Základní škola praktická má problémy se snižujícím počtem žáků

Výuka ve škole však bude pokračovat
Nová legislativa, která zavádí prakticky všechny prvňáčky bez velkého ohledu na jejich zdravotní stav a duševní rozvoj do tříd základních škol se podepisuje jak na úrovni vzdělávání v některých základkách, tak na počtech žáků základních škol praktických.
ZŠ praktická Česká Třebová sídlí v Borku na náměstí 17. listopadu ve vlastní budově a zřizována Pardubickým krajem. V tomto školním roce školu navštěvuje již pouze 22 žáků, dříve jich bylo 50 - 70.  Vzdělávací programy speciálně upravené pro ZŠ praktické byly zrušeny a tak musí vedení školy stanovit pro každého žáka této školy jeho vlastní individuální vzdělávací plán. Bez takového plánu se zde žáci nemohou vzdělávat. Doporučení k návštěvě tohoto typu školy musí dát Pedagogická poradna. Protože přísun šesti nebo sedmiletých dětí není, bude i nadále počet žáků klesat a po ekonomické stránce nebude nadále možné školu provozovat. Ředitelka školy Mgr. Iva Fikejsová tuto skutečnost oznámila svému zřizovateli. Důsledkem by mělo být to, že bude tato škola v České Třebové zrušena.  Pardubický kraj - odbor školství i vedení města Česká Třebová to nechce dopustit a tak jednají o vyřešení situace. Výuka na ZŠ praktické bude nadále pokračovat s tím, že škola bude dislokovaným pracoviště obdobné školy v Ústí nad Orlicí, kde je větší počet žáků, jde o školu internátního typu. Budova bude nadále spravována Pardubickým krajem, škola  se bude nadále podílet na dnes již povinné přípravě předškoláků tak, aby nemuseli z Borku dojíždět do mateřských škol ve městě.
Připomeňme si historii této školy:  Samostatná "pomocná třída" byla v České Třebové zřízena na obecné škole chlapecké od 1. 3. 1933. Učitelem byl Josef Burian a třída měla 17 žáků. Postupně  přibylo žáků, byla zřízena i další třída, vystřídala se řada učitelů a učitelek. Od roku 1948 se pomocné školy staly samostatnými, jmenovaly se "zvláštní školy". Po dostavbě dnešní Habrmanova sídlila tato škola v suterénu jejího jižního křídla, ředitelem byl od roku 1950 Stanislav Suchomel. Až po 26 letech jej v této funkci vystřídal Mgr. Ladislav Houser. V těchto letech  zde učili učitelé, kteří vystudovali obor "speciální pedagogika", nebo získali tuto odbornost v dálkovém studiu. Šlo tedy o učitele pro svou práci odborně dobře připravené, měli dobré výsledky. Škola připravovala žáky na praktická povolání. Po uvolnění bývalých sovětských kasáren v Borku byla v roce 1991 zvláštní škola přemístěna do své současné budovy na náměstí 17. listopadu. Ředitelkou školy se stala Mgr. Iva Fikejsová. Tato školní budova byla přejmenována od Roku 2006 na praktickou a před několika lety byla její budova převedena do majetku Pardubického kraje. Podařilo se zde školu pěkně zařídit tak, aby vyhovoval specializované výuce, škola získala dobré zázemí i pro sportovní vyžití, navazovala úzké kontakty s odbornými učilišti, ve kterých žáci školy potom pokračovali ve odborné přípravě.  Tento rozvoj však ukončila nová legislativa, která si klade za cíl společně vzdělávat celou populaci na základních školách, základním školám praktickým byly zrušeny jejich dokumenty umožňující speciální přístup při vzdělávání žáků, i když název školy - " praktická" zůstal i nadále.
ZŠ praktická zdaleka není jen školou pro děti z romských rodin, má důležité poslání, které nyní ocení především učitelé a rodiče žáků z I. stupně základních škol, kde výuku brzdí jednotlivci, kteří by daleko raději vzdělávali právě na ZŠ praktické, kam ale nesmí. Na to, aby se tak  mohlo stát musí absolvovat poměrně složitý a dlouhodobý proces. Škola je v Borku, je umístěna v lokalitě, kde je skutečně problémových dětí nejvíce, její zaměření a poslání vyhovovalo a vyhovuje jak rodinám dětí, tak i pro začlenění absolventů do dalšího vzdělávání a praxe. Bylo by nejlepší, kdyby se opět systém začleňování  problémových žáků do praktických škol alespoň poněkud zjednodušil. To však není bohužel v pravomoci města.
A tak se může stát, že díky spádovým oblastem škol nebudou podmínky na vzdělávání dětí všude stejné, v některé škole, kde bude ve třídách problémových dětí nejvíce, budou mít učitelé složitější práci a nebudou se moci  věnovat plně věnovat i dalším dětem, i když samozřejmě učitelé se opravdu snaží, jak jen mohou. Je to již nyní znát jak na některých ZŠ v České Třebové, tak i v Ústí nad Orlicí.  Tato skutečnost pak může i ovlivňovat i rodiče při výběru školy, kam své děti zapsat.   (mm)