Usnesení rady města ze dne 12. června 2017                           
č. 601
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku stpč. 376, jehož součástí je budova čp. 108 a pozemků ppč. 3680, ppč. 3679/1 a ppč. 3678/2 v obci a katastrálním území Česká Třebová, za nabízenou kupní cenu 4 000 000 Kč, od pana A. K.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 602
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti – stavba komunikačního vedení „11010-055867 CG5C_UO_UOYSK_OK na pozemku města Česká Třebová ppč. 2304 v katastrálním území Skuhrov u České Třebové, mezi společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, se sídlem Olšanská 268/6, 130 00 Praha 3, jako oprávněným a městem Česká Třebová, jako povinným z věcného břemene, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 603
Rada města bere na vědomí, že smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 28.11.2001 a smlouva o nájmu pozemku ze dne 28.11.2001 mezi městem Česká Třebová jako pronajímatelem a spolkem Junák – český skaut, středisko Javor Česká Třebová, z.s., IČ 64771270, se sídlem Farská 113, 560 02 Česká Třebová, jako nájemcem, byly znovu uzavřeny, a to podle § 2230 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na období do 31.12 2017.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 604
Rada města schvaluje záměr výpůjčky pozemku ppč. 2878/2 o výměře 4.283 m2 a pozemku stpč. 3024, jehož součástí je stavba – budova s číslem popisným 113, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za účelem organizované zájmové činnosti mládeže, od 01.01.2018 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 605
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby „Rekonstrukce silnice III/31512 Česká Třebová – průtah“ na pozemcích města Česká Třebová ppč. 430, 3391/1, 3563/12, 672/19, 3563/13, 3560, 3390/16, 509/1, 3379/7, 3367/1, 24/6, 3379/6, 3379/4, 7, 3912, 6, 3379/5, 3377/10, 3426, 3387/4, 3377/5, 3370/1, 3370/8, 3744, 3370/4, 3376/2, 3376/3, 3431/15. 3380/3 a 3388/2, vše v obci a katastrálním území Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová, jako vlastníkem nemovitostí a Pardubických krajem, jako stavebníkem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 606
Rada města nesouhlasí se stavbou „TKR Česká Třebová- trasa HDPE trubek – přílož k VO 1. etapa – světelná křižovatka – křižovatka Kaufland“ na pozemcích města Česká Třebová, a to ppč. 3431/15, 3431/38, 3431/14, 3431/21, 3431/20, 3431/11, 391/3, 3431/10, 3431/16, 3431/8, 3431/7, 3431/6, 3431/4, 3042/9, 3736/6 a 3554 v katastrálním území Česká Třebová a ppč. 789/19, 751/2, 800/2, 789/18, 789/21, 705/2, 705/11, 705/10, 669/10, 833/4, 833/3 a 719/4 v katastrálním území Parník, dle žádosti společnosti Kabelová televize CZ s.r.o., IČ 481 50 029, se sídlem Ruská 8, 101 00 Praha 10, ze dne 21.03.2017.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 607
Rada města neschvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu „TKR Česká Třebová - trasa HDPE trubek – přílož k VO 1. etapa – světelná křižovatka – křižovatka Kaufland“ na pozemcích města Česká Třebová, a to ppč. 3431/15, 3431/38, 3431/14, 3431/21, 3431/20, 3431/11, 391/3, 3431/10, 3431/16, 3431/8, 3431/7, 3431/6, 3431/4, 3042/9, 3736/6 a 3554 v katastrálním území Česká Třebová a ppč. 789/19, 751/2, 800/2, 789/18, 789/21, 705/2, 705/11, 705/10, 669/10, 833/4, 833/3 a 719/4 v katastrálním území Parník, ve vlastnictví města Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová, jako budoucím povinným z věcného břemene a společností Kabelová televize CZ s.r.o., C 481 50 029, se sídlem Ruská 8, 101 00 Praha 10, jako budoucím oprávněným z věcného břemene.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 608
Rada města schvaluje záměr pronájmu HDPE chráničky mezi domy čp. 78 na Starém náměstí a čp. 2043 v ul. Podbranská (odbor dopravy), v celkové délce 481 m, za účelem instalace optického kabelu, za cenu minimálně 5 Kč/m/měsíc + DPH v zákonné výši, na dobu neurčitou od 01.10.2017 s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 609
Rada města souhlasí s přístupem a příjezdem přes pozemek města ppč. 3736/7 na pozemek stpč. 1483, součástí kterého je stavba s čp. 1491 a pozemek ppč. 3047/15, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, a to po dobu rekonstrukce domu čp. 1491, tj. od června 2017 do prosince 2019, dle žádosti pana J. L., ze dne 07.06.2017. Tento souhlas není příslibem budoucího trvalého užívání pozemku ppč. 3736/7 v katastrálním území a obci Česká Třebová pro dopravní obsluhu čp. 1491. Po ukončení užívání bude pozemek uveden do původního stavu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 610
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 611
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy o pronájmu pozemku ppč. 3769 o výměře 402 m2 v obci a katastrálním území Česká Třebová, na dobu určitou, od 16.06.2017 do 14.07.2017, za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok + DPH v zákonné výši, za účelem dočasného uložení stavební deponie, mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem a společností SOVIS CZ, a.s., IČ 275 32 208, se sídlem Přemyslova 219/17, Hradec Králové, jako nájemcem.
Zodpovídá: Ing. Smrčka

 
č. 612
Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku ppč. 3769 o výměře 402 m2 v obci a katastrálním území Česká Třebová, na dobu určitou, od 15.07.2017 do 16.10.2017, za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok+ DPH v zákonné výši, za účelem dočasného uložení stavební deponie.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 613
Rada města schvaluje v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zadávací dokumentaci a zveřejnění výzvy k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na služby „Pojištění majetku města Česká Třebová, odpovědnosti za újmu a havarijní pojištění motorových vozidel“, zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
 
č. 614
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 a Protokolem o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 07.06.2017 zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Schodišťová plošina do čp. 983 ul. Matyášova, Česká Třebová“ a uzavření smluvního vztahu se zhotovitelem ITS Praha, spol. s r.o., Brněnská 537, 664 42 Modřice, IČ 430 01 408, s předloženou nabídkovou cenou ve výši 439.000 Kč bez DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 615
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o předání a ochraně datových sad pro ORP Česká Třebová mezi Pardubickým krajem, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČ 708 92 822, jako poskytovatelem a Městem Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 002 78 653, jako nabyvatelem, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
 
č. 616
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání  veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 a Protokolem o otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ze dne 07.06.2017 zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava chodníku sídliště Trávník č. p. 1988 až č. p. 1992“ a uzavření smluvního vztahu se zhotovitelem RYDO, spol. s r.o., Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová, IČ 256 18 516 za nejvýše přípustnou cenu ve výši 385.850 Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
 
č. 617
Rada města pověřuje v souladu s §42, §44, §122 a dalšími zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů komisi k provedení úkonů podle zákona - otevírání obálek, posouzení kvalifikace a výběr dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Zateplení ZŠ Habrmanova, Česká Třebová“, ve složení:
člen: p. Dobromil Keprt           náhradník: p. Pavel Doubrava
         Ing. Jaromír Urban                             Ing. Jan Homoláč
         Ing. Petr Skopal                                   p. Martin Saifrt
         Ing. Miloš Novák / AT                         Ing. Tomáš Friš / AI   
         Mgr. Tomáš Starý                                Mgr. Simona Dolečková
Zodpovídá: Ing. Švercl
 
č. 618
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 25.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová a Orlickým sportovním sdružením okresu Ústí nad Orlicí, z.s., IČ 00435821, se sídlem Zborovská 213, 562 01 Ústí nad Orlicí, zastoupeným panem Mgr. Lubošem Bäuchlem, předsedou, za účelem podpory činnosti sdružení, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: paní Hrdličková
č. 619
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová a Tělovýchovnou jednotou Lokomotiva, z. s., IČ 15029824, se sídlem Husova 22, 560 02 Česká Třebová, zastoupenou panem Čestmírem Rypkou, předsedou, za účelem výměny střešní krytiny a rekonstrukce šatny dle projektové dokumentace, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: paní Hrdličková
 
č. 620
Rada města schvaluje uzavření Příkazní smlouvy mezi Městem Česká Třebová, zastoupeném panem Jaroslavem Zedníkem, starostou města, IČ 00278653 a Domem dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová, zastoupeným pí Mgr. Janou Endyšovou, DiS, ředitelkou, IČ 72085363, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: paní Hrdličková
 
č. 621
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce drobného majetku v hodnotě 10.000 Kč mezi Městem Česká Třebová jako půjčitelem a Domem dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová, se sídlem Sadová 1385, 560 02 Česká Třebová, IČ 72085363 jako vypůjčitelem, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: paní Hrdličková
 
č. 622
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zapojení města Česká Třebová v rámci Regionu Orlicko - Třebovsko do projektu „Singletrack Glacensis“, spolufinancovaného z dotačního programu EU Interreg V - A Česká republika - Polsko pro období 2014 - 2020, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
 

 
č. 623
Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením Dohody o spolupráci na projektu „Singletrack Glacensis“, realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko pro období 2014 - 2020, v textu dle předloženého návrhu.
Souhlas se vydává pro Region Orlicko - Třebovsko jako smluvní stranu výše uvedené Dohody.
Zodpovídá: Ing. Švercl
 
č. 624
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit podíl města Česká Třebová na spolufinancování přípravy projektu „Singletrack Glacensis“ formou finančního příspěvku města Česká Třebová Regionu Orlicko - Třebovsko ve výši maximálně do částky 133.104,- Kč, resp. v případě získání dotace ve výši maximálně do částky 95.682 Kč a souhlasit s uzavřením smluvního vztahu formou Dohody o spolufinancování přípravy projektu „Singletrack Glacensis“, v textu dle předloženého návrhu.
Souhlas se vydává pro Region Orlicko - Třebovsko jako smluvní stranu výše uvedené Dohody. Projekt bude realizován pouze v případě přiznání dotačních prostředků.
Zodpovídá: Ing. Švercl
 
č. 625
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o., F. V. Krejčího 405, Česká Třebová, schvaluje předloženou zprávu o činnosti obchodní společnosti TEZA, s.r.o. v roce 2016.
Zodpovídá: p. Doleček
 
č. 626
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o., F. V. Krejčího 405, Česká Třebová, schvaluje předloženou zprávu o investicích, opravách nad 100.000 Kč a leasingu obchodní společnosti TEZA, s.r.o. za rok 2016.
Zodpovídá: p. Doleček
 
č. 627
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o., F. V. Krejčího 405, Česká Třebová, schvaluje účetní závěrku obchodní společnosti TEZA, s.r.o., F. V. Krejčího 405, Česká Třebová sestavenou k 31. 12. 2016 s výsledkem hospodaření před zdaněním + 140.896,71 Kč a rozdělení čistého zisku dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: p. Doleček
 
č. 628
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o., F. V. Krejčího 405, Česká Třebová, schvaluje předložený aktualizovaný plán investic, oprav nad 100.000 Kč a leasingu obchodní společnosti TEZA, s.r.o. na rok 2017.
Zodpovídá: p. Doleček

 
č. 629
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o., F. V. Krejčího 405, Česká Třebová, bere na vědomí podanou zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti v 1. pololetí t.r.
Zodpovídá: p. Doleček
 
č. 630
Rada města, při výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o. Česká Třebová, uděluje jednateli této společnosti panu Gustavu Dolečkovi za práci v 1. pololetí roku 2017 mimořádnou odměnu ve výši dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: p. Zedník
 
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká Třebová, Semanínská 2050, schvaluje zprávu o činnosti obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká Třebová za rok 2016.
Zodpovídá: p. Řehák
 
č. 632
Rada města ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká Třebová, Semanínská 2050, schvaluje předloženou zprávu o realizovaných investicích a opravách nad 50 000 Kč obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká Třebová v roce 2016
Zodpovídá: p. Řehák
 
č. 633
Rada města ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká Třebová, Semanínská 2050, schvaluje předloženou zprávu o hospodaření obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká Třebová za rok 2016. Hospodářský výsledek za rok 2016, zisk ve výši 555.214,21 Kč, bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.
Zodpovídá: p. Řehák
 
č. 634
Rada města ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká Třebová, Semanínská 2050, schvaluje účetní závěrku za rok 2016 a zprávu auditora za rok 2016.
Zodpovídá: p. Řehák
 
č. 635
Rada města ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká Třebová, Semanínská 2050, schvaluje plán investic a oprav obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká Třebová na rok 2017
Zodpovídá: p. Řehák
 
č. 636
Rada města ve výkonu funkce valné hromady obchodní společnosti Eko Bi s.r.o. Česká Třebová, Semanínská 2050, bere na vědomí podanou zprávu ze zasedání dozorčí rady společnosti.
Zodpovídá: p. Řehák
č. 637
Rada města byla seznámena s výsledkem hospodaření Vodárenské společnosti Česká Třebová, s.r.o. v roce 2016. Rada města schvaluje účetní závěrku Vodárenské společnosti Česká Třebová, s.r.o. k 31.12.2016 s hospodářským výsledkem 1.264.571,49 Kč.
Zodpovídá: Ing. Budil
 
č. 638
Valná hromada schvaluje převedení hospodářského výsledku Vodárenské společnosti Česká Třebová, s.r.o. k 31.12.2016 ve výši 1.264.571,49 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.
Zodpovídá: Ing. Budil
 
č. 639
Rada města byla seznámena s upraveným plánem nákladů a výnosů Vodárenské společnosti Česká Třebová, s.r.o. v r. 2017. Rada města schvaluje realizaci jmenovitých oprav vodovodů a kanalizací v r. 2017 dle předloženého návrhu v předpokládaném rozsahu 11.270.000 Kč a realizaci investičních akcí společnosti dle předloženého návrhu v předpokládaném rozsahu 18.491.000 Kč.
Zodpovídá: Ing. Budil
 
č. 640
Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti dozorčí rady Vodárenské společnosti Česká Třebová, s.r.o. v 1. pololetí roku 2017
Zodpovídá: Ing. Budil
 
č. 641
Rada města schvaluje prodej kanalizačního potrubí ve vlastnictví Vodárenské společnosti Česká Třebová, s.r.o. v délce 150,24 m, která je uložena na pozemcích areálu společnosti Bohm Plast-Technik a.s., IČ 268 14 773, společnosti Bohm Plast-Technik a.s., IČ 268 14 773 za cenu dle předloženého znaleckého posudku ve výši 203.170 Kč bez DPH.
Zodpovídá: Ing. Budil
 
č. 642
Rada města souhlasí s udělením mimořádné odměny jednateli a ekonomovi Vodárenské společnosti Česká Třebová, s.r.o. p. Radoslavu Budilovi za dobrou práci v 1. pololetí roku 2017 ve výši dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: p. Zedník
  
Dobromil Keprt  místostarosta
Jaroslav Zedník
starosta města
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Lenka Jelínková  sekretariát
V České Třebové dne 13. června 2017