K výročí první zmínky o České Třebové                                

V příštím roce 2018 to bude už 740 let 

Co na tom v poslední době badatelé změnili ?          

Uvádím text z roku 2003, kdy jsme slavili 725. výročí od od první zmínky o České Třebové.  Stálo by za to se tématu znovu věnovat, termín výročí  by diskuze k problému změnit neměly.     

Bylo to někdy na podzim roku 1976, kdy se na českotřebovský Městský národní výbor obrátila reklamní agentura TEPS Praha s tím, že na léta 1978 - 81 připadá podle jejich informací významné jubileum 700 let od první informace o našem městě se samozřejmou nabídkou k vydání pamětní publikace.
Právě tento rok jsem byl pověřen vydávám městského zpravodaje a tento námět se mi zdál velmi dobrý pro možnost prezentace České Třebové jako města s bohatou historií. Je třeba připomenout, že toto všechno se odehrávalo v době, kdy život kolem nás probíhl jinak. Vše plánoval ústřední a regiony pak okresní výbor KSČ, a vše co zde bylo vymyšleno, se pak většinou bez velkých připomínek a možností odvolání také realizovalo v praxi. A jednou z myšlenek utvářených na této úrovní bylo tehdy i spojení měst Ústí nad Orlicí a České Třebové, jakkoliv se to zdá dnes těžko představitelné. Myšlenky na spojení měst (a tedy začlenění České Třebové pod správní centrum v Ústí n.O.) sice narazily podle ohlasů na velký odpor i na tehdejší stranické půdě, avšak nebylo je možné brát na lehkou váhu. Vždyť Ústí postupně pohltilo i Dlouhou Třebovou a rozšířilo se až k České Třebové - Lhotce. Příležitost vydat publikaci o České Třebové v těchto podmínkách jsem tedy považoval za významnou, kterou bylo třeba využít. Možnosti doby však byly omezené a času velmi málo. Během jednoho roku tak vznikl místo komplexní publikace pouze sborník “Česká Třebová 1278 - 1978", na kterém se podílel celý redakční kolektiv. Musím ještě připomenout, že velká část z doby přípravy zmíněného sborníku musela být vyčleněna na tehdy nezbytné schvalování textu na odboru kultury ONV a pro vydavatele, který si sám zajišťoval tiskovou přípravu a grafické zpracování… I tak to byla na dlouhou dobu jediná kniha, která byla o České Třebové napsána…. Uveďme nyní ještě celý redakční kolektiv: Milan Mikolecký, Bohuslav Štangler, Dr. Jindřich Růžička, Vladimír Hampl, Marie Marklová, Ing. Jindřich Bek, Josef Slavík, Hana Habrmanová, Radko Jasanský, Dr. Pavel Kovář a Dr. Leo Bureš.
Kapitolu nejstarších dějin města zpracoval známý odborník historik a českotřebovský rodák PhDr. Jindřich Růžička, který se také věnoval nejstarší historii města České Třebové do husitských válek již ve své diplomové práci. Z jeho podkladů můžeme citovat materiály, ze kterých se usuzuje na to, že první zmínka z roku 1278 je vedena právě o naší České Třebové:
S názvem Třebová se setkáváme poprvé v latinské listině krále Vladislava I., která se hlásí do roku 1167, která však byla vyhotovena až někdy před rokem 1200 v litomyšlském klášteře a měla asi sloužit k podpoře vlastnických práv kláštera. V listině se píše o tom, že klášteru byl panovníkem věnován les “od potoka Sloupnice až k řece Třebové”. Tvar slova Třebová pochází od slova “tříbiti”, tedy mýtiti les, který byl zřejmě již v této době v okolí této řeky (tehdy zřejmě mnohem vodnatější) alespoň v některých místech vymýcen za účely osídlení v tzv. prvotní (vnitřní) kolonizaci, díky které zde na pravém břehu Třebovky zřejmě vznikla také románská rotunda sv. Kateřiny. Historikové umění zatím neurčili přesnější dobu jejího vzniku, nicméně dnes žádný netvrdí, že by zde stála již před rokem 1200, ale současně je zřejmé, že její stavba přichází v úvahu jistě před obdobím další kolonizační vlny, při které vznikly základy města na levém břehu Třebovky. Také z nejstarší dochované českotřebovské listiny z roku 1335 je patrné, že v této době zde již působila třetí generace rychtářů (první dědičný fojt či rychtář byl děd tehdejšího rychtáře Lipolta).
Nejstarší zmínka o České Třebové z let 1278 - 81 se objevila poprvé v Profousově díle “Místní jména v Čechách” ve IV. díle, který vyšel v roce 1957, a byla sem pojata z pozůstalosti historika Augusta Sedláčka. Ten ji získal v edici (přepisu) rukopisu vydaného ve Vídni profesorem Oswaldem Redlichem jako pozůstalost po badateli Albertu Starzerovi roku 1894 pod názvem “Rozmanitosti o Německu 16. století”. Uvedený rukopis však vznikl nikoliv v šestnáctém století, ale daleko dřív, někdy kolem roku 1300 a dostal se poměrně složitou cestou až do vatikánské knihovny, kde obdržel signaturu Codex Ottobonianus 2115. Zmínka o Třebové se zde dochovala ovšem jednak zprostředkovaně a jednak zkomoleně. Editor tohoto rukopisu však přesto nepochyboval, že jde o Českou Třebovou.
Codex Ottobonianus 2115 není žádnou úřední listinou nebo originálem, ale jakýmsi vzorníkem, zhotoveným pro praktické účely úřadování. V prvé řadě tedy šlo o styl a formulaci a nikoliv o konkrétní historické údaje. Obsah byl však čerpán nepochybně z originálních písemností, byl jakýmsi jejich upraveným opisem, v mnohém jistě neúplným a v detailech nepřesným.
Mezi těmito opisy lze poznat např. písemnosti k kanceláře tehdejšího olomouckého biskupa Bruna ze Šaumburku z II. poloviny 13. století. Mezi nimi je i částečný opis listu, poslaného litomyšlským opatem Oldřichem biskupu Brunovi. Opat Oldřich je skutečnou osobou, připomínanou poprvé právě v roce 1278 (velmi dramatické době po úmrtí Přemysla Otakara II. na Moravském poli.) V dopise se litomyšlský opat obrací o pomoc proti loupeživým nájezdům jakéhosi pana Ctibora na Litomyšl i na jiná místa na území litomyšlského kláštera. Z těchto jiných míst je jmenována právě Třebová, kde Ctiborovi lidé spolu s Rakušany za noci loupili a vraždili. Jméno Třebová - Tribovia je ovšem zkomoleno na Cribonia. Tento rozdíl historikové spíše bagatelizují a uvádí se, že rozdíl v latinském psaném písmu je velmi malý a písař, kterému nešlo o přesnost, mohl písmena zaměnit. Přitom tehdy v obvodu litomyšlského kláštera prokazatelně neexistovala jiná osada podobného jména. Na tomto základě pak Ant. Profous a také Jindř. Růžička nepochybují o tom, že jde o skutečně doloženou první zmínku o České Třebové jako sídle.
Tuto “pravost” první zmínky o České Třebové však ve svých některých pracích zpochybňuje Doc. PhDr. František Musil, např. v nedávno vydané knížce “Osídlování Poorlicka v době předhusitské”. Výše uvedený názor Dr. Jindřicha Růžičky považuje za sporný, neboť je založen jen na jediném nejednoznačném údaji, který řada dalších faktů zpochybňuje. Sám Musil považuje údaj listiny z výše uvedených let 1278 - 80 za dokument uvádějící Moravskou Třebovou. Musil však nijak neuvažuje a neuvádí, že Moravská Třebová byla mimo oblast litomyšlského kláštera a od Litomyšle na tehdejší poměry velmi vzdálena a pokud by litomyšlský opat měl na mysli jinou Třebovou než tu, která patří do oblasti litomyšlského premonstrátorského kláštera, jistě by to bylo nějak zdůrazněno. Nicméně zápisky v “Codex Ottobonianus 2115" mohou být opravdu velmi nepřesné.
Máme tedy dva výklady dochovaného materiálu. V podstatě všichni historikové, kteří studovali období kolonizace zdejšího kraje se však shodují v tom, že údolí Třebovky bylo osídleno již od 13. století. Pro existenci obydleného sídla v na Třebovce s názvem Třebová (rozlišovací přívlastek se do roku 1304 neužíval) v uvedených letech svědčí i další nepřímé důkazy, např. listina rychtáře Lippolta z roku 1335, z které je patrné, že fojt či rychtář zde byl již tři generace před tímto rokem či existence románské rotundy zasvěcené sv. Kateřině. Patrocinium sv. Kateřiny, oblíbené světice premonstrátů, spolu s listinou litomyšlského kláštera z roku 1167 (nebo 1200) dávají další podpůrné důkazy o české kolonizaci údolí Třebovky za vzniku osady Třebová, která byla již roku 1292 (14 let po termínu první zmínky) tak veliká, že byla v zakládací listině kláštera zbraslavského označena jako “civitas Tribovia” (ještě i zde bez přívlastku) a s přívlastkem jako Tribovia Bohemicalis pak v další listině roku 1304 (sepsané v Brně), i když jako villa forensis. Do této doby, v rámci působnosti litomyšlského premonstrátorského kláštera, nebylo rozlišení “Česká Třebová” zřejmě potřeba. Nechám na čtenáři, aby sám posoudil pravost první zmínky o České Třebové a její časové datování.
Letošní rok, kdy připomínáme 725. výroční první (nepřímé) zmínky o České Třebové je právě příležitostí k prozkoumání dalších informačních zdrojů a posouzení validity či spornosti jed- notlivých hypotéz. Podrobnější rozvinutí myšlenky Františka Musila slibuje připravované vydání nové publikace o dějinách českotřebovské farnosti, která spatří světlo světa v nejbližší době, a přednáška, která je v rámci Dnů města připravována na 17. květen do českotřebovského gymnázia. Právě zde bude přednášet p. doc. PhDr. František Musil Milan Mikolecký

Prameny: Jindřich Růžička “ Česká Třebová do doby husitské”, Sborník Teps Praha 1978,
František Musil “Osídlování Poorlicka v době předhusitské”, Oftis Ústí n.O. 2002

(Naváže seriál dalších textů, které jsou diskuzí k této problematice.)

Připomeňme si  co bylo před 14 lety

Oslavy 725 let města Česká Třebová  (rok 2003!!!) 

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ A KULTURNÍ CENTRUM ČESKÁ TŘEBOVÁ

vás zvou na  kulturní akce  k 725. výročí první písemné zmínky o městě Česká Třebová

 

Pondělí 12.5.  – pátek 16.5.              Prohlídka rotundy sv. Kateřiny s průvodcem (pro školy)

 

Středa 14. května 2003                    V E R N I S Á Ž   V Ý S T A V Y

                                                           S A L O N   2 0 0 3 

                                                           Práce českotřebovských výtvarníků

                                                           Kulturní centrum - výstavní síň v 17.00 hodin

                                                                          

Čtvrtek 15. května 2003                  S T A M I C O V O   K V A R T E T O

                                                           Koncert KPH

Kulturní centrum - velký sál v 19.30 hodin

 

Pátek 16. května 2003                      VELKÝ SWINGOVÝ ORCHESTR

                                                           se svými sólisty, zpěváky a hosty

                                                           Kulturní centrum - velký sál v 19.30 hodin

                                                           Součástí večera bude slavnostní předání Cen města

                                                           Česká Třebová osobnostem roku 2002

 

Sobota 17. května 2003                    HISTORICKÝ TRH

                                                           v areálu sportoviště za Gymnáziem

 

            10.00 hodin                           Slavnostní zahájení

10.30 hodin                            „K počátkům České Třebové“ – přednáška doc.PhDr.Františka Musila CsC – Gymnázium učebna

                                                          

Dopolední program:

                                                          - vystoupení hudebního sdružení ŽALTÁŘ                                                                 

                                                          -  loutkové divadlo "Don Šajn"

                                                          -  "Rytířský turnaj"

                                      -  fakírské duo "In flamenus"

                                                          -  hry pro děti i dospělé      

                                                          -  sokolnické vystoupení

                                                          -  "Palné zbraně v dějinách lidstva"

                                                          -  loutkové divadlo "Bleší cirkus"

                                                          -  vystoupení hudebního sdružení ŽALTÁŘ

                                                          -  hry pro děti i dospělé

                                                          -  fakírské duo "In flamenus"           

           

14.00 - 15.00 hodin               Vlastní program třebovských souborů

                                               Dětský pěvecký sbor „KAJETÁNEK“, sb. P. Helebrandová

                                               „JABKANCOVÍ UMĚLCI“

15.00 hodin               Odpolední program:

                                   -         loutkové divadlo "Rakvičkárna"

                                   -         fakírské duo "In flamenus"

                                   -         hry pro děti i dospělé

                                   -    sokolnické vystoupení

                                   -         vystoupení hudebního sdružení ŽALTÁŘ

                                   -         "Rytířský turnaj"

17.00 hodin               Zakončení trhu

17.00 – 22.00            K tanci a poslechu hrají skupiny -

 

 Historické stany, stylové stánky, ukázky řemesel, stylová krčma

 

Sobota 17. května

Neděle 18. května              27. ročník „PUTOVÁNÍ ZA ČESKOTŘEBOVSKÝM KOHOUTEM“

 vždy  6.00-11.00 hodin      start před budovou Gymnázia

 

  Neděle 18. května                

8.00 hodin                  Bohoslužby v kostele sv. Jakuba

9.15 hodin                  Prohlídka kostela sv. Jakuba s průvodcem a výkladem

10.30-12.00 hodin     Prohlídka rotundy sv. Kateřiny s průvodcem a výkladem

13.00-15.30 hodin     Prohlídka rotundy sv.Kateřiny s průvodcem a výkladem

16.00-17.00 hodin     Prohlídka kaple Na Horách s průvodcem a výkladem

18.30 hodin                Bohoslužby v kostele sv. Jakuba

 

15.00 hodin                "NOC  NA  KARLŠTEJNĚ"

                                               2. repríza hudební komedie DS "Hýbl" na motivy stejnojmenné

                                               hry Jaroslava Vrchlického v režii Jiřího  J i r e š e.

Kulturní centrum - velký sál v 15.00 hodin - děti sleva 50%

                                               (V případě mimořádného zájmu veřejnosti se uskuteční též

                                               večerní představení v 19.30 hodin)      

Sobota 24. května                 „VODNÍ HUDBA“