Stoletá voda v České Třebové před 20 lety - červenec 1997


Když v pátek 4. července 1997 odpoledne po tropických vedrech zaburácela pořádná bouřka, nikoho nenapadlo, co za drama se odehraje v následujících dnech. V sobotu 5.července v poledne bylo koryto Třebovky prakticky plné, proud vody byl velmi rychlý až dravý a stále velmi vydatně pršelo. Navečer bylo rozhodnuto, že bude přes noc zavedena povodňová hlídková služba Městské policie a dobrovolných hasičů. Ráno 6. července bylo jasné, že situace se prudce zhoršuje, byla svolána povodňová komise města a aktivovány všechny jednotky dobrovolných hasičů, městské služby, obecní i republiková policie, vyrozumíváni ohrožení obyvatelé. V té době už obce Třebovice a Rybník měly první zatopené domy, déšť neustával a nervozita obyvatel okolo Třebovky narůstala, zvlášť po zjištění, že na koclířovském rozvodí neustále výjimečně silně prší a soustava rybníků u Opatova je již zaplněna a prakticky naplněn je i chovný rybník Hvězda. Je nutné podotknout, že v té době neexistovaly mobily, internet nebyl, přístup k informacím minimální. Kontakt v terénu zajišťovaly hlídky, které mnohdy měřily nastoupání vody pomocí klacíků nebo počítáním schodů, protože měřící zařízení bylo zaplaveno, či vůbec neexistovalo. Ze zpráv rozhlasu bylo jasné, že meteorologická situace je výjimečná, povodí bylo syceno neustávajícím silným deštěm, voda se přestala vsakovat, kanalizace nestačila a bylo jasné, že Třebovka půjde z břehů, otázka zněla, jak moc…

V tu dobu se již manipulovalo na stavidlech rybníka Hvězdy, v první fázi měli rybáři strach, že jim uplavou ryby, ale pak se ukázalo, že situace je tak velice vážná, že pokud se nestane rybník průtočným, mohlo by dojít k destrukci vzdušné strany hráze a následnému protržení, což by znamenalo apokalypsu pro obyvatele po toku. Probíhala evakuace některých obyvatel na internát na Skalku nebo k příbuzným, došlo k vypnutí elektřiny v Bezděkově, uzavřena byla silnice I/14, hlídky hasičů uzavřely mosty přes Třebovku. Hasiči evakuovali některé starší a nemocné občany Parníka a Domova důchodců do Ústecké nemocnice lesem pomocí zásahového vozidla, protože silnice už byla zaplavena a průjezd mosty byl pro sanitní vozy nemožný. Město bylo rozděleno řekou na dvě vzájemně nedostupné části. Ukázalo se, jak citelně chybí místní rozhlas, na vyhlašování informací pro občany. Mnozí lidé odmítali opustit svoje domovy a bylo nesnadné je přesvědčit k odchodu do bezpečí. V parku v Benátkách utonul jeden spoluobčan, který nedbal pokynů hasičů a vstoupil do parku, kde ho strhl proud.

Kritická noc nastala ze 7. na 8. července. Tehdy pod náporem vody hráz rybníka Hvězda prakticky vibrovala pod nohama a pracovník povodí Labe byl na pokraji rozhodnutí vydat pokyn, k vyklizení obcí po toku. Nad ránem 9. července se situace zlomila a voda přestala stoupat, do přelití hráze zbývalo okolo 12 cm. Několik následujících dní jen velmi pomalu klesala, stále drobně pršelo. Lidé se postupně mohli vracet domů a nastala „povodeň“ dalších problémů – úklid, vysoušení, opravy, jednání s pojišťovnami a hlavně, všichni tehdy pochopili, že je naprosto nutné změnit protipovodňová opatření, dovybavit hasiče materiálem, technikou. Je třeba ocenit všechny dobrovolné a profesionální hasiče, kteří tehdy několik dní bez odpočinku zajišťovali průtoky pod mosty, evakuovali s nasazením vlastního života spoluobčany, domácí zvířata a majetky, hlídkovali na kritických místech, posléze pak čerpali sklepy a pomáhali s úklidem. Poděkování patří policistům, dobrovolníkům,  MUDr. Spirmanovi , který celou dobu zajišťoval lékařkou a hygienickou službu, lidem ze služeb města. Nutno říci, že s velkým nasazením spolupracovaly obce Třebovice, Rybník, Česká Třebová a Dlouhá Třebová i mezi sebou navzájem a pomáhaly si lidmi, prostředky i skromnou technikou. Zajímavostí této kritické doby bylo, že podle informace policie nebyl na území města spáchán žádný trestný čin.  Zasaženo bylo 78 objektů, jeden člověk utonul. Největší škody utrpěli občané Bezděkova, Zámostí, Chmelnice, Benátek, Parníka a Lhotky.  Pamětníci povodeň srovnávali s povodní při protržení hráze Srnov v roce 1958.

Integrovaný záchranný systém, tak jak jej známe dnes, začal vznikat na základě zkušeností z povodní z roku 1997. V následujících letech se významně investovalo do úprav nad obcí Opatov, kde byla vybudována soustava suchých poldrů, vyčištěny a opraveny rybníky, byla navýšena a opravena hráz rybníka Hvězdy, provedeny čistící práce po toku Třebovky, úpravy břehů a vegetace. Modernizovala se výstroj a výzbroj dobrovolných i profesionálních hasičů, nechybí vybavení vysílačkami a mobilními telefony, jsou proškoleni pracovníci povodňových služeb, zpracovány nové protipovodňové plány osazena nová měřící zařízení.

Časový sled událostí

4. července      velká bouřka s následným silným deštěm, prší celou noc
5. července      stále vydatně prší, od odpoledne byla zavedena povodňová hlídka dobrovolných hasičů a městské policie, vybrané osoby mají pohotovost na telefonu, I.SPA
6. července       ráno svolána povodňová komise, aktivovány všechny jednotky dobrovolných hasičů, policie, městské služby, poliklinika, vyrozumívají se ohrožení obyvatelé, zavádí se nepřetržitá hlásná povodňová služba, II.SPA,  nepřetržitě pracuje povodňový štáb, stále prší, obce Třebovice a Rybník mají zatopené domy
7. července         evakuují se první občané, uzavírají se mosty, řeka je mimo koryto, vypnutá elektřina, pohřešuje se jeden občan, uzavírá se silnice I./14, zaplaveny domy na Zámostí, Chmelnice, Benátky, Parník , Lhotka, rybník Hvězda již nejde regulovat, je průtočný, stále prší, povodí je nasyceno, voda už stéká jen po povrchu
8. července         voda stále stoupá, kanalizace je nefunkční, část postižených občanů je ubytována na internátu na Skalce, stále prší, v noci se rozhoduje o tom, zda budou vyklizeny obce po toku, do přelití rybníka Hvězda zbývá 12 cm, stále prší
9. července        nad ránem se zastavuje stoupání vody, několik následujících hodin hladina  Hvězdy kulminuje, déšť se zmírňuje,          začíná pozvolný pokles, drobně prší
10. července      rozbíhají se úklidové práce, vrací se první obyvatelé, čerpají se sklepy, zaváží   kontejnery na odpad a uhynulá zvířata, s přestávkami stále drobně prší
Za účinnou pomoc při sestavení této kroniky událostí zachycujících kritické dny města v roce 1997 děkuji Jiřímu Páskovi, tehdejšímu místostarostovi města, který v kritických dnech řídil všechnu záchrannou činnost městských složek a dalším pamětníkům událostí. O povodni byl také natočil Luděk Petraš (Evro Foto Video) videofim, který je stále ještě k mání a je zajímavým detailním zdrojem informací. Fotografie Milan Mikolecký, Vojtěška Vohralíková.

 

Další fotografie najdete ZDE   a další soubor fotografií je na tomto odkaze