Nad zadáním Regulačního plánu městské památkové zóny

Článek z června 2003

Česká Třebová má pro své historické jádro od roku 1995 vyhlášenou Městskou památkovou rezervaci. Pro toto území není dosud zpracována žádná podrobnější územní plánovací dokumentace. Proto nyní Ateliér Aurum Pardubice zpracovává regulační plán zóny, jehož základním úkolem je prověření stavu a potenciálu historicky i významově cenného centra města. Regulační plán navrhne řešení, která se budou týkat nejen funkčního, ale i prostorového uspořádání, kompozičních zásad, budou stanovena regulační pravidla pro systémy městských funkcí, pro hmoty objektů, urbanistické souvislosti, ale i pro detaily městského prostoru. Cílem je návrh nového uspořádání Městské památkové zóny, jehož postupnou realizací bude centrum města transformováno do přívětivého prostoru, kde budou obchody, služby, veřejná správa, občerstvení, ubytování, turistické i kulturní cíle, odpočinková zeleň i vyhovující parkovací možnosti pro auta V prostoru musí také fungovat běžné městské funkce (sběr odpadů, přeprava zboží, požární ochrana atd, prostředí centra by mělo svou úrovní město reprezentovat a upokojovat jeho návštěvníky.

Městská památková zóna je vymezena vnějšími hranicemi ulic Riegrova, Podbranská, Klácelova, Mírové nábřeží a Kobylí důl, celková plocha zóny je 12,8 ha. Zpracovatel navrhuje rozšíření zóny i o jižní stranu obestavění ulice Kobylí důl, jak je již v mapě uvedeno. navíc bylo po připomínkách doporučeno, řešit regulační plán také pro přilehlou oblast ohraničenou Tyršovým náměstím a Podbranskou ulicí až ke Kapounovu mlýnu čp. 89, i když již nebude přímo součástí vlastní památkové zóny. I tato oblast vyžaduje velkou pozornost, např. řešení zásobování zadním traktem domů na Tyršové náměstí a obsahuje cenné stavby a parcely vyžadující regulaci. Na mapě toto rozšíření není vyznačeno.

Ve dnech 9. a 10. června 2003 autoři zadání konzultovali své záměry s vedoucími odborů MěÚ, předsedy městských komisí a předsedy Okrašlovacího a Muzejního spolku. Z konzultací vyšly některé připomínky a doplnění, které budou nyní zpracovatelé posuzovat. Je výhodné, že  v určitém malém předstihu se současně připravuje také územní plán celého města a zpracovatelé obou plánů jsou trvalém kontaktu. Ze zpracovaného návrhu zadání vyplývají pro zpracované území požadavky. Některé z nich uvádíme:

- udržet si nejen funkci historickou, a správní, ale i komerční
- nepotlačovat funkci bydlení, naopak regulovat úbytek bytového fondu v zóně řešením zastavitelných území ve stavebních mezerách (zkompaktnění uličních front a zadních traktech v ul. Riegrově, Chorinově, Podbranské) respektujících měřítko sousedních staveb, navrhuje se sjednocení nebo přiblížení architektonického výrazu uličních front (vikýře) a v místech bez zástavby  vymezení uličních front vhodným, typově příbuzným oplocením.
- zkvalitňovat podmínky pro občanskou vybavenost, přinese další oživení a ekonomický rozvoj, ovlivní sociální podmínky
- hlavní dopravní závadu - průjezd silnice I/14 po hranicích zóny řešit v územním plánu města.řešit
- doplnit a změnit charakter vnitrosídelní zeleně, vytvoření odpočinkových koutů (v sousedství Školní ulice, Na Splavě, v návrhu se píše i o řešení vnitrobloků).
- návrhy některých staveb k asanacím, třeba i částečným včetně přestaveb. tyto stavby jsou v plánu označeny křížkem. Podobě je navrženo odstranění nevhodných činností z vnitrobloků, např. "za Modrou hvězdou", ale také ze dvorů čp. 40, 39 sousedících s Riegrovou ulicí, odstranění nevhodných funkcí při jižní frontě Chorinovy ulice (garáže, sklady, kůlny) a v jižní frontě Podbranské ulice (garáže, neukončené zahrady...). Všeobecně zpracovatelé navrhují zvážit zachování řadových garáží, např. i v prostoru "za spořitelnou".
- Vymezení vhodných funkcí v plochách dnes funkčně neurčitých, např. v okolí ulice Na Splavě , nároží ul Riegrova a Moravská, v okolí Podbranské ulice, na Mírovém nábřeží
- vymezit pěší zóny (např. Na Splavě, Školní ulice, Průchodní ulice a případně další přes nyní nevyužívané vnitrobloky.
- navrhnout hlavní zásady řešení městského mobiliáře.

Po schválení Zadání v ZM bude Regulační plán zpracován ve třech etapách.

Přehled nemovitých kulturních památek v MPZ Česká Třebová

1. Areál kostela sv. Jakuba Většího (kostel, socha sv. Kateřiny, socha sv. Barbory, socha sv. Jana nepomuckého, Kalvárie)
2. Děkanství čp. 1, Klácelova ulice
3. Sloup se sochou P. Marie Immaculaty, Staré náměstí
4. Dům čp. 11, Klácelova ulice
5. Dům čp. 77 - Stará radnice, Staré náměstí
6. Dům čp. 310 (roubenka) Lidická ulice
 
Další objekty v Hýblově ulici (čp. 97, 73, 72, 70) Chorinově ul. (kaplička bez čp.) a Lidické ulici (čp. 525) jsou navrženy k uznání za kulturní památky a v plánu jsou vyznačeny. Při konzultaci zadání byla navržena jistá revize staveb navržených za kulturní památky. Bylo upozorněno na další nechráněnou roubenou stavbu  v sousedství čp. 310 v Lidické ul (celkem jsou nyní v České Třebové asi 3roubenky, další byla nedávno zbořena v sousedství prodejny Billa). Roubené stavby byly dříve v České Třebové v převaze a měly by být zachovány. Dále bylo zmíněno, že dům čp. 525 je konstrukčně spojen  se sousedním čp, 427 a nelze jeden chránit a druhý nikoliv. Naopak vzhledem ke špatnému technickému stavu obou domů bylo požadováno objekt čp 525 z návrhu na kulturní památku vyčlenit.