Českotřebovský deník 203/2017 (28/7)

Čeká nás PPP  první pohodový pátek  13. října 2017 restaurace na Horách    

Zveme  na generační setkání skvělých muzikantů a recesistů bratři Janíčkové s tatínkem  (mladí vynikající muzikanti a recesisté) versus  bratři Malinové s Pájou Peroutkou  (skvělí muzikanti světové úrovně),  Honza Čenský, jak ho neznáme  a na závěr country bál  "Poutníci " Česká Třebová - 45 let  na scéně Pátek  13. říjen v 18:00–0:00 sál restaurace na Horách

Neznámý vandal vysázeným lipkám nepřeje                       

Pan Miloš Čejka vlastní některé pozemky kolem serpentiny - cesty Maxe Švabinského. Podél hranice jednoho z nich podél cesty na zahrádkářkou kolonii Sahara, odbočující v jedné ze zatáček serpentiny vysázel v roce 2015 pěkně do řady 15 sazenic lípy. "Bylo to na počest kulatého výročí Mistra Jana Husa", říká Miloš Čejka. Od té doby se se rodící se alej starám, ale kdosi neznámý stromkům nepřeje a soustavně škodí. Jsou stále olámané, některé byly i vytržené, musel jsem je několikrát dosazovat". Stav vysázených lipek je na uvedených fotografiích a dokazují, že vysázené stromy mají zřejmě jen malou šanci dorůst do dospělosti. "Nezbude mě než zde postavit na hranici pozemku nový plot a stromky budou růst pěkně za ním, i když se tím stávající dost využívaná komunikace dost zúží. To je zřejmě také důvod proto, aby zde ty nově vysázené stromy nerostly. Označení "soukromý pozemek" nepomáhá. Soukromé pozemky jsou tu vlastně všude okolo, ale mnozí se chovají jako by  všechno patřilo všem. Mám samozřejmě podezření, kdo je na té škodě podepsaný, doufám, že se mi jej podaří usvědčit."

SPOLEČNOST ARMAT SPOL. S R.O. 561 41  Řetová 82
provoz Pivovar a restaurace FALTUS, Česká Třebová přijme na pozici
ČÍSNÍK - SERVÍRKA
Požadavky:  praxe vítána
Nabízíme: nástup možný ihned, ostatní dle dohody
Místo výkonu práce: Moravská 207, 560 02  Česká Třebová
Informace na tel. 602 615 309 nebo e-mail: armat@armat.cz – Ing. Milota Blažková Faltusová

Pohodový letní koncert skupiny Carramba v Javorce


Obce se nebudou muset rozhodovat jen podle ekonomické výhodnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, senátní tisk č. 140 má zabránit kriminalizaci komunálních a regionálních politiků za to, že například pozemky pro stavbu rodinných domů neprodali za nejvyšší cenu. Normu nyní dostane k podpisu prezident.
 
Snižujeme objem odpadu končícího na skládkách.
Dotace ve výši 2 miliardy z OPŽP míří zejména na efektivnější třídění

Do stovek obcí a měst přibudou nové nádoby na tříděný a bio odpad. Radnice a společnosti je budou moci pořídit z dotací, které aktuálně uvolnilo Ministerstvo životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí. Více než 2 miliardy korun posílá zejména na efektivnější nakládání s odpady, vybudování či modernizaci sběrných dvorů, třídicích linek, podpořeny budou bioplynové stanice a nově i zpracovatelé nebezpečného odpadu. Vše s jedním cílem – snížit množství směsného odpadu na našich skládkách.
„Evropská strategie oběhového hospodářství hovoří jasně – omezovat skládkování, co nejvíce recyklovat a odpady využívat jako zdroj. Podle navrhovaných evropských směrnic budeme mít povinnost do roku 2025 recyklovat 60 % komunálního odpadu, do roku 2030 pak dokonce 65 %. V České republice však i přes klesající trend stále převažuje v odstraňování komunálního odpadu skládkování, jen třetina odpadu se dále materiálově využívá. Proto věnujeme problematice komunálního odpadu tak velkou pozornost, nejen po legislativní stránce, ale i z pohledu investic,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec a dodává: „V Operačním programu Životní prostředí máme na odpady a materiálové toky a odstraňování ekologických zátěží a rizik dohromady 12,7 miliardy korun, které postupně rozdělujeme.“
Dotace míří na více než 600 projektů v oblasti odpadového hospodářství
Snížit objem komunálního odpadu končícího na skládkách má 632 nových projektů, kterým rezort MŽP aktuálně přidělil dotace v souhrnné výši přes 2,036 miliardy korun. Kraje, obce, města a odpadové společnosti žádaly o dotace na sběr, třídění a využití odpadů v rámci 41. výzvy OPŽP na podzim loňského roku. Na Státním fondu životního prostředí ČR, který žádosti administruje, se sešlo během tří měsíců 900 žádostí s požadavkem na téměř 3 miliardy korun. „Požadovaná částka vysoce převýšila vyhrazenou částku 1,85 mld. korun, kvalitně a smysluplně zpracovaných projektů s reálným dopadem na snížení produkce komunálního odpadu byla většina. Navýšili jsme proto alokaci o dalších téměř 187 milionů, abychom mohli vyjít vstříc více než dvěma třetinám žadatelů,“ říká ředitel Fondu Petr Valdman k rekordnímu počtu podpořených žádostí.
Mezi podpořenými projekty je třeba dovybavení sběrného dvora v Ústí nad Orlicí v hodnotě 3,7 mil Kč, když dotace představuje 76% hodnoty projektu. Dalších více než 600 tisíc bude financovat město Ústí nad Orlicí ze svých prostředků
V současném Operačním programu Životní prostředí 2014–2020 byly vyhlášeny již 3 výzvy na zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů. Státní fond životního prostředí ČR v nich obdržel 1 369 žádostí s požadavkem na 4,74 miliardy korun a z toho schválil 915 projektů za 3,06 miliardy korun. Další výzvu s alokací 800 milionů plánuje na září. město Česká Třebová připravuje žádost na dotaci pro projekt kompostárny. V minulých  výzvách kompostárny nebyly zařazeny, stát podporoval bioplynové stanice.
 

 • mezinárodní kongres záloh ozbrojených sil a zdravotnických služeb

  Ve dnech 30. července až 4. srpna 2017 se v České republice uskuteční 70. ročník mezinárodního kongresu CIOR 2017 – CIOR/CIOMR Summer Congress 2017. Na kongresu, který se bude konat v Praze v hotelu International, se bude mimo jiné projednávat problematika záloh ozbrojených sil jednotlivých členských států, jejich výcvik a vzdělávání.
  70. ročníku kongresu Mezispojenecké konfederace záložních důstojníků CIOR – CIOMR 2017 se zúčastní více než čtyři sta důstojníků v záloze. Kongres bude oficiálně zahájen nástupem všech účastníků na čestném nádvoří Národního památníku na Vítkově v neděli dne 30. července v 18.00 hodin. Při této příležitosti bude položen věnec k jezdecké soše Jana Žižky prezidentem CIOR pplk. Arnoštem Líbezným a prezidentem CIOMR plk. Kevinem Daviesem.  
  V rámci kongresového programu bude v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Milovice probíhat od pondělí 31. 7. 2017 soutěž ve vojenském víceboji MILCOMP.
  Před zahájením samotného kongresu CIOR – CIOMR 2017 se bude konat pod vedením komise CIMIC konference zaměřená na problematiku migrace, migrační krizi a měnící se roli CIMIC, připravenost a vnitřní obranu. Konference bude realizována za účasti odborníků na tuto problematiku ve dnech 27. – 30. července 2017 v areálu České zemědělské univerzity v Praze.
  „Bezpečnostní situace ve světě se mění a mění se i role záloh ozbrojených sil. Uspořádáním této významné mezinárodní bezpečnostní konference v ČR chceme přispět k lepšímu pochopení aktuální situace lidmi, kteří jsou ať už přímo či nepřímo do této problematiky zapojeni,“ řekl Arnošt Líbezný, prezident CIOR. Záštitu nad celou akcí převzal předseda poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pan Jan Hamáček. Organizaci celé konference zajišťuje Asociace záložních brigád ve spolupráci se Sun Events s.r.o. Každoročně se kongresy konají v členských státech NATO nebo státech partnerských. V loňském roce hostil konferenci španělský Madrid a příští rok se organizace ujme Kanada. Letní kongres CIOR - CIOMR se v České republice koná již po druhé, v roce 2013 se uskutečnil v jihomoravské metropoli v Brně.
  CIOR – Mezispojenecká konfederace záložních důstojníků  NATO - reprezentuje zájmy více než 1,3 milionu záložníků z 34 členských států NATO a PfP (Partnerství pro mír). Byla založena v roce 1948 jako sdružení důstojníků v záloze států Belgie, Francie a Nizozemska. Je přičleněna k NATO na základě MC 248/2. CIOR má v NATO HQ svého stálého zástupce a styčného důstojníka při SACT. V současné době CIOR zastřešuje sdružení důstojníků v záloze v členských státech NATO. Členové těchto sdružení jsou aktivní civilisté, občané pracující v obchodě, průmyslu, školství a vědě, politice a jiných odvětvích profesionálního života, kteří vedle toho plní úkoly důstojníků v záloze. Tito lidé mohou proto přispívat k lepšímu chápání bezpečnostní a obranné problematiky širokou veřejností a rovněž poskytovat své občanské schopnosti a zkušenosti pro plnění úkolů záložních sil NATO.