Správní rada Univerzity Pardubice má nové předsednictvo. V čele stanul Roman Línek

Pardubice – Nejvyšší orgány univerzity mají napilno. Ve čtvrtek 27. května jednala na půdě Univerzity Pardubice i její správní rada, jeden ze šesti orgánů vysoké školy.

Správní rada Univerzity Pardubice se obvykle schází dvakrát do roka a jedná o důležitých otázkách vysoké školy. Na programu čtvrtečního zasedání tohoto významného, dvanáctičlenného orgánu univerzity bylo vyhodnocení institucionálního plánu Univerzity Pardubice za rok 2016 i celkové zhodnocení činnosti univerzity za uplynulý rok. Členové správní rady schvalovali rozpočet univerzity na rok 2017 a zamýšlené právní jednání univerzity, tedy koupi investičně náročného rentgenového fotoelektronového spektroskopu pro potřeby výzkumu v univerzitním Centru materiálů a nanotechnologií, ale také např. vstup Univerzity Pardubice do sdružení právnických osob Czech Smart City Cluster.

Na čtvrtečním zasedání bylo zvoleno na období následujících dvou let též nové předsednictvo správní rady. Do čela Správní rady Univerzity Pardubice byl zvolen Ing. Roman Línek, MBA, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje. Místopředsedy se stali doc. Ing. Václav Petříček, CSc., předseda představenstva Komory pro hospodářské styky se SNS, s.o.k. Praha, a MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva a generální ředitel a. s. Nemocnice Pardubického kraje.

Roman Línek patří mezi dlouholeté členy správní rady, v níž zasedá již 3. šestileté funkční období, tj. od roku 2004. Po čtyři dvouletá funkční období působil ve funkci místopředsedy správní rady (2005-2007-2009, 2013-2015-2017) a třetí dvouleté období bude nyní stát v čele správní rady coby její předseda (2009-2011-2013 a nyní 2017-2019).

Univerzita má 4 nejvyšší samosprávné orgány – rektora, který stojí v čele vysoké školy, akademický senát, který je zastupitelským orgánem voleným akademickou obcí, vědeckou radu, odborný orgán pro tvůrčí činnost vysoké školy, a podle novely vysokoškolského zákona z roku 2016 nově i radu pro vnitřní hodnocení, která byla na Univerzitě Pardubice právě ustavena. Dalšími orgány veřejné vysoké školy jsou kvestor, který řídí hospodaření a vnitřní správu univerzity, a právě správní rada, kterou jmenuje a odvolává ministr školství a jejímiž členy nemohou být zaměstnanci univerzity, ale jsou jimi naopak významní představitelé veřejného života a odborníci externí. Členové správní rady univerzity jsou jmenováni ministrem na funkční období 6 let. Většina členů správní rady, pokud to je možné, pokračuje se svojí aktivní účastí v tomto orgánu univerzity i v dalším funkčním období, což umožňuje kontinuitu vykonávaných činností a významně pozitivně ovlivňuje stabilitu rozhodovacích procesů zásadních pro chod vysoké školy.

Ing. Valerie Wágnerová  mluvčí Univerzity Pardubice