Koncepce politiky na podporu stárnutí  2017 - 2020         

Materiál s tímto název dostali ke schválení zastupitelé  na stůl na červnové jednání dne 19/6. Materiál byl sice schválen, ale protože jsem jej nepodpořil, tak si dovolím zdůvodnit proč. 
Předložený text byl totiž nedostatečně připravený, dovolím si tvrdit, že to žádná koncepce ani není. Snad se mohlo jednat o úvodní text, na jehož základě se měla teprve koncepce s daným názvem teprve se vší vážností vypracovat. 
Chceme-li mít nějakou koncepci na konkrétní období (2017-2020) musí být  tato období v dokumentu alespoň jednou někde zmíněno. Není.  Musí zde být provedena analýza současného stavu, nějaké statistiky týkající se starší populace ve městě, také hrozby, příležitosti, silné a slabé stránky... Na základě této analýzy musí být určeny cíle a také prostředky a metody jak těchto cílů dosáhnout případně postupné cíle pro jednotlivé roky. Při projednávání bylo řečeno, že jde o otevřený materiál, ke kterému lze mít doplňky a připomínky. Jenže jak to sloučit s tím, že šlo už o text schválený radou města a doporučený jen ke schválení. Byl vypracován  narychlo a účelově, dokument s uvedeným názvem je zřejmě třeba mít při podání žádostí o granty a dotace.
Buďme na sebe náročnější. Nedělejme práci polovičatě. Navrhuji se k problému vrátit ještě v letošním roce. Právě letos končí platnost "střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb", který s politikou zdravého stárnutí také souvisí. Ve schvalované "koncepci" nejde však jen o rozvoj sociálních služeb, ale také o rozvoj aktivit, které zlepší uplatnění zdravé populace seniorů (myšleno osob nad 65 let).
Domnívám se, že je třeba  především vytvořit podmínky proto, aby se zmíněné aktivity mohly realizovat a nikoliv předepisovat formu, která bude podporována a ostatní bude záviset pouze na jednotlivcích. Nejde přece jen o výhradně "seniorské organizace". Je přece řada zájmových organizací otevřených všem, tedy i seniorům, kteří mají relativně více času. 
Vyřešme právě v rámci takové koncepce potřebu úpravy a vybavení prostor pro činnost tak, aby zde organizace nalezly své zařízené zázemí a nemusely se spoléhat na setkávání v restauracích. Máme klubovny v Kulturním centru a společenskou místnost ve Žluťáku (i když ještě ne tak dávno byly nahlas vyslovené názory, že to zde není pro každého).  Další je možnost vybavení Spolkového domu, který bychom klidně mohli mít při lepším využití např. v budově ekocentra v Podbranské ulici, kde by byl ustanoven správce, který by spolupracoval s jednotlivými spolky, které by měly zájem se zde  scházet a pracovat.  Pro přípravu koncepce na tři roky bylo možné uspořádat anketu či průzkum. Místo toho zde jsou obsaženy popisy a statistiky za celou ČR, což  považuji to nouzové zaplnění stránek dokumentu. Kvalita toho, nyní již schváleného dokumentu ukazuje, že se skutečnými problémy seniorů příliš zabývat nechceme. 
Na naší radnici pracuje v odborech města velký počet vysokoškoláků, schopných analytického myšlení, kteří se domnívám  mají dostatečné možnosti na to, aby dokumentech tohoto formátu pracovali. Příkladem bylo poměrně důkladné vypracování výroční zprávy města za loňský rok 2016. A tam, kde se jedná o "mezirezortní oblast", jako v našem případě vytvoření koncepce aktivit pro seniory, by jistě mohli spojit své síly pracovníci více odborů města.  Pak by teprve dostali materiál  komise a zastupitelé  k připomínkám a nakonec ke schválení.  Jenže  my potřebuje mít všechno pokud možno včera a pracujeme jen na tom, co je vyžadováno v podmínkách pro dotace. Sami pro sebe bychom takovou koncepci zřejmě nepotřebovali...
Milan Mikolecký