Českotřebovský deník 163/2017 (12/6) 
Vyjede prázdninový cyklobus přes českomoravské pomezí

Autobus, který je uzpůsobený pro převoz jízdních kol, vyjede každý pátek, sobotu a neděli od 30. června do 3. září, dále také ve sváteční dny 5. a 6. července. Podrobné informace o provozu cyklobusu najdou zájemci na portálu www.ceskomoravskepomezi.cz. Letáky s jízdním řádem, mapkou a několika tipy na výlet budou k dispozici v informačních centrech regionu. Cyklobus zastavuje na terminálu Jana Pernera.  S cyklobusem mohou cyklisté i pěší turisté poznat řadu zajímavých míst na pomezí Čech a Moravy, jako jsou třeba zámek v Nových Hradech, Hřebečské důlní stezky, úzkokolejka v Mladějově, Toulovcovy maštale či rozhledna na Kozlovském kopci u České Třebové.
 
Dluhy města Česká Třebová 2007  a 2017

Před deseti lety město Česká Třebová splácelo poslední část úvěru, který byl na přelomu století určen na rekonstrukci krytého plaveckého bazénu (k 1. lednu 2007 zbývalo splatit 7292 tis. Kč) a další úvěr, poskytnutý na výstavbu DPS, tělocvičny a jídelny ZŠ Nádražní ulice, kde k. 1. 2007 zbývalo splatit 47 148 tis. Kč. Navíc bylo v roce 2006 město nuceno přijmout překlenovací úvěr na výstavbu SKI areálu Peklák  ve výši 21 mil. Kč.  Tento úvěr byl pak v roce 2007 refundovaný z fondů EU a v dalších letech pak již město nezatěžoval.  Dluhová služba  města v roce 2006 činila 7,528 mil. Kč. Další ukazatel, který by bylo možné sledovat, je výše dluhu přepočtená na jednoho obyvatele města. Pro Českou Třebovou vycházela před deseti lety aktuální  celková zadluženost ve výši   4586 Kč/obyvatele. Toto číslo bylo tehdy zhruba na úrovni Pardubického kraje, neboť v roce 2006 každý obyvatel kraje dlužil díky přijatým úvěrům krajského zastupitelstva 4220 Kč. Největší zadlužení v té době měla Litomyšl (17200 Kč/obyvatele). Po úhradě dotace na areál Peklovec pak tzv. dlouhodobá zadluženost města v r. 2007 rychle klesla na úroveň 3,313 tis.Kč/obyvatele. (V té době se dotace EU proplácely městům zpětně, nyní to je jinak) Úvěr, přijatý v r. 1997 na rekonstrukci krytého bazénu byl v roce 2007 v podstatě splacen, ale město následně přijalo další úvěr na dostavbu zimního stadionu, který splácíme ještě v dnešní době. 
Jaká je situace v současnosti: Nyní město Česká Třebová stále ještě splácí úvěr na stavbu tělocvičny ZŠ Nádražní a DPS, k 1. 2017 zbývá splatit poslední část  4 308 tis. Kč. Z Dalšího úvěru na stavbu zimního stadionu, přijatého v roce 2007 zbývá k 1.1. 2017 splatit ještě poslední část ve výši 2400 tis. Kč z úvěru poskytnutého v roce 2010 na výstavbu dopravního terminálu Jana Pernera zbývá k 1.1. 2017 splatit ještě částku 44 mil. Kč.  K 1. lednu  tak činilo celkové zadlužení 50 708tis. Kč., t.j.  3210 Kč/ obyvatele.  Celková dluhová služba (splátky úvarů§ + úroky)  v letošním roce v rozpočtu města je určena 13620tis. Kč. Pro příští rok 2018 již vychází ale mnohem optimističtější hodnoty. 
 
Mineralogický klub Česká Třebová, z.s. zve

Zveme  členy Mineralogického klubu a všechny další zájemce o mineralogii, geologii,  paleontologii a ochranu přírody na naše besedu v učebně Základní školy Habrmanova  v České Třebové Začátek besedy v 17,00 hodin
Středa 14. června přednáška Mgr. Hedviky Weinerové (Poukarové) – tajemné mikrofosilie z devonu Čech a Moravy
Středa 5.7. – neděle 9.7. pravidelná letní mineralogická exkurse – Slovensko
 
Nad výroční zprávou Sociálních služeb za rok 2016 

Sociální služby vydávají každý rok svou výroční zprávu, je to dobrá věc, která umožní veřejnosti posoudit úroveň a rozsah poskytovaných služeb. jsou to služby pro veřejnost,  každý z občanů města může poskytované služby využít,  ať již pro sebe nebo členy své rodiny a měl by mít tedy dostatek informací. 
Domov pro seniory - dříve domov důchodců. Původní budova měla kapacitu 42 lůžek, po přístavbě realizované v letech 2002/2003 se zvýšil na 94 a od roku 2011 pro organizační změně  na 102 lůžek, z toho 33 jednolůžkových pokojů, 33 dvoulůžkových a 1 třílůžkový pokoj. V roce 2015 byla lůžka využita z více než 98%. Domov pro seniory má trvale dostatečný počet zájemců na umístění, kapacita vlastně  nedostačuje. V průběhu roku 2016 nastoupilo 38 nových uživatelů a  43 uživatelů  pobyt ukončilo, z toho jich 38 zemřelo, 3 uživatelé odešli do jiného zařízení a 2 uživatelé odešli domů.  Celý článek ZDE
Plány oprav a rekonstrukcí v Sociálních službách na rok 2017

V roce 2017 se plánuje zrušení balkónů na budově B Domova pro seniory, dojde tak  ke zvětšení pokojů a uživatelé budou mít větší prostor k obývání.  Plánuje se dokončení komunikačního systému sestra – pacient.
Na Pečovatelské službě se plánuje zřízení nového střediska osobní hygieny.
Na Týdenním stacionáři by mělo dojít k rekonstrukci celého sociálního zařízení – koupelna, WC.
Vláda schválila plány na podporu obslužnosti venkova

Podle schváleného materiálu by se například mohl prodej potravin v malých obcích označit za veřejnou službu, která by měla nárok na veřejnou podporu. Ministerstvo životního prostředí vypracovalo materiál obsahující veřejnou podporu prodejen v malých obcích, kde obchody končí, protože jsou kvůli malému obratu ztrátové a také využití současných podpor jednotlivých resortů. Například program na posilování konkurenceschopnosti malých podniků v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu nebo programy na rozvoj regionů či regeneraci sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Důležité je také kvalitní internetové připojení, které v odlehlých oblastech napomáhá zajišťovat služby i zaměstnanost při práci z domova. Malé obce do 500 obyvatel se podle materiálu dlouhodobě potýkají s nedostatečnou občanskou vybaveností, pokud jde o komerční služby dosahuje vybavenost zhruba 70 procent. Jedním z nástrojů na zlepšení by mohla být finanční podpora samospráv, které zajišťují nebo se podílejí na provozu prodejen, například pokud jim poskytují prostory.
Celostátní Výstava Naše pole v Nabočanech u Chrudimi 

Za účasti hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, radního pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václava Kroutila, ale také ministra zemědělství Mariana Jurečky byl v úterý dopoledne zahájen další ročník celostátní zemědělské výstavy Naše pole v Nabočanech na Chrudimsku. Návštěvníci z řad odborné i laické veřejnosti se mohou seznámit se zajímavými polními odrůdami nebo ochranou a výživou rostlin. Součástí akce je tradičně také výstava nejmodernějších zemědělských strojů a techniky.
Výstavu s celostátním dosahem opět hostí Pardubický kraj a stejně jako v minulých letech se zemědělci z širokého okolí sjeli do Nabočan na Chrudimsku. „Akce Naše pole je rok od roku významnější, což nás samozřejmě velice těší a jsme na to pyšní. Musíme si uvědomit, že zemědělství není obyčejné povolání, ale je to poslání, které musíme chránit. Doufám, že i nadále bude kvalitní zemědělská půda v domácích rukách a naše mladá generace si jí bude vážit stejně tak, jak tomu bylo u našich předků,“ řekl radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a venkova Václav Kroutil.
 
Stavbu roku může přihlásit stavebník, projektant i zhotovitel

Do konce června je možné přihlásit stavbu, která vznikla na území Pardubického kraje v uplynulých dvou letech, do soutěže Stavba roku Pardubického kraje.  Soutěž vyhlašuje každý druhý rok Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v České republice.
Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla, která byla zhotovena, kolaudována nebo uvedena do provozu v období od 1. července 2015 do 30. června 2017. Stavba musí být zhotovena na území Pardubického kraje. Také tentokrát se soutěží v pěti kategoriích: Rodinné a bytové domy, Stavby občanské vybavenosti, Stavby pro průmysl, zemědělství a vodní hospodářství, Stavby inženýrské a dopravní; veřejná prostranství a Obnova nemovitých kulturních památek. Podrobnosti včetně přihlášky najdou zájemci na webových stránkách: http://stavbaroku.pardubickykraj.cz/.
„Už v minulosti některé úspěšné stavby ze soutěže v Pardubickém kraji uspěly i v celostátní Stavbě roku. Byl to například plavecký bazén v Litomyšli nebo Administrativní centrum Vinice v Pardubicích a dobře si vedla i Základní umělecká škola v Holicích,“ uvedl předseda poroty, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek a pokračoval: „V loňském roce si některé z vítězných palem odnesly Stezka v oblacích na Dolní Moravě a Natura Park v Pardubicích. Vzhledem k tomu, že celostátní soutěž je každoroční a my pořádáme soutěž jednou za dva roky, mohou se investoři těchto dvou staveb přihlásit i do letošní krajské soutěže.“