Bikerezort Orlicko Třebovsko - naděje ještě žije


Shrnutí průběhu podání žádosti o dotaci projektu SINGLETRACK GLACENSIS
První podání projektově žádostí o dotaci  Původní projektová žádost o dotaci byla podána do Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko dne 31.5.2017 ve složení 11 partnerů.  Za českou stranu: Region Orlicko -Třebovsko, Město Choceň a Město Moravská Třebová (celkem 3 partneři), za polskou stranu: Gmina Bardo (jako vedoucí partner), a dalších 7 partnerů. Rozpočet projektu byl ve výši: 4 449 556,00. Dne 4.10.2016 byla obdržena výzva k doplnění žádosti o dotaci. Doplnění bylo podáno dne 18.10.2016. Rozpočet projektu po doplnění byl ve výši: 4 742 370,00 €  Už týden poté 25.10.2016 byla obdržena informace o nesplnění kontroly přijatelnosti projektové žádosti Na základě nedoložení dokumentů od některých polských partnerů v požadované formě. Čeští partneři doplnili dokumenty dle požadavků výzvy.
Rozhodnutí partnerů o zmenšení projektu pro další vyzvu  Na jednání dne 31.1.2017 bylo dohodnuto zmenšení projektu, tzn. redukce partnerů původní projektové žádosti. Byl podán návrh na redukci: polská strana - Gmina Bystrzyca Ktodzka (+ případně další 2 zájemci Stronie Šlaskie a Ladek Zdroj),  na české straně Obec Zdobnice, Region Orlicko - Třebovsko případně i Město Choceň a Město Moravská Třebová. Po několika jednáních byla konečná domluva o účasti partnerů v projektu v tomto složení: Gmina Bystrzyca Ktodzka, Region Orlicko - Třebovsko a Obec Zdobnice. Město Choceň - účast neschválilo zastupitelstvo, V případě Moravské Třebové byl o účast v projektu zájem, ale nebyla doporučena ohledně vzdálenosti od česko-polské hranice.
Konzultace projektového záměru proběhla na JS Olomouc dne 18.5.2017. Zpracovaný rozpočet k projektovému záměru byl ve výši: l 785 308 €  (% podíl partnerů: česká strana 88%, polská strana 12%). Dostali jsme doporučené provést úpravu rozsahu projektu tak, aby byl rozpočet více vyvážený (ideálně 50% česká strana a 50% polská strana). Vyváženost projektu je jedním z hodnocených kritérií projektové žádosti o dotaci, tzn. čím lepší vyváženost rozpočtu mezi českou a polskou stranou, tím větší šance na úspěch.
 Proto byla rozdělen projekt Regionu Orlicko - Třebovsko na dvě menší části a zvětšen rozsah projektu u města Bystrzyca Ktodzka. Podle závěrů z konzultace na JS Olomouc byl  přepracován rozsah projektové žádosti takto Gmina Bystrzyca Ktodzka 15 km singletracků na Jagodne + 19 km singletracků na masywu Sněžníka - Miedzygórze, ROT - lokalita Peklák 15 km nových tras singletracků + 4 km stávajících sjezdů + l nástupní místo a Obec Zdobnice 10 km sinlgetracků + pumptrack. Po  této úpravě je výše rozpočtu: l 552 044 € a % podíl partnerů následující: Region Orlicko - Třebovsko: 44%, Obec Zdobnice: 14%, Gmina Bystrzyca Kfodzka: 42%, tzn. česká strana 58% a polská strana 42%. Lokalita Peklák vybrána na základě větší připravenosti a zajistitelnosti provozu.  Zdroj: Renata Šedová a Veronika Peterková, Region Orlicko - Třebovsko, dne 1.6.2017.
Kolik nás dosavadní příprava projektu stála
Město Česká Třebová v projektu nevystupovalo samostatně, ale jako součást Regionu Orlicko Třebovsko, o  dosavadní náklady se paritně dělila s městem Ústí nad Orlicí. O projektu se mluví od podzimu 2013 do dneška, iniciátorem byla OHGS Ústí nad Orlicí, která  zajišťovala inženýring projektu. Připomeňme, že původní  zamýšlený rozsah byl oproti podané žádosti ještě nejméně dvojnásobný a měl zahrnovat i singltreky v oblasti Kozlovského kopce a Strakova, také Rybníka - Srnova, počítalo se  účastí města Litomyšl. Tam však z projektu brzy vycouvali. Příprava rozsáhlého projektu stála hromadu peněz. Pokud se malovaly čáry na mapě, bylo to snadné. Horší bylo, když se začaly získávat souhlasy majitelů lesních pozemků. To znamenalo mnohá omezení, změny projektu a také směny pozemků. Do tuhého šlo loni v roce 2016 na jaře, kdy byly schváleny rozhodující dokumenty, ve kterých se město Česká Třebová (a také Ústí n.O.) zavázaly společně ručit za úvěr ve výši 3 mil. Kč. Tyto prostředky se měly hradit potom ze získané dotace, která však nepřišla.
Pro schvalování v zastupitelstvu byly loni na jaře předloženy dokumenty, ve kterých nebyly ve výpočtu provozních parametrů úplně správné výsledky, chyběly třeba započtené úroky, byly zde fiktivní příjmy ze vstupného na singltreky apod. Proto požádali zastupitelé Koalice pro Českou Třebovou o  seminář s účastí zpracovatele projektu, kde by bylo vše vysvětleno. Bylo i nebylo, poprvé se zde byly řečeny obavy o to, že dotace nemusí přijít,  ale vyjádřeno přesvědčení, že polský vedoucí projektu vše zajistí. (Nakonec zklamal.)  Převis žádostí o dotaci je tak velký, že nepřipravené projekty nemají šanci. Zpracovateli projektu byly všechny jejich faktury zaplaceny do poslední koruny, nikoliv však z dotace, ale prostředků, na které se složila města Česká Třebová a Ústí nad Orlicí.  Protože nebyl celý třímilionový úvěr vyčerpán, stála nás dosud příprava projektu do 1,2 mil. Kč
Po rozhodnutí o letošním pokračování projektu v redukované formě odsouhlasili zastupitelé v rámci rozpočtu i pro letošní rok 2017 další příspěvek ve výši 200 tis. Kč. Tyto prostředky budou nyní využity na přípravu upravené žádosti "Bikerezort Orlicko-Třebovsko 2017" Zastupitelstvo města totiž schválilo spolufinancování přípravy projektu „Singletrack Glacensis" formou finančního příspěvku města Česká Třebová Regionu Orlicko - Třebovsko ve výši maximálně do částky 133.104,- Kč, resp. v případě získání dotace ve výši maximálně do částky 95.682 Kč. právě z těchto v rozpočtu již elokovaných prostředků. V rámci projektu bude ve správním obvodu města Česká Třebová vybudováno v lokalitě Peklák 20 km nových singletracků, rekonstruovány 4,8 km sjezdových MTB tras, vybudováno parkoviště a pořízena doprovodná infrastruktura o předpokládaném rozpočtu ve výši cca 17.810.676,- Kč vč. DPH. Součástí projektu jsou také propagační aktivity, příprava a řízení projektu.(Lokalita „Andrlův chlum" je vypuštěna.)  Projekt bude realizován pouze v případě přiznání dotačních prostředků.
Termín podání žádosti je 30. červen 2017, vše se tedy podařilo stihnout na poslední chvíli. Podle dalších zjištění je ovšem již nyní v příslušném dotačním programu Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko opět velký převis žádostí a naděje na dotaci je tedy poměrně malá. Jak to dopadne se dozvíme ještě letos na podzim. Může to být začátek nového rozvoje areálu Peklák a může to být i tečka za několikaletým snažením o českotřebovský bikerezort.
Udělali zastupitelé dobře, že schválili pokračování v projektu?
Domnívám se že ano, protože dosud investované prostředky stejně nikdo už městu nevrátí a získaná dotace umožní zajistit rozvoj sportovního areálu a jeho  větší letní využití. Celkový objem investice je 17800 tis. Kč, z toho by spoluúčast města byla jen 10%.   I když k tomu přičteme i dosud investované peníze, tak je v případě přijaté dotace zřejmý nejen kladný ekonomický výsledek, ale i to, že se podaří zhodnotit a dovybavit areál Peklák jako nástupní místo  na letní i zimní aktivity a za peníze z projektu se opravít a doplnit např. i stávající MTB sjezdy, které to samozřejmě také potřebují. Mnoho práce na údržbě a rozvoji areálu Peklák je třeba udělat i bez dotace, ta by nám tedy měla pomoci. Když to dobře dopadne, tak  budeme mít dílo v ceně cca 18 mil. Kč a sami na to dáme tak  3 - 3,5 milionu Kč. (Bude to ale projekt nakonec provozně ztrátový, porostou mandatorní výdaje města.) Když to dopadne bez dotace, tak vložené prostředky ve výši cca 1, 2 mil. Kč zůstanou bez využití. Výsledek budeme vědět do konce listopadu.
V čem vidím problémy a nedostatky
Celá již čtyřletá anabáze je pro mne zkušeností, že zaměření města na velké (ovšem mediálně úspěšné) projekty nebylo správné. Za chybu považuji, že jsme se dali zlákat vidinou participace na velkém mezinárodním projektu a nebyli si vědomi říkadla "Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají". Přitom takový maxiprojekt byl jen "vodou na mlýn" pro zpracovatele projektu, který si přišel na své, i když se z projektu neuskutečnilo zatím nic. 
Existuje ještě spousta menších dotačních projektů, které nevyužíváme a které by mohly hodně pomoci jak v úpravnosti města či okolí. Dobře to využívá např. město Svitavy.  Připomenu např. grantový program Pardubického kraje, který je určen pro problémové mikroregiony, kam patří také Českotřebovsko. Přestože zde bylo možné získat bez velkého boje zajímavé peníze na odpovídající projekty, z České Třebové letos nebyla do tohoto grantového programu podána žádná žádost. Je to škoda. V r. 2015 jsme z tohoto grantu získali 1,29 mil. Kč na komunikaci v průmyslové zóně. Obec Přívrat letos např. dostala na rekonstrukci veřejného osvětlení v centru obce  255 tis. Kč. A právě v oblasti rozvoje veřejného osvětlení máme řadu nedostatků v okrajových oblastech města. Řešíme však jen maxiprojekt na průtahu silnice I/14. Tím přece nejsou asi naše  možnosti vyčerpány! Podobně to je i v dalších programech - např. v oblasti cestovního ruchu. Po loňské medializaci s problémů se zakrytou rotundou sv. Kateřiny bychom jistě dostali podporu pro vybudování nového orientačního systému směřujícího návštěvníky města k nestarší stavební památce celého kraje.  Zatím jsme se o to však nezajímali.  Jsou tedy k dispozici i malé dotační programy, které mohou být přínosem a na kterých se navíc nedá nic prodělat.
Milan Mikolecký
Tabulka: Jak vypadá financování projektu 2017 v podané žádosti