Přestavba uzlu Česká Třebová

nabývá konkrétní obrysy  


Rozhovor s Ing. Daliborem Zeleným

V úterý 16. května 2017 přijeli na pozvání starosty města Česká Třebová na radnici zástupci SŽDC, aby představili základní parametry rekonstrukce železničního uzlu Česká Třebová. Celou akci osobně sleduje generální ředitel SŽDC Ing. Surý a i proto dorazil osobně ředitel Stavební správy východ SŽDC Ing. Bocák v doprovodu hlavního projektanta.
Jaký je celkový rozsah rekonstruovaného úseku, bude se nějak lišit od rekonstrukcí ostatních uzlů?
Rekonstrukce se bude týkat železničního svršku i spodku od odbočky Parník po odbočku Zádulka, přičemž dojde i k úpravě trati po stanici Opatov, a to včetně úprav stávající zastávky Semanín. Směrem na Třebovice bude rekonstrukce končit prakticky až u vjezdu do Třebovic. V rámci příprav byla podrobně prověřena každá umělá stavba na celém úseku (podchody, tunely, mosty, propustky), zda vyhovuje současný normám a zároveň byla v souladu s platnými pravidly navržena protihluková opatření.
Česká Třebová je posledním uzlem na I. i II. tranzitním železničním koridoru, který dosud nebyl rekonstruován, což také znamená, že pro jeho rekonstrukci už plně platí všechny evropské i české technické normy, které byly v posledních letech schváleny. Zvláště pro návrh stavebních a protihlukových opatření to přináší mnoho komplikací.
Zaměřme se nyní na připravované změny.  Dotkne se rekonstrukce nějak podstatně osobního nádraží ?
Dojde k úplné rekonstrukci kolejiště (vč. přečíslování kolejí). Zásadní změnou bude zvýšení nivelety kolejí, aby už nebyly pražce položeny prakticky přímo na konstrukci podchodů – tím bude zvýšena úroveň kolejí asi o 20 cm. Zdá se to nepodstatné, ale např. pro 1. nástupiště to bude znamenat zvýšení úrovně o podobnou hodnotu a tím pádem také výstavbu zábradlí směrem k budově se schodky i rampami směrem do budovy. Ostatní nástupiště budou rekonstruována obdobně (hrana nástupiště ve výši 550 mm nad temenem kolejnice). Na 3. a 4. nástupišti bude nutno kvůli minimální mezeře mezi podchodem a kolejí zúžit výstupní schodiště. Pro zajištění veřejného bezbariérového přístupu na nástupiště bude také řešeno zpřístupnění dosud služebního podchodu s výtahy na nástupiště pro veřejnost. Nejde jenom o hůře pohyblivé občany, ale také o cestující s těžšími zavazadly. Po rekonstrukci by měla být rychlost pro jízdu stanicí po hlavních kolejích zvýšena i do odbočky na 80 km/h. Trasa tratě se změní jen nepatrně, a to pouze na severním (ústeckém) zhlaví. Nezasáhne však do žádné stávající budovy.
Ve městě je pod železniční tratí několik podchodů a podjezdů. Nejvíce se mluví o potřebě přestavby podchodu u Korada.
Stávající podchod od bývalé Krbcovy pily k řídícímu stavědlu (a do Borku) je řešen ve dvou variantách:
1)  úplně nový podchod těsně vedle stávajícího. Jeho nevýhodou je vysoká investiční náročnost a hlavně problémy s jeho stavbou při zachování provozu po kolejích. Musel by být postupně budován po malých částech a po celou tu dobu by byl průchod přes stanici v těchto místech znemožněn
2) vybudování bezbariérově přístupné lávky pro pěší, přibližně dle projektu, který nechala SŽDC vypracovat v srpnu 2008. Lávka by byla v celé délce zakrytá, přístup k ní na obou stranách po schodišti a výtahem. Výhodou jsou jak nižší náklady na výstavbu, tak také možnost rychlého vybudování bez ohledu na průběh rekonstrukce nádraží. V případě této varianty bude zvážena možnost, že by lávka byla ve vlastnictví investora (SŽDC) a se zajištěním bezpečného užívání by provozně vypomohlo město.
A další podchody ?
Podchod u Padevětu k CZ LOKO bohužel rovněž nevyhovuje staticky, jeho nahrazení lávkou je však prakticky nemožné z důvodu vysokého rozdílu výšek mezi vstupem u nádraží a výstupem u CZ LOKO. Je proto projektována pouze demolice stávajícího a výstavba nového podchodu těsně vedle něj. Po celou dobu výstavby to pak bude znamenat nutnost obcházení .
Podchod „U Suezu“ – jako jediný staticky vyhovuje, takže dojde pouze k úpravám v souladu se stávajícími předpisy.
Ostatní podjezdy ve městě budou zachovány a pouze upraveny dle nových norem.
Veřejnost se hodně ptá na plánovaný rozsah protihlukových stěn, železnice přece prochází přes celé město.
Protihluková opatření jsou asi nejdiskutovanější část rekonstrukce, která se přímo dotkne téměř každého, kdo u kolejí bydlí, či je nějakým způsobem křižuje. Bude totiž nutno vyhovět příslušným normám, které stanovují, jak vysoké musí bariéry být a jaký materiál může být použit na jejich stavbu. Výška protihlukových stěn tak bude dle hlukového zatížení okolí 3 m, v některých místech výjimečně i vyšší. Materiál protihlukových stěn musí hluk také částečně absorbovat, aby nebyli obyvatelé, kteří mají mezi protihlukovou stěnou a domem silnici, obtěžováni nadměrným hlukem silničního provozu odráženým od stěny. Projednání s hygienickými institucemi bohužel ještě není dokončeno.  
Na posledním jednání zastupitelstva města se hovořilo o přípravě veřejného jednání, na kterém bude projekt přestavby uzlu  představen občanům.
Bylo dohodnuto, že zástupci investora navštíví radnici po jednáních s hygienou znovu a přivezou návrhy, jaké materiály a typy odhlučnění normy v našem případě povolují. Konečné rozhodnutí padne až poté. Vzhledem k prodlouženému jednání s hygieniky byl termín veřejného představení projektu posunut na měsíc říjen letošního roku. Ostatní práce na projektu však plynule běží, takže stále platí, že poprvé se ve Třebové „kopne“ ve druhé polovině roku 2019 a o 3 roky později by mělo být vše dokončeno.
Děkuji za informace. Ptal se Milan Mikolecký