odpovídajících ročníků ZUŠ)„Orbis pictus 21. století – nové stránky Světa v obrazech očima dětí“ Tato kategorie je rozdělena do dvou věkových skupin. V první (A1) soutěží se svými výtvarnými pracemi děti 1. – 3. ročníku ZŠ (a odpovídajících roč. ZUŠ), ve druhé (A2) pak děti 4. a 5. ročníků ZŠ(a odpovídajících roč. ZUŠ). Každá škola může do této kategorie (kat. A) vybrat ze svého školního kola nejvíce 5 prací.
Do soutěže budou přijímány výtvarné práce provedené jakoukoliv technikou včetně trojrozměrných (objekty, keramika apod.) do max. formátu velikosti A2 u dvojrozměrných děl a max. 20×20×20 cm u trojrozměrných.
Kategorie B (literárně historická část soutěže ) – pro žáky 6. – 9. ročníků ZŠ, prvního stupně víceletých gymnázií a odpovídajících ročníků ZUŠ Skládá ze dvou částí. První představuje literární práci – zamyšlení na téma stanovené pro daný ročník soutěže. Rozsah práce by neměl překročit 3 normostrany, ze školních kol může postoupit do celostátního finále maximálně 5 prací. Druhou část soutěže v této kategorii tvoří znalostní test zaměřený na život, dílo a dobu J. A. Komenského. Autoři 20 nejlepších literárních prací a jejich pedagogický doprovod budou pozváni na finále soutěže v Brandýse nad Orlicí, kde se žáci utkají v testu znalostí v ústředním kole soutěže (17. 3. 2016).
Kategorie C (literární práce – úvaha /esej) – pro studenty středních škol Je určena studentům všech typů středních škol a studentům druhého stupně víceletých gymnázií. Účastní se odbornou literární prací (korespondenční formou) na dané téma. Rozsah práce či studie by neměl přesáhnout 5 normostran. Autoři nejlepších prací budou pozváni k převzetí cen při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže do Brandýsa nad Orlicí.
Témata 15. ročníku Kategorie A : „Krása stáří“    Kategorie B: „Volný čas“   Kategorie C: „ Láska a její podoby“
Fotografie z vyhodnocení soutěže v pátek 7. dubna 2017 - foto Luboš Kozel