Českotřebovský deník 169/2017 (18/6)
Výstava "ANO" zahájena

Nejedná se o propagační výstavu jednoho politického hnutí , ale o nově otevřenou krátkodobou výstavu ve výstavních expozicích českotřebovského městského muzea, která obohatí kulturní nabídku v České Třebové v době letošního léta.
Jde o výstavu mimořádně atraktivní. Celý a správný název výstave je „Ano!“  Svatební obřady v proměnách dvou staletí.
Výstava bude otevřena až do neděle 3. září. Návštěvníci se mohou těšit zejména na velkou kolekci svatebních šatů dokumentující proměny svatební módy v průběhu 20. století. K dispozici jsou i modely, které si lze vyzkoušet a vyfotit se v nich. Program (nejen) pro rodiny s dětmi Sobota v muzeu proběhne 2. září 2017 od 15 do 16 hodin. Součástí slavnostní vernisáže výstavy byla také módní přehlídka zaměřena jak jinak než na svatební módu. Více přibližují fotografie Jaroslava Plocka.

Český svaz ochránců přírody Podorlicko – Česká Třebová
pořádá v Ekocentru Podorlicko v České Třebové
VÝSTAVU KAKTUSŮ, NETŘESKŮ A BYLINEK  spojenou s prodejem
středa 28.6. - sobota 1. 7. 2017 od 8.00 do 17.00
Během výstavy bude zajištěn odborný výklad a také poradenství pro začínající i pokročilé pěstitele.
Vstupné: dospělí 20Kč, děti od pěti let 10Kč

Celoroční hospodaření města v r. 2016
Hospodaření města skončilo v r. 2016 s výsledkem salda příjmů a výdajů celkem +20.297.535,45 Kč.  Zúčtování příjmů a výdajů minulých let vč. r. 2016 je v celkové hodnotě -17.115.652,99 Kč. Toto záporné saldo je kryto přijatými úvěry, jejichž nesplacený zůstatek na konci roku 2016 v součtu činí 50.708.000,- Kč. Závěrečný účet obsahuje navíc stavy veškerých finančních prostředků na finančních fondech města, stav nesplacených a přijatých půjček včetně výsledků hospodaření příspěvkových organizací města a organizací městem založených k 31.12.2016.
Údaje účetní závěrky , plnění rozpočtu města a údaje uvedené v závěrečném účtu byly ověřeny nezávislým auditorem. Auditor ve Zprávě o výsledku přezkoumání identifikuje pouze dva nedostatky. První nedostatek se týká materiálu informačního centra, který v účetní závěrce není zúčtován na účtu zásob. Na účtu zásob byl dosud účtován pouze materiál, který se týká drobných kancelářských potřeb. Od roku 2017 bude po dohodě s auditorem proúčtován i stav inventarizovaný v informačním centru města. Druhý nedostatek se týká upozornění na to, že náklady na opravy bytů, které spravuje pro město společnost TEZA s.r.o., nejsou jednoznačně rozlišitelné od technického zhodnocení majetku. Správce bytového fondu je s tímto problémem seznámen a v případě potřeby provedení technického zhodnocení na spravovaném majetku je povinen tento požadavek včas řešit s odborem rozvoje majetku a investic, aby požadavek mohl být řešen v rámci výdajů rozpočtu města. O problému jednal také finanční výbor a přijal k problému pro zatsupitrelstvo města  doporučení, které by mělo rozlišit opravy a investice vedoucí ke zhodnocení městského majetku.
Uvedené dva nedostatky však v žádném ohledu neovlivňují výši zúčtování příjmů a výdajů města v účetní závěrce města. Auditor ve zprávě mj. konstatuje, že při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky v souladu hospodaření města s finančními prostředky ve srovnání se schváleným rozpočtem, či nedostatky ve smyslu neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví.
 
Situace v mateřských školách v České Třebové k 1.6.2017

Kapacitou a umístěním dětí do mateřských škol, zejména do předškolních povinných tříd se pracovníci města Česká Třebová zabývali zhruba od poloviny měsíce března. Situace byla od počátku nepřehledná a to vzhledem ke změně legislativy, k migraci rodin (hlavně v oblasti Borku), systému zápisu (ukončení zápisu před kontrolou v pedagogicko-psychologické poradně), možnost duplicitně a i vícekrát zapsaných dětí v různých mateřských školách, nesoulad v počtu dětí mezi počtem narozených a zapsaných do mateřských škol. Dalším faktorem je otázka, zda bue nebo nebude zřízena přípravná třída v ZŠ praktické, vzhledem k zatím neznámému počtu dětí s odkladem nástupu do 1. třídy. Jejich počet stále není uzavřen s ohledem na dlouhé objednací termíny k vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně.
Od konce března probíhá jednání s pracovníky Pardubického kraje o možnosti vytvoření odloučeného oddělení MS Vinohrady v ZŠ praktické v Borku (zejména pro pětileté děti, které mají povinnou předškolní docházkou) s ohledem na malý počet dětí v přípravné třídě v ZŠ praktické.
Není také jasný počet zájemců o umístění dětí do oddělení  mateřské školy v Borku.  Dne 26.3. zde byla byla schůzka s rodiči . K tomuto datu bylo známo 8 dětí s povinnou předškolní docházkou a 10 rodičů mladších dětí mělo zájem posílat děti do MŠ v Borku.
Ke dni 1.6. 2017 není znám konečný počet dětí do přípravné třídy ( Zatím se uvádí pouze  6+2), a nejsou dohledané všechny pětileté děti. Chybí cca 6 dětí u kterých se zjištuje, zda již navštěvují nějaké školské zařízení.
 
Jaká je naplněnost mateřských škol k 1.6.2016

MS U stadionu    -  naplněno
MS U koupaliště -  naplněno
MS Vinohrady  -  10 volných míst
MS Habrmanova  - 6 volných míst
Odd. Borek zapsáno 28 dětí
Přípravná třída  - ???
Přípravnou třídu není možné zřídit, protože počet dětí splňujících kritérium pro přijetí je podlimitní (6 dětí proti minimu 10)
Nezapsané, nedohledané děti - 6 dětí

Počty narozených dětí - Semanínská ulice


Rok nar.

Počet 

2012

19 dětí  

2013 

16  dětí

2014 

29 dětí

2015 

22 dětí

2016 

17  dětí